Jobmonitor. Search results for Katowice

20 Jobs found

Used filters:
 • Katowicex
Displaying 1-20 of 20 results.
 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 SPECJALNA in Katowice
  21.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca - prowadzenie zaj w klasie I (jeden ucze zagroony niedostosowaniem spoecznym). - Praca w godzinach: 7:00-16:30 - w zalenoci od planu lekcji. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze kierunkowe (edukacja wczesnoszkolna) lub ukoczone studia wysze + studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej - przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje z zakresu resocjalizacji i socjoterapii (studia wysze lub podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny). Mile widziane dowiadczenie zawodowe w pracy z uczniami zagroonymi niedostosowaniem spoecznym. Wymagane umiejetnoci: umiejtno pracy z dziemi, komunikatywno, dobra organizacja pracy, punktualno, kreatywno, zaangaowanie, ...

 • Company POLCARGO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Praca w dziale kontroli jakoci polega bdzie na poborze i przygotowaniu próbek wgla do badania laboratoryjnego. Praca na powierzchni w zakadzie przeróbczym na terenie kopalni: KWK Jankowice, Chwaowice, Marcel, Rydutowy. Praca trzyzmianowa. Kontakt z pracodawc telefoniczny. Aplikacje przesya e-mailem na adres: katowice@polcargo.pl. Oferta równie dla obywatela Ukrainy, znajcego jzyk polski. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 18 w Katowicach in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Realizacja podstawy programowej. Wspieranie rozwoju podopiecznych. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej. Organizacja wydarze przedszkolnych. Wspópraca z rodzicami i specjalistami rónego typu. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.- Miejsce wykonywania pracy: Miejskie Przedszkole Nr 40 w Katowicach- Praca w godzinach: 7:00-17:00 zgodnie z rozkadem zaj. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie: wysze z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku wychowanie przedszkolne. Mile widziane dowiadczenie zawodowe na stanowisku: Nauczyciela wychowania przedszkolnego. Wymagane uprawnienia do pracy z dziemi w wieku przedszkolnym wraz przygotowaniem pedagogicznym. Wymagane umiejtnoci: komunikaty...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JULIUSZA LIGONIA in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Prowadzenie zaj z matematyki w klasie IV.- Godziny pracy zgodnie z planem lekcji. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie: wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o kierunku matematyka. Mile widziane dowiadczenie zawodowe. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - Kontakt KONIECZNIE wstpnie telefoniczny (8:00-15:00) (Tel. 32-255-62-07 w.201) celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Bielska 14, 40-749 Katowice) lub e-mail: sp48katowice@op.pl - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. JADWIGI in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Realizacja zada wynikajcych ze statutu Placówki opiekuczo-wychowawczej, troska o prawidowe wychowanie, zaspokajanie potrzeb indywidualnych wychowanków, potrzeb emocjonalnych, spoecznych, poznawczych powierzonych opiece dzieci i modziey. Systematyczny kontakt z nauczycielami szkó, lekarzem, poradniani PP. Analiza wyników nauczania, wychowania, frekwencji itp. Tworzenie indywidualnych planów pomocy dziecku, systematyczne prowadzenie akt osobowych wychowanka, udzia w zespoach okresowej oceny sytuacji wychowanka, zebraniach itp., dbanie o czysto i ad pomieszcze placówki, odzie i przedmioty wychowanków, powierzone mienie.- Placówka czynna caodobowo. Praca w równowanym systemie czasu pracy po 8 do 12 godzin dziennie + soboty, niedziele, wita - wedug harmonogramu czasu pracy. ...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie: http://www.mops.katowice.pl- Informacja o naborze DS.130.52.2023- Dyrektor  Miejskiego Orodka Pomocy  Spoecznej w Katowicach poszukuje kandydatów  na stanowisko MODSZEGO WYCHOWAWCY w wietlicy Specjalistycznej nr 5, ul. Czecha 2- Zatrudnienie  w  ramach  dugotrwaej  nieobecnoci  stale  zatrudnionego pracownika (1/2 etatu)- Podstawowe zadania:1) prowadzenie pracy wychowawczej (praca z grup, w kontakcie  indywidualnym, praca z rodzinami wychowanków, wspópraca ze rodowiskiem)2) zapewnienie bezpieczestwa wychowankom;3) interwencje w sytuacjach kryzysów rodzinnych;- Pracownikom oferujemy:1) moliwo nabycia dowiadczenia zawodowego,2) rozwój osobisty i zawodowy,3) nieodpatny udzia w szkoleniach,4) udzia w superwizjach oraz wsparcie zespou,5) moliwo u...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie: http://www.mops.katowice.pl- Informacja o naborze DS.130.12.2024- Dyrektor  Miejskiego Orodka Pomocy  Spoecznej w Katowicach poszukuje kandydatów  na stanowisko MODSZEGO  WYCHOWAWCY w wietlicy Specjalistycznej nr 4, ul. widnicka 35 a- Zatrudnienie na czas okrelony z moliwoci przeduenia na stae (1/2 etatu) - Podstawowe zadania:1) prowadzenie pracy wychowawczej (praca z grup, w kontakcie  indywidualnym, praca z rodzinami wychowanków, wspópraca ze rodowiskiem)2) zapewnienie bezpieczestwa wychowankom;3) interwencje w sytuacjach kryzysów rodzinnych;- Pracownikom oferujemy:1) moliwo nabycia dowiadczenia zawodowego,2) rozwój osobisty i zawodowy,3) nieodpatny udzia w szkoleniach,4) udzia w superwizjach oraz wsparcie zespou,5) moliwo uzyskania dofina...

 • Company GEOMATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Kontakty z klientami, zdobywanie nowych klientów i nawizywanie kontaktów, przygotowywanie ofert i prezentacji. Sprawna i profesjonalna obsuga Klienta poprzez wykonywanie czynnoci zwizanych ze sprzeda towarów oraz zarzdzanie zapasami magazynowymi na poziomie informatycznym i inwentarzowym.- Godziny pracy: 8:00-16:00. Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - umiejtnoci: Systematyczno - konieczne; Uczciwo - konieczne; Odporno na stres - konieczne; Wytrwao w deniu do celu - konieczne; Wysoka kultura osobista - konieczne; Umiejtnoci handlowe - konieczne; Komunikatywno - konieczne; Umiejtno negocjacji - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie. Wymagane dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Sposób aplikowania: - bezporednio do prac...

 • Company ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Wicej informacji na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pllski Urzd Wojewódzki w Katowicach: Dyrektor Generalny Urzdu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: ANALITYK - administrator w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego.- Miejsce wykonywania pracy: Katowice, lski Urzd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagielloska 25, 40-032 KatowiceZakres zada wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Sporzdzanie ekspertyz i analiz biznesowych, zgodnie z potrzebami Kierownictwa UW lub wzorami, szablonami predefiniowanymi w istniejcym systemie.2. Wyszukiwanie, pozyskiwanie i analizowania danych, informacji dotyczcych rónorodnych zdarze, obiektów, okresów.3. Formuowanie wniosków i rekomendacji na podstawie opracowanych analiz.4. Wsparcie w tworzeniu narzdzi do analizy i zarzdzania.5. Weryfikac...

 • Company ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Wicej informacji na stronie: http://www.katowice.uw.gov.pllski Urzd Wojewódzki w Katowicach: Dyrektor Generalny Urzdu poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: PSYCHOLOG - ekspert W CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego.- Miejsce wykonywania pracy: Katowice, lski Urzd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagielloska 25, 40-032 KatowiceZakres zada wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Wsparcie procesu obsugi zgosze, poprzez prowadzenie obserwacji psychologicznej uczestniczcej z udostpnieniem nasuchu zgosze.2. Zapewnienie pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) wsparcia psychologicznego w sytuacjach trudnych zwizanych z przyjmowaniem zgosze alarmowych. 3. Odsuchiwania i analiza rozmów operatorów numerów alarmowych.4. Identyfikowanie ...

 • Company SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM.ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W in Katowice
  20.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Obsuga programu komputerowego Word, Exel. Przygotowywanie wniosków przetargowych na dostawy towarów i usug w oparciu o Ustaw Prawo Zamówie Publicznych. Przygotowywanie dokumentów dotyczcych zakupów z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówie Publicznych. Nadzór i realizowanie zamówie na dostawy, prowadzenie ewidencji dostaw. Rozliczanie i opisywanie dokumentów ksigowych.- Godziny pracy: 7:00-14:35. Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne - umiejtnoci: Umiejtno obsugi pakietu biurowego MsOffice - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie, mile widziane wysze. Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.. Wymagana znajomo Ustawy Prawo Zamówie Publicznych oraz Ustawy o Wyrobach Medycznych. Mile widziane dowiadczenie w zakresie realizacji ...

 • Company ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH in Katowice
  17.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w miecie Katowice.- Godziny pracy: 6:00-14:00 (sezon letni) lub 7:00-15:00. Godziny pracy uzalenione od pory roku. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: Wymaganie wyksztacenie min. zawodowe. Mile widziane wyksztacenie zasadnicze w zawodzie - preferowane kierunki: ogrodnik, lenik lub rolnik. Mile widziane dowiadczenie w pracy o podobnym charakterze. Mile widziane ukoczony kurs z zakresu obsugi piy spalinowej lub kosy spalinowej. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - Kontakt KONIECZNIE wstpnie telefoniczny (8:00-13:00) (Tel. 32-251-77-51 w.23) celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Tadeusza Kociuszki 138, 40-523 Katowice) lub e-mail: kontakt@zzm.katowice.pl...

 • Company ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH in Katowice
  17.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych w miecie Katowice.- Godziny pracy: 6:00-14:00 (sezon letni) lub 7:00-15:00. Godziny pracy uzalenione od pory roku. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: Wymaganie wyksztacenie min. zawodowe. Mile widziane wyksztacenie zasadnicze w zawodzie - preferowane kierunki: ogrodnik, lenik lub rolnik. Mile widziane dowiadczenie w pracy o podobnym charakterze. Mile widziane ukoczony kurs z zakresu obsugi piy spalinowej lub kosy spalinowej. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - Kontakt KONIECZNIE wstpnie telefoniczny (8:00-13:00) (Tel. 32-251-77-51 w.23) celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Tadeusza Kociuszki 138, 40-523 Katowice) lub e-mail: kontakt@zzm.katowice.pl...

 • Company CHYBATYBARBER SPÓŁKA CYWILNA in Katowice
  17.02.2024 Updated on: 18.02.2024

  Zakres obowizków: - Strzyenie i farbowanie.- Godziny pracy: 10:00-18:00 + soboty. Wymagania: - wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne - umiejtnoci: Umiejtno obsugi klienta - konieczne; Umiejtno pracy w zespole - konieczne; Kreatywno - konieczne; Komunikatywno - konieczne - pozostae: Wymagane dowiadczenie zawodowe min. 2 lata na stanowisku barbera. Wymagana umiejtno wykonywania rónych stylizacji wosów i brody. Pasja do pracy w zawodzie. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - Kontakt KONIECZNIE wstpnie telefoniczny (9:00-19:00) (Tel. 663-622-217) celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Mikoowska 18 m. 1A, 40-067 Katowice) lub e-mail: chybatybarber@gmail.com - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdz...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA in Katowice
  17.02.2024 Updated on: 18.02.2024

  Zakres obowizków: - Obsuga drukarki fiskalnej realizacja patnoci gotówkowych i bezgotówkowych poprzez obsug kasy fiskalnej oraz terminala do obsugi kart patniczych. Skadanie i nadzorowania zamówie towarów. Kwitowanie dostaw towaru. Przyjmowanie i wykadanie towarów. Dbanie o ad i porzdek w miejscu pracy. Sumienne, dokadne i terminowe wykonywanie zada zleconych przez pracodawc. Obsuga klientów. Wydawanie paragonów oraz faktur. Zajmowanie si reklamacjami. Organizowanie pracy w sposób zapewniajcy prawidowe i racjonalne funkcjonowanie sklepu.- Miejsce wykonywania pracy: Sklep Firmowy SM MLEKOVITA, 40-832 Katowice, ul. Witosa 3c- Zlecenie wykonywane 8 godzin dziennie w godzinach: 7:00-18:00. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie: zawodowe / ...

 • Company GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA in Katowice
  17.02.2024 Updated on: 18.02.2024

  Zakres obowizków: - Wicej informac na stronie: https://www.gpw.katowice.pl/o-firmie/ogloszenia-o-naborzeGórnolskie Przedsibiorstwo Wodocigów S.A. z siedzib w Katowicach, którego podstawow dziedzin dziaalnoci jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzeda hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydata do pracy na stanowisku Kierownika Wydziau Strategii.Gówny zakres obowizków:1. Koordynowanie prac Wydziau Strategii2. Opracowywanie oraz wdraanie Strategii Spóki3. Monitorowanie stopnia realizacji celów Strategii Spóki i comiesiczne raportowanie wyników Zarzdowi Wspóudzia i koordynacja w zarzdzaniu projektami strategicznymi oraz badawczo-rozwojowym.Pracodawca oferuje:1. ciekaw i odpowiedzialn prac w ramach umowy o prac,2. dofinansowanie do pakietu sportowego Multisport,3. moliwo przystpienia na preferencyjnyc...

 • Company ZESPÓŁ ŚPIEWAKÓW MIASTA KATOWICE "CAMERATA SILESIA" in Katowice
  02.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: Dyrektor Zespou piewaków Miasta Katowice Camerata Silesia ogasza nabór kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. kadr i pac- Do gównych zada pracownika nalee bdzie:1. kompleksowa obsuga kadrowa i pacowa pracowników, w tym m.in. naliczanie wynagrodze i wiadcze pracowniczych, prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie dokumentów dotyczcych nawizywania i rozwizywania stosunku pracy, planowanie i rozliczanie czasu pracy w rónych systemach czasu pracy, prowadzenie rozlicze w zakresie urlopów i zasików chorobowych, prowadzenie ewidencji szkole BHP oraz bada lekarskich,2. naliczanie zasików i administrowanie dokumentacj zasikow,3. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,4. przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,5. obsuga Pracowniczych Programów Kapitaowych (d...

 • Company "CSG" ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA in Katowice
  01.02.2024 Updated on: 18.02.2024

  Zakres obowizków: - Kontrola osób wchodzcych i wjedajcych na teren obiektu, prowadzenie ksiki wydawania kluczy, kontrola parkowania w wyznaczonym miejscu, wyjazdy samochodem subowym.- Praca w systemie równowanym w godzinach: 06:00-18:00 oraz 18:00-06:00 + soboty, niedziele - wedug grafiku. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: Mile widziane dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Wymagane orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - Kontakt KONIECZNIE wstpnie telefoniczny (Tel. 796-951-873) w godzinach 10:00-15:00 celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice) lub e-mail: katarzyna.kwiatkowska@csg.katowice.pl - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dl...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. JANA PAWŁA II SPECJALNA in Katowice
  01.02.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Nauczanie jzyka angielskiego w szkole podstawowej oraz domu ucznia w dzielnicy Katowic - ródmiecie.- Miejsce pracy: ul. Ksidza Franciszka cigay 17, 40-208 Katowice + domu ucznia w dzielnicy Katowic - ródmiecie.- Godziny pracy: 3 godziny lekcyjnej w tygodniu (w tym 1 godzina w domu ucznia). Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne - pozostae: Wymagane wyksztacenie: wysze o kierunku Filologia angielska lub pokrewnym - Z przygotowaniem pedagogicznym. Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - Kontakt telefoniczny (Tel. 32-204-76-71) w godzinach 7:00-15:00 lub e-mai...

 • Company KOLEJE ŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  26.01.2024 Updated on: 21.02.2024

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie: https://www.kolejeslaskie.com/bip-2/praca/- Koleje lskie Sp. z o.o. prowadz rekrutacj na stanowisko: Starszy Specjalista ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych- Nr ref: NLP.110.1.2024- Miejsce pracy: Katowice, ul. Raciborska 58 - Osoba zatrudniona na stanowisku Starszy Specjalista ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych odpowiedzialna bdzie m.in. za: Kluczowe zadania: sporzdzanie budetów, wniosków o patno, raportów, harmonogramów, zapewnienie terminowoci, poprawnoci, kompletnoci i aktualnoci dokumentów doczanych do sprawozda i wniosków o patno; prowadzenie spraw zwizanych ze sprawozdawczoci i monitoringiem projektów; weryfikacja opisów oraz ewidencjonowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi programowymi; kontrola oraz rozlicza...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Katowice Edit filters