Jobmonitor. Search results for Clerical support workers not elsewhere classified

32 Jobs found

Used filters:
 • Clerical support workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-32 of 32 results.
 • Company ANDJAR ANDREY CHABAN in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: telefoniczna obsuga aplikantów do pracy.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: kurs jzyka polskiego dla obcokrajowca - umiejtno pisania i czytania - konieczne- jzyki obce: kazachski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; polski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta, wystawianie faktur, obsuga strony internetowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LubaczowieTadeusza Kociuszki 141Lubaczów 37600- wymagane dokumenty: wniosek+skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Hoffmann Transport sp.zo.o in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wystawianie certyfikatów faktur, prowadzenie ewidencji zwiazanej z wydawaniem odziey pracowniczej i srodków ochrony osobistej, analiza pozostaych ofert od dostawców, monitorowanie i kontrola ewidencjonowanych zasobów magazynu, sporzadzanie wstepnej kalkulacji kosztów usugi, przyjmowanie zlece od klientówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- pozostae: min. rednie wyksztacenie,komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne mona przesa na e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company "EURO-EKO SERWIS" Sp. z o.o. Kielce in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: W/g potrzeb.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - podane- pozostae: Wymagania; dowiadczenie na podobnym stanowisku,mia aparycja,komunikatywno. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Emeryta Wojskowego in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie akt osobowych mieszkaców DEW - biece monitorowanie potrzeb mieszkaców - wykonywanie czynnoci zwizanych z realizacj decyzji o przyjciu mieszkaca lub rezygnacji z dalszego pobytu- przygotowywanie projektów zarzdze i pism okólnych Dyrektora DEW- opracowywanie i przygotowanie pism dotyczcych biecej pracy sekcji administracyjno-gospodarczej- przygotowywanie dokumentacji sekcji administracyjno-gospodarczej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i przekazywanie do zakadowego archiwum- obsuga zakadowego funduszu wiadcze socjalnych (prowadzenie dokumentacji oraz posiedze zespou socjalnegoWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: Program Excel - konieczne; Program Word - konieczne; Obsuga komputera - konieczne; obsuga...

 • Company Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Olsztynie in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie list plac, rozliczanie ZUS i US, PFRON, wystawianie ruków i zawiadcze dotyczcych zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, przygotowywanie danych do sprawozda GUS, przygotowywanie danych do arkusza organizacji SIO, planów finansowych itp, inne czynnoci zlecone przez Dyrektora. Godziny pracy midzy  7.30-15.30Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie lub wysze, ekonomia, rachunkowo.  Dowiadczeie zawodowe w przypadku wyksztacenia redniego 5 lat, w przypadku wyksztacenia wyszego 4 lata . Biega obsuga komputera. Obsuga programów do naliczania pac, znajomo ustawy o rachunkowoci, ustawy o finansach publicznych, KPA, przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy, Ustawy o systemie owiaty i PRaw...

 • Company Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Olsztynie in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pobieranie i rozliczenie odpatnoci gotówkowych za wyywienie uczniów, sprwdzanie i rozliczanie odpatnoci dokonywanych za pomoc przelewów elektronicznych, prowadzenie rejestru odpatnoci korzystajcych z doywienia, organizacja i nadzór nad procesem zamówie publicznych we wspópracy z kierownikiem gospodarczym i starszym intendentem, prowadzenie rejestru zamówie publicznych, prowadzenie sprawozdawczoci zamówie publicznych po zakoczeniu roku, przygotowanie danych do prawozda i informacji dla organu prowadzcego, wspópraca z GOPS i MOPS, uzgadnianie z ksigowoci stanu nalenoci i zobowiza na koniec miesica i roku budetowego, sporzdzanie korespondencji dotyczcej swojego odcinka pracy, inne czynnoci zlecone przez Dyrektora. Godziny pracy 7.30-15.30Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogó...

 • Company Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: dochodzenie nalenoci na drodze windykacji polubownej i sdowej, przyjmowanie stron, informowanie o stanie zalegoci i moliwocich spaty zaduenia, dochodzenie nalenoci na drodze windykacji polubownej i sdowej, prowadzenie postpowania upominawczo-monitorujcego, kierowanie spraw na drog postpowania sdowego, prowadzenie rejestru spraw spornych, prowadzenie rejestru nalenoci zasdzonych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie, biega znajomo obsugi komputera (pakiet MS Office), dobra znajomo przepisów prawa cywilnego, umiejtno podejmowania decyzji, asertywno i odporno na stres, min. 2 lata dowiadczenia zawodowego w windykacjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Referent w subie ywnociowej- prawidowe prowadzenie dokumentów w oparciu o program komputerowy ZWSI RON oraz SI KONSUMENT w dziale: przychody, rozchody, obroty , ksigowo, ywienie. Prawidowy obieg faktur od dostawców cywilnych (przyjmowanie, rejestrowanie, przekazywanie do DEIW, kompletowanie z dokumentami PZ oraz wysyanie do jednostki nadrzdnej. Kontrola formalna i rachunkowa dowodów materiaowych i finansowych w dziale sprzt suby ywnociowej. Umiejtnoci pracy przy komputerze w programach Word i Excel. Wymagane wyksztacenie min. rednie oraz podstawowa znajomo pakietów Office( Word, Excel) komputera. Tel.95 755 6250 ppk Waldemar Kliszczak.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. redni...

 • Company Komenda Portu Wojennego in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na stanowisku starszy referent w sekcji gospodarki nieruchomociami - infrastruktura KPW.Opracowanie rocznych planów remontów oraz aneksów do tych planów.Opracowywanie dokumentów zwizanych z zapotrzebowaniem na dodatkowe rodki finansowe, wykazów, raportów.Opracowywanie dokumentów niezbdnych do wszczcia postpowania o zamówienie publiczne.Prowadzenie ksiek obiektów oraz korespondencji dotyczcej zada remontowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae: minimum 1 rok pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 21. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prace administracyjneWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: wymagana znajomo obsugi komputera, program word i excelSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IWONA DREGER SPÓŁKA JAWNA in Wysokie
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obowizkami asystenta do spraw wydawniczych jest szeroko pojta obsuga klienta, poczwszy od nawizania z nim kontaktu, poprzez obsug bezporedni, przygotowanie produktów do wysyki i obsug potransakcyjn. Poza tym odpowiedzialno jego obejmuje rozwinicie mediów spoecznociowych i innych medialnych projektów firmy.Umowa zlecenie - 1 rokIlo godzin w miesicu okoo 160Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  DOWIADCZENIE NA STANOWISKU HANDLOWCA - konieczne;  obsuga komputera - konieczne; Znajomo jzyków obcych - konieczne;  prawo jazdy kategoria - B - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowi...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków: organizacja pracy wasnej, raportowanie wyników pracy, obsuga sprztu biurowego, nawizywanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami, motywacja oraz zorientowanie na wynik, prowadzenie akt osobowych pracowników, obsuga korespondencji przychodzcej i wychodzcej, uzupenianie baz danych, katalogowanie i archiwizacja dokumentów.Mile widziana znajomo jzyka  rosyjskiego - zwaszcza   ze wzgldu na charakter wykonywanej pracy - kontakt z pracownikami/prowadzenie akt osobowych pracowników ( w duej liczbie Ukraiców ) zatrudnianych przez Pracodawc. Spóka zamierza tworzy oddziay poza granicami kraju. Mile widziane dowiadczenie w pracy na stanowisku - Pracownik biurowy lub zwizane z zatrudnianiem i obsug obcokrajowców.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - koniec...

 • Company "HANA-POLSKA"SP. Z O.O. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opracowywanie dokumentacji wdroeniowej dla produkowanych wyrobów, sporzdzanie raportów, analiz i statystyk dot. jakoci, wdraanie ulepsze w celu poprawy systemu jakociWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: min. 1 rok dowiadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, Microsoft Excel, znajomo zarzdzania jakoci - ISOSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 42 Baza Lotnictwa Szkolnego in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Zarzdzanie materiaami kartograficznymi2. Sporzdzanie zapotrzebowa na produkty3. Opracowywanie sprawozda operacyjnychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: administracyjne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - podane- umiejtnoci: Umiejtno sporzdzania materiaów kartograficznych - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JEDNOSTKA WOJSKOWA 2454 W ŚWINOUJSCIU in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Praca na stanowisku starszy referent w sekcji gospodarki nieruchomociami - infrastruktura KPW.Opracowanie rocznych planów remontów oraz aneksów do tych planów.Opracowywanie dokumentów zwizanych z zapotrzebowaniem na dodatkowe rodki finansowe, wykazów, raportów.Opracowywanie dokumentów niezbdnych do wszczcia postpowania o zamówienie publiczne.Prowadzenie ksiek obiektów oraz korespondencji dotyczcej zada remontowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae: minimum 1 rok pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Piaseczno
  08.07.2020

  Zakres obowizków: porzdkowanie dokumentów, chronologiczne ukadanie w segregatorach dokumentów do ksigowania, kontakt z urzdami: ZUS, Urzd Skarbowy,kontakt z klientami biuraWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PiasecznieSzkolna 20Piaseczno 05500- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polskiDodatkowy opis: porzdkowanie dokumentów, chronologiczne ukadanie w segregatorach dokumentów do ksigowania, kontakt z urzdami: ZUS, Urzd Skarbowy,kontakt z klientami biura...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga urzdze biurowych, obsuga centrali telefonicznej. Redagowanie pism urzdowych, decyzji administracyjnych, prowadzenie spisów spraw. Prace zwizane z wysyaniem, segregacj i rejestracj korespondencji. Obsuga komputera.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GogowiePiaskowa 1Gogów 67200- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Skierniewice
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNIKÓW;KONTAKT ZE WSZELKIMI INSTYTUCJAMI;NADZÓR NAD DOKUMENTAMI FIRMOWYMI Z KTÓYMI PRACOWNIK MA STYCZNOSC.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: [Inne] : Bez dowiadczenia zawodowego. Mie widziane dowiadczenie jako pracownik biurowy (okoo 3 mies.)Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SkierniewicachAl. Niepodlegoci 7Skierniewice 96100- wymagane dokumenty: CV+ SKIEROWANIE  ZPUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Skierniewice
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie dokumentacji pracowników;Kontakt ze wszelkimi instytucjami;Nadzór nad dokumentami firmowymi z którymi pracownik ma styczno.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: [Inne] : Bez dowiadczenia zawodowego. Mie widziane dowiadczenie jako pracownik biurowy (okoo 3 mies.)Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SkierniewicachAl. Niepodlegoci 7Skierniewice 96100- wymagane dokumenty: CV+ SKIEROWANIE Z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie dokumentacji technicznej budów, prowadzenie kartotek pracowników firmyWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - podane- pozostae: wyksztacenie rednie, Projekt Aktywizacja osób modych pozostajcych bez pracy w powiecie kwidzyskim (III)" wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, O priorytetowa I Osoby mode na rynku pracy, Dziaania 1.1 Wsparcie osób modych pozostajcych bez pracy na regionalnym rynku pracy, Podziaanie 1.1.1 Wsparcie Europejskiego Funduszu Spoecznego, dla osób modych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, tzw. modzie NEET. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która speni...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: udzielanie informacji o regulacjach prawnych dotyczcych wiadcze, przyjmowanie, weryfikacja i ocena pod wzgldem merytorycznym jak i formalnym zgodnie z przepisami, wydawanie decyzji administarcyjnych, prowadzenie postpowa administracyjnych w przedmiocie nabycia, utraty bd zwrotu przyznanych wiadcze, sporzdzanie pism urzdowychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: znajomo ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - konieczne; pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystania z peni praw publicznych - konieczne; znajomo ustawy o wiadczeniach rodzinnych - konieczne; znajomo rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegóowych warunków realizacji  rzdowego programu "Dobry Start" - konieczne; znajomo ustawy o samorzdzie gminnym - koniecz...

 • Company Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga kancelaryjno-biurowa szkoy. Prowadzenie registratury zgodnie z instrukcj kancelaryjn i jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zaatwianie spraw uczniowskich, nauczycielskich. Prowadzenie rejestrów szkolnych, wprowadzanie danych do KSDO.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kategorii B - konieczne- umiejtnoci: mile widziane dowiadczenie w pracy w owiacie - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny. Kserokopie dokumentów potwierdzajcych posiadane wyksztacenie, sta pracy i kwalifikacje. Owiadczenie o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych oraz peni praw publicznych. Owiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publ...

 • Company SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W in Katowice
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Przygotowywaniem zlece i umów dla zgaszanych napraw, remontów oraz okresowych przegldów urzdze i instalacji. Przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbdnej do wykonania robót w zakresie realizacji zada inwestycyjnych i remontowych oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych. Biece monitorowanie stopnia realizacji zleconych napraw, przegldów, remontów i modernizacji, zawartych umów oraz zoonych zamówie. Prowadzenie ksiek obiektów budowlanych. Przygotowywanie dokumentacji niezbdnej do wszczcia procedury przetargowej. Powadzenie korespondencji z Wykonawcami i Uytkownikami.- Godziny pracy: 7:00-14:35.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie techniczne, mile widziane wyksztacenie wysze...

 • Company Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - dokonywanie biecych i okresowych przegldów infrastruktury technicznej cmentarza, w szczególnoci: a) obiektów kubaturowych, b) zewntrznej i wewntrznej instalacji i urzdze wod-kan, co, cw, ctc) instalacji i urzdze wentylacyjnych, chodniczych, elektroenergetycznych, kremacyjnych, nawierzchni dróg i placów- sporzdzanie planów napraw i remontów; sprawowanie bezporedniego nadzoru nad wykonywanymi naprawami i remontami, prowadzenie stosownej dokumentacji- klompletowanie i archiwizowanie dokumentacji technicznej; Udzia w odbiorach technicznych- prowadzenie spraw dotyczcych eksploatacji kwater grzebalnych, ochrony oraz najmu- obsuga klienta w zakresie uprawnie do grobów, pochowa/dochowa, przeksztace i likwidacji grobów, organizacji pogrzebów, kopania i murowania grobów, wykonywa...

 • Company CRISTAP Iwona Musiał in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Ewidencja zgosze serwisowych, reklamacji, nadzór nad przebiegiem prac serwisu oraz obsuga klienta w tym zakresie.Zapewniamy przeszkolenie i pomoc prawn.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: atwo nawizywania kontaktów - konieczne; Arkusze Kalkulcyjne Ms Office Excel - konieczne; biega obsuga komputera - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widziany jzyk angielski w mowie i pimieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Pogrzebowa "Wrzos" Teresa Budzyńska-Pawlus in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga klienta oraz korespondencji, wystawianie faktur.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno - konieczne; obsuga komputera - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe mile widziane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WAPPEX SP. Z O.O. SP. K. in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Szeroko zrozumiana praca biurowa (sprawdzanie dokumentów merytorycznym, ksigowym i formalnym, tworzenie dokumentów, tworzenie zestawie, archiwizacja dokumentów, itp.)Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: [Inne] : Minimalne wyksztacenie: rednie zawodowe lub ogólnoksztacce.Wymaganie ch nauki.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: 1. prowadzenie rejestru umów oraz aneksów do umów zawartych z gównym wykonawc2. przygotowanie karty uzgodnie do umów i aneksów oraz uzgadnianie umów i aneksów z komórkami merytorycznymi RZI w Lublinie3. prowadzenie korespondencji z Wykonawcami4. prowadzenie dziennika korespodnencji wchodzcej i wychodzcej oraz rejestru wpywajcych fakturWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programów pakietu MS OFFICE - konieczne; Obsuga urzdze biurowych - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy obsugi biura gdzie indziej niesklasyfikowani - konieczne- pozostae: preferowana znajomo prawa zamówie publicznych oraz prawa budowlanego, preferowane dowiadczenie zawodowe, min. 2-letnie dla kandydatów z wyksztaceniem wyszym, 3-letnie dla kandydatów z wykszta...

 • Company ORFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga kontraktów, rekrutacja pracowników, obsuga i koordynowanie pracowników, tumaczenie dokumentów, BHP, organizacja zatrudnienia, konsultacja pracowników w sprawach zatrudnienia i legalizacji.Praca na czas okrelony: 3 lataGodziny pracy 8:00 - 16:00Stawka miesiczna  - od 4129 z bruttoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: PRACA W ZESPOLE, DYSPOZYCYJNO, UCZCIWO,KULTURA OSOBISTA - konieczne; samodzielno, dokadno, odporno na stres - konieczne;  prawo jazdy kategoria - B - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze,  prawo jazdy kategoria - B, PRACA W ZESPOLE, DYSPOZYCYJNO, UCZCIWO,KULTUR...

 • Company KAMSOFT PODLASIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  30.06.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: przygotowywanie ofert i prowadzenie rozmów handlowych, zamówienia od dostawców, wystawianie faktur sprzeday, wprowadzanie faktur zakupowych, obsuga biuraWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wysoka komunikatywno i kultura osobista, dokadno i dobra organizacja pracy, biega obsuga komputera, motywacja do pracy i rozwojuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv+ list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK in Other
  29.06.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: sprawozdawczo bankowaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- umiejtnoci: komputer [Windows, Word, Excel] - konieczne; umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczne- pozostae: mile widziana praktyka bankowa; Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny w godz.08.00 do 16.00 - 42 225 09 32- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Clerical support workers not elsewhere classified Edit filters