Jobmonitor. Search results for Katowice

101 Jobs found

Used filters:
 • Katowicex
Displaying 1-50 of 101 results.
 • Company PUP in Katowice
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: - Noszenie cegie i zaprawy murarskiej na budowie; wykonywanie prac pomocniczych przy wykonywaniu szalowa i rusztowa; mieszanie, wylewanie i rozpocieranie materiaów, takich jak: beton, gips, zaprawa murarska; kopanie i wypenianie doów i rowów przy uyciu narzdzi rcznych; adowanie i rozadowywanie materiaów wydobytych oraz sprztu i transportowanie ich w obrbie miejsc prowadzenia prac przy uyciu taczek, nosiek do rcznego transportu cegie i wózków rcznych; wykonywanie prostych prac rozbiórkowych, w tym usuwanie gruzu oraz oczyszczanie starych cegie uzyskiwanych z rozbiórki budynku; sprztanie miejsc pracy i usuwanie rónych przeszkód i zatorów wedug otrzymanych instrukcji. - Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy Katowice + teren caej Polski wedug zlece.- Praca na dwie zmiany:...

 • Company Areszt Śledczy w Bytomiu in Katowice
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca w bezporedni kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoci w specyficznym rodowisku pracy zwizanym z izolacj, podwyszonym ryzykiem wystpienia sytuacji trudnych i stresujcych. Kandydatem moe by osoba:posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych oraz korzysta z peni praw publicznych, dajca rkojmi prawidowego wykonywania zada, która nie bya skazana prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwo umylne lub umylne przestpstwo skarbowe, albo wobec której nie zosta wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzajcy postpowanie karne o takie przestpstwo, a take nie toczy si przeciwko niej postpowanie karne o takie przestpstwo, posiadajca odpowiednie do zajmowanego stanowiska wyksztacenie (co najmniej rednie w zawodzie pielgniarki) oraz prawo wykonywania zawodu, dajca rkojmi zachowania tajemnicy...

 • Company ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH in Katowice
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - Codzienne sprztanie po zakoczeniu lekcji  otworzy okna w salach lekcyjnych, gabinetach i innych pomieszczeniach przydzielonych do sprztania. Zamie i umy podogi, umy cokoy wokó cian, wykadzin odkurzy. W miar potrzeby odsuwa przedmioty ruchome (awki, stoy). Codziennie oprónia i umy kosze. Zmy tablice, zetrze na mokro kurz z mebli i parapetów okiennych. Codziennie umy i zdezynfekowa urzdzenia sanitarno-higieniczne oraz podog i lamperi przy sanitariatach. W przypadku remontu na terenie budynku przygotowa do niego pomieszczenia a po remoncie dokadnie posprzta. Podlewa kwiaty doniczkowe. Po zakoczeniu sprztania zabezpieczy pomieszczenia szkolne (zamkn okna i drzwi, sprawdzi kurki wodocigowe, wygasi wiata). W przypadku nieobecnoci portiera zastpowa go wg harmonogramu przygotow...

 • Company SUTCO-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - Dbanie o tereny zielone zakadu (koszenie podcinanie trawników, krzewów, drzew). W okresie zimowym odnieanie terenu zakadu. Mile widziane umiejtnoci wykonywania prac tj. budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, uszczelnianie dachów, umiejtno pracy elektronarzdziami, drobne prace lusarskie.- Praca na dwie zmiany: 6:00-14:00, 14:00-22:00.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. podstawowe. Mile widziane dowiadczenie w pracach budowlanych. Wymagana dobra organizacja pracy wasnej, umiejtno pracy elektronarzdziami, samodzielno i zaangaowanie. Mile widziana umiejtno wykonywania prac dekarskich. Wymagany brak przeciwwskaza do pracy na wysokoci powyej 3 metrów.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV -...

 • Company UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH in Katowice
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - Ogoszenie nr 6/ESZ/2020 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH poszukuje pracownika na stanowisko: MODSZEGO SPECJALISTY W SZKOLE STUDIÓW I i II STOPNIA.- Zakres obowizków:1. prowadzenie spraw studenckich, w tym dokumentacji przebiegu studiów,2. bieca obsuga studentów w formie kontaktu bezporedniego i elektronicznego,3. obsuga systemu informatycznego BAZUS,4. wprowadzanie opat za czesne i dodatkowe usugi edukacyjne, kontrola wysokoci i terminowoci opat wnoszonych przez studentów,5. przygotowywanie analiz i sprawozda na potrzeby jednostki.- Firma oferuje: Zatrudnienie na podstawie umowy o prac w penym wymiarze czasu pracy oraz moliwo rozwoju zawodowego. - Praca bdzie wykonywana od poniedziaku do pitku w godzinach: 7:30-15:30. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat...

 • Company SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH in Katowice
  18.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie: /- Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 67/2020 PREZESA SDU REJONOWEGO KATOWICE  WSCHÓD w KATOWICACH z dnia 09 padziernika 2020 r. w sprawie organizacji konkursu o znaku O. Kdr. 110/267/20 na stanowisko asystenta sdziego- Katowice, dnia 09 padziernika 2020 r. OGOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SDZIEGOW SDZIE REJONOWYM KATOWICE  WSCHÓD W KATOWICACHI. Sd Rejonowy Katowice  Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, kod 40  040 Katowice, ogasza konkurs na stanowisko asystenta sdziego, oznaczony znakiem: O. Kdr. 110 / 267 / 20.II. Sd Rejonowy Katowice  Wschód w Katowicach dysponuje 1 stanowiskiem asystenta sdziego w penym wymiarze czasu pracy, w ramach umowy o prac. Ilo stanowisk pracy moe ulec zwikszeniu.III. Sd Rejonowy Katowice  Wschód w Katowica...

 • Company "KOMPLEX" Anna Breuer in Katowice
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - Biece utrzymaniu czystoci i porzdku powierzchni wewntrznych budynku, takich jak: cigi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia obsugi kierowców, pomieszczenia gospodarcze i pomocnicze, wzy sanitarne i inne pomieszczenia, wraz z drzwiami, porczami, balustradami, cianami, okadzinami ciennymi i sufitem, w oparciu o harmonogram. Utrzymaniu czystoci okien (od wewntrz i zewntrz) wraz z parapetami. Utrzymaniu czystoci siedzisk w strefie podrónych. Uzupenianiu rodków czystoci, higienicznych i sanitarnych. Oprónianiu koszy na mieci.- Miejsce wykonywania pracy: CENTRUM PRZESIADKOWE - WZE BRYNÓW (ul. Tadeusza Kociuszki - Katowice)- Praca zmianowa na dwie lub trzy zmiany w godzinach: 4:30-23:30 + soboty, niedziele, wita - wedug grafiku.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepen...

 • Company PUP in Katowice
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: - Terminowe sporzdzanie rocznych sprawozda finansowych zgodnie z lokalnymi ogólnie przyjtymi zasadami rachunkowoci w jurysdykcjach Rosji lub Ukrainy. Wspópraca z zewntrznymi biegymi rewidentami. Terminowe skadanie rosyjskich raportów statystycznych i rzdowych. Przygotowanie i terminowe wypenianie rosyjskich deklaracji VAT. Wyliczenie odroczonych podatków dochodowych i zapewnienie ich waciwej prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Interpretowanie rosyjskich oraz ukraiskich przepisów dot. rachunkowoci, MSSF i US GAAP w celu zidentyfikowania rónic i odpowiedniego wydania wytycznych ksigowych. Raportowanie oraz komunikacja wewntrzna z innymi zespoami spóki w jzyku angielskim.- Godziny Pracy: 8:00-16:00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki ob...

 • Company PUP in Katowice
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - Dokadne sprawdzenie przyjmowanych towarów pod wzgldem jakociowym i ilociowym; ogldziny pod ktem nienaruszenia, atestów, symboli i sporzdzenie protokou w przypadku rozbienoci stanu faktycznego z zadeklarowanym przez dostawc; realizacja rozadunków i zaadunków towaru, segregacja, kompletacja zgodnie z zamówieniami.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Firmy / Wedug zlece teren caego kraju.- Praca na trzy zmiany w godzinach: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe: nie wymagane. Wymagane umiejtnoci: sumienno i dokadno, umiejtnoci manualne, umiejtno pracy zespoowej i partnerskiej, spostrzegawczo, odporno na prac monotonn. Mile widziana znajomo jzyka rosyjskiego i ukraiskiego w mow...

 • Company PUP in Katowice
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - Montowanie drobnych elementów zgodnie ze specyfikacj. Kontrola jakoci gotowego produktu. Dostarczanie elementów na wybrane stanowiska. Pakowanie elementów. Sortowanie elementów. Obsuga maszyn. Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez dany proces.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Firmy / Wedug zlece teren caego kraju.- Praca na trzy zmiany w godzinach: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: min. podstawowe. Dowiadczenie zawodowe: nie wymagane. Wymagane umiejtnoci: sumienno i dokadno, umiejtnoci manualne, umiejtno pracy zespoowej i partnerskiej, spostrzegawczo, odporno na prac monotonn. Mile widziana znajomo jzyka rosyjskiego i ukraiskiego w mowie w stopniu zaawansowanym, w pimie w stopniu k...

 • Company PUP in Katowice
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - Wytwarzanie produktów, sprawozdanie stanu technicznego linii produkcyjnej, kontrolowanie jakoci wytwarzanych wyrobów.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Firmy / Wedug zlece teren caego kraju.- Praca na trzy zmiany w godzinach: 6:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-6:00. Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: min. podstawowe. Dowiadczenie zawodowe: nie wymagane. Wymagane umiejtnoci: sumienno i dokadno, umiejtnoci manualne, umiejtno pracy zespoowej i partnerskiej, spostrzegawczo, odporno na prac monotonn. Mile widziana znajomo jzyka rosyjskiego i ukraiskiego w mowie w stopniu zaawansowanym, w pimie w stopniu komunikatywnym.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KatowicachPopiecha 14Katowice 40852-...

 • Company PUP in Katowice
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Obsuga klientów, dokadanie towaru, prowadzenie ekspozycji asortymentu, obsuga stoiska hot-dogami, obsuga terminalu, ocenianie asortymentu oraz wszelkie polecenia wydawane przez pracodawce.- Praca na dwie zmiany w godzinach: 6:00-23:00 + soboty, niedziele handlowe.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: min. rednie. Dowiadczenie NIE jest wymagane. Wymagane umiejtnoci: Aktywna sprzeda.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KatowicachPopiecha 14Katowice 40852- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE telefoniczny w sprawie oferty pracy z PUP Katowice w godzinach: 8:00-14:00.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Katowice
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: prace spawalnicze oraz przepalanie w przemyle hutniczym; praca w delegacji na terenie kraju . Katowice Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: minimum 2 miesice dowiadczenia na stanowisku; wiadectwo ukoczenia kursu spawalniczego; brak naogów.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CzstochowieSzymanowskiego 15Czstochowa 42217- wymagane dokumenty: skierowanie, wiadectwo ukoczenia kursu spawalniczego; aktuane badania lekarskie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Wykonywanie zasadniczych prac w przodkach eksploatacyjnych (ciany, zabierki, komory) oraz przygotowawczych i udostpniajcych (chodniki wglowe, kamienno-wglowe i kamienne, przybierki, szyby, szybiki i wielkowymiarowe wyrobiska kapitalne) zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi, posugujc si w zalenoci od potrzeb narzdziami rcznymi (wiertarka, kilof, om, mot, klucz fajkowy itp.) lub mechanicznymi (wrbiarka, wrboadowarka, kombajn chodnikowy lub cianowy, adowarka itp.); montowanie, demonta i utrzymanie w sprawnoci wszelkiego typu uzbroje i wyposaenia wyrobisk doowych w celu zapewnienia cigoci ruchu dou kopalni; posugiwanie si rónego typu wielokrkami, windami BKS, windami rabunkowymi, lewarami, zestawem narzdzi lusarskich, pazurem, siekier, pi, kil...

 • Company PUP in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Wyjanienie zasad i podstaw rónych technik wykonywania tajskiego masau; Wykonywanie tajskiego masau klasycznego, sportowego i relaksacyjnego zgodnie ze sztuk masau tajskiego; Nawizywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami.- Miejsce wykonywania pracy: Gówne miejsce wykonywania w siedzibie firmy w Katowicach oraz praca równie na terenie caej Polski w zalenoci od otrzymanych zlece.- Godziny Pracy zgodnie z ustalanym grafikiem w godzinach 10:00-22:00 + soboty, niedziele.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Zdolnoci manualne - konieczne- pozostae: Dowiadczenie NIE jest wymagane. Wymagane uprawnienia: Certyfikat ukoczenia kursu masau tajskiego w wymiarze nie mniej ni 50 godzin, mile widziane ukoczenie kursu w Tajlandii. Wymagana wied...

 • Company PUP in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Kontrola biletów, nakadanie opat dodatkowych oraz kontrola jakoci wiadczonych usug operatorów w komunikacji zbiorowej ZTM, sporzdzanie raportów z przeprowadzonych czynnoci kontrolerskich, kontrola infrastruktury przystankowej oraz poprawnoci dziaania KUP oraz innych systemów wdraanych przez ZTMOKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:Umowa o prac na czas okrelony 6 m-cyMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:Katowice oraz obszar gmin na terenie których jet realizowana praca przewozowa operatora ZTMPRACA W DNIACH I GODZINACH:Pn - pt, godz. 6.00-14.00, dowolna sobota i niedziela, podstawowy system pracyWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie, mile widziane dowiadczenie w bezporedniej obsudze klientaSposób aplikowania:- kon...

 • Company MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - Sprztanie hostelu, mycie okien, czyszczenie toalet, przebieranie pocieli. Sprztanie biur. - Praca na terenie byej huty BAILDON.- Praca na dwie zmiany w godzinach: 6:00-14:00, 13:00-21:00 + czasami soboty, niedziele. Praca wedug grafiku.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. podstawowe. Dowiadczenie NIE jest wymagane (istnieje moliwo przyuczenia). Wymagane orzeczenie o stopniu niepenosprawnoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE osobisty z CV w godzinach: 10:00-15:00 (ul. Bracka 28 A, 40-858 Katowice).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - Renowacja zabytków architektury.- Godziny pracy: 7:00-15:00 + czasami soboty.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. zawodowe. Mile widziane dowiadczenie zawodowe (istnieje moliwo przyuczenia).Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE osobisty z CV w godzinach: 10:00-15:00 (ul. Bracka 28 A, 40-858 Katowice).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie: - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko: Administrator ds. pracowniczych w Wydziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Oddziau GDDKiA w Katowicach-  Miejsce wykonywania pracy: Teren dziaania Oddziau GDDKiA w Katowicach Siedziba biura: ul. Myliwska 5 40-017 Katowice-  Zakres zada wykonywanych na stanowisku pracy:1. prowadzenie ewidencji nieobecnoci wynikajcych ze stosunku pracy pracowników Oddziau,2. prowadzenie ewidencji czasu pracy, wspópraca z jednostkami terenowymi  w tym zakresie, a take sporzdzanie sprawozda z tego obszaru,3. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,4. opracowywanie pism, ustale, wniosków oraz propozycji w sprawach kadrowych,5. prowadzenie zbioru dokument...

 • Company PUP in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - Ocenianie jakoci elementów montaowych, przygotowanie elementów konstrukcji stalowej do montau - konserwacja, naprawa i modernizacja, monta urzdze technologicznych, analizowanie rysunków technicznych, wykonywanie prac z zachowaniem zasad BHP oraz procedur obowizujcych na terenie miejsca wykonywania pracy.- Miejsce wykonywania pracy: Siedziba firmy (Katowice) + delegacje na terenie caej Polski wedug kontraktów.- Godziny Pracy: 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe NIE jest wymagane.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KatowicachPopiecha 14Katowice 40852- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE telefoniczny w sprawie oferty pracy z PUP Katowice w godzinach: 8:0...

 • Company PUP in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - Przygotowywanie potraw kuchni tureckiej. Produkcja i formowanie KEBABA z surowego misa. Wypiek pieczywa tureckiego. Przyrzdzanie sosów i surówek. Obsuga klienta.- Gówne miejsce wykonywania pracy jest w Katowicach. Praca równie (w zalenoci od potrzeb) moe si odbywa równie w Sosnowcu lub Dbrowie Górniczej lub Olesno.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe NIE jest wymagane. Mile widziana znajomo kuchni tureckiej.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KatowicachPopiecha 14Katowice 40852- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE telefoniczny w sprawie oferty pracy z PUP Katowice w godzinach: 8:00-14:00. - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Katowice
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - Wykonanie prac budowlano-wykonczeniowych. Dojazd do miejsca pracy samochodem subowym.- Praca wykonywana na terenie woj. lskiego oraz caej Polski wedug zlece.- W przypadku wykonywania pracy powyej 50 kilometrów od Katowic Pracodawca zapewnia zakwaterowanie oraz wyywienie.- Praca w godzinach: 8:00-17:00 (w tym godzinna przerwa na obiad). Praca bdzie wykonywana równie w niektóre soboty.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie. Dowiadczenie zawodowe NIE jest wymagane.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KatowicachPopiecha 14Katowice 40852- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE telefoniczny w sprawie oferty pracy z PUP Katowice w godzinach: 8:00-14:00.- jzyki aplikowan...

 • Company MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 51 in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - Prace ogrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego. - Praca na 1/2 etatu w godzinach: 8:00-12:00.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. podstawowe, mile widziane wyksztacenie rednie kierunkowe: ogrodnik. Dowiadczenie NIE jest wymagane. Wymagana ksieczka sanepidu. Ch do pracy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt telefoniczny w godz. 09:00-17:00 (tel. 32-25-23-888) lub e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEXUS" BAL, MAJCHER, POMPA SPÓŁKA JAWNA in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - Praca przy budowie owietlenia ulicznego, wykopy pod kable, stawianie supów.- Praca w delegacjach na terenie Polski poudniowej i centralnej.- Godziny pracy: 6:00-14:00.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie zawodowe min. 1 rok na podobnym stanowisku. Wymagane uprawnienia SEP E do 1 kV. Wymagane osoby BEZ naogów.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt wstpnie telefoniczny (7:00-14:00) (Tel. 32-314-11-96, 602-301-133) celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Ks. mjra Karola Woniaka 7, 40-389 Katowice).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEXUS" BAL, MAJCHER, POMPA SPÓŁKA JAWNA in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - Praca przy budowie owietlenia ulicznego, wykopy pod kable, stawianie supów. Praca na terenie caego kraju (równie w delegacji).- Godziny pracy: 6:00-14:00.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy w zespole - konieczne- pozostae: Wymagane dowiadczenie zawodowe min. 1 rok na podobnym stanowisku. Wymagane uprawnienia operatora Minikoparki. Mile widziane Prawo jazdy kat. B+E. Wymagane osoby BEZ naogów.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt wstpnie telefoniczny (7:00-14:00) (Tel. 32-314-11-96, 602-301-133) celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Ks. mjra Karola Woniaka 7, 40-389 Katowice).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIBLIOTEKA ŚLĄSKA in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Gówne zadania:- Kierowanie i nadzorowanie pracy Dziau Administracyjno-Technicznego. - Dbanie o stan techniczny budynków Biblioteki lskiej (przy placu Rady Europy, Francuskiej i Ligonia).- Sprawowanie nadzoru nad stanem instalacji technicznych (c.o., elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi).- Nadzorowanie i organizowanie prac technicznych.- Nadzorowanie inwestycji, remontów.- Wspódziaanie przy zakupie rodków trwaych, materiaów technicznych, narzdzi i sprztu.- Wspódziaanie w technicznym przygotowaniu imprez w Bibliotece.- W zakresie swojej dziaalnoci przygotowywanie umów zlecenia.- Sprawozdawczo w zakresie prowadzonej dziaalnoci.Oferujemy:- Zatrudnienie w renomowanej instytucji kultury województwa lskiego.- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prac.- Moliwo zdobycia dowi...

 • Company "REWITAL - SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - Monta, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych wewntrznych i zewntrznych. Monta instalacji niskoprdowych, P. PO., SAP, CCTV, itp. Inne prace zlecane przez przeoonego.- Miejsce wykonywania pracy: Katowice oraz budowy realizowane na terenie woj. lskiego.- Godziny pracy: 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Dokadno - konieczne; Rzetelno - konieczne; Zaangaowanie - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. zawodowe (kierunek dowolny). Mile widziane wyksztacenie rednie techniczne. Wymagane dowiadczenie zawodowe min. 6 miesicy na stanowisku montera instalacji elektrycznych lub na podobnym stanowisku. Mile widziane prawo jazdy kat. B. Mile widziane uprawnienia SEP E do 1 kV.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagan...

 • Company MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - Kierowanie pracami budowlanymi, remontowymi.- Godziny pracy: 7:00-15:00 + czasami soboty.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie techniczne. Mile widziane dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE osobisty z CV w godzinach: 10:00-15:00 (ul. Bracka 28 A, 40-858 Katowice).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - Stanowisko decyzyjne zwizane z odpowiedzialnoci, diagnozowanie stanu technicznego instalacji na podstawie ogldzin i pomiarów elektrycznych stanu izolacji rezystancji liniowych w punktach zasilania urzdze elektrycznych, montowanie, instalowanie oraz serwisowanie urzdze wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemie. Instalowanie, demontowanie nieprzenonych urzdze elektrycznych malej i redniej mocy.- Miejsce wykonywania pracy: Teren caej Polski wedug zlece.- Godziny Pracy: 6:00-14:00.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie techniczne. Wymagane dowiadczenie zawodowe min. 1 rok na stanowisku zwizanym montaem urzdze klimatyzacyjnyc...

 • Company PUP in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: wstawianie futryny oraz drzwi w wyznaczonym pomieszczeniu, przygotowanie zaprawy murarskiej, odbiór transportu, prace porzdkowe po zakoczeniu dnia pracy.Miejsce wykonywania pracy: praca mobilna na terenie budowy: Kraków, Katowice, Wrocaw, ód, Warszawa, Gdask, PoznaWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: minimum 1 miesic dowiadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, sia fizyczna, obsuga podstawowych narzdzi budowlanychSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w askuObjazdowa 4ask 98100- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 1 in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Praca w przedszkolu polegajca na podawaniu posików, wyjciu z dziemi na spacer, sprztanie sali zabaw i azienki. Dbao o czysto. Pomoc nauczyciela.- Praca po 8 godzin w godzinach: 6:00-17:00.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Wymaganie wyksztacenie min. zawodowe. Dowiadczenie NIE jest wymagane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt osobisty (ul. Ignacego Paderewskiego 46, 40-282 Katowice) lub telefoniczny (Tel. 32-255-50-36 w. 44) w godzinach: 8:00-14:00.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RANDSTAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: praca przy montau póproduktów oraz produktów na linii produkcyjnej, skadanie oraz segregowanie komponentów, kontrola jakociWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziane kierunkowe dowiadczeniedodatkowe informacje:  stabilne zatrudnienie w oparciu o prac tymczasow ( opacone skadki  ZUS, patny urlop) lub moliwo pracy wakacyjnej, dla pracy staej przejcie w struktury firmy po 15 miesicach, prac w penym wymiarze czasu pracy na 2 lub 3 zmiany (6-14-22), wszystkie nadgodziny patne 100%, dofinansowanie do przewozu pracowniczego ( z takich lokalizacjii jak: Katowice, Mysowice, Sosnowiec, Bdzin, Czelad, Dbrowa Górnicza, azy), atrakcyjn stawk godzinow + system premiowy, opiek medyczn Allianz ( po 6 miesicach wspópracy) + ubezpieczenie na ...

 • Company POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "SPOŁEM" W KATOWICACH in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Prowadzenie dokumentacji dziau informatycznego. Przyjmowanie zgosze dotyczcych problemów technicznych zwizanych z obsuga systemu informatycznego w firmie oraz wstpna analiza i w miar moliwoci samodzielne podejmowanie dziaa w kierunku ich rozwizania. Administrowanie kontami poczty elektronicznej. Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych i urzdze peryferyjnych. Instalacja i aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego w firmie. Odpowiedzialno za zapewnienie dostpnoci materiaów eksploatacyjnych stosowanych w urzdzeniach informatycznych (tusze, tonery).- Godziny pracy: 7:00-15:00.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Umiejtno pracy w zespole - konieczne; Rzetelno - konieczne- pozostae: Wymagan...

 • Company GEOMATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Telefoniczna obsuga klienta. - Godziny pracy: 8:00-16:00.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Odporno na stres i trudne sytuacje - konieczne; Komunikatywno - konieczne; Wysoka kultura osobista - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. zawodowe. Dowiadczenie NIE jest wymagane -> istnieje moliwo przyuczenia.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE pocztowy (ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice) lub e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company GEOMATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Sprawdzanie, diagnostyka, naprawa, testowanie precyzyjnych urzdze pomiarowych dla geodezji i budownictwa oraz akcesoriów (midzy innymi:  niwelatory, teodolity, tachimetry, odbiorniki GNSS, detektory i wykrawacze). Wypenianie dokumentacji zgodnie z wymogami obowizujcego u pracodawcy systemu zarzdzania jakoci (system ERP). Konsultacje telefoniczne z klientami dotyczce napraw. - Godziny pracy: 8:00-16:00. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Biega obsuga komputera - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie zawodowe lub rednie techniczne lub wysze techniczne (Elektronik lub Mechanik Precyzyjny lub Elektryk lub Energoelektronik lub Automatyk lub Informatyk lub Optyk lub Zegarmistrz). Mile widziane dowiadczenie w pracy w serwisie urzdze. Wy...

 • Company GEOMATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Obsuga nowoczesnych urzdze. Wykonywanie pomiarów geodezyjnych.- Godziny pracy: 8:00-16:00. Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Wysoka kultura osobista - konieczne; Odporno na stres i trudne sytuacje - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. zawodowe - kierunkowe techniczne. Wymagane dowiadczenie na podobnym stanowisku. Wymagane prawo jazdy kat. B, dowiadczenie w prowadzeniu samochodu. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE pocztowy (ul. Zimowa 39, 40-318 Katowice) lub e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company GEOMATIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Kontakty z klientami, zdobywanie nowych klientów i nawizywanie kontaktów, przygotowywanie ofert i prezentacji. Sprawna i profesjonalna obsuga Klienta poprzez wykonywanie czynnoci zwizanych ze sprzeda towarów oraz zarzdzanie zapasami magazynowymi na poziomie informatycznym i inwentarzowym.- Godziny pracy: 8:00-16:00.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Wytrwao w deniu do celu - konieczne; Umiejtnoci handlowe - konieczne; Uczciwo - konieczne; Odporno na stres  - konieczne; Systematyczno - konieczne; Komunikatywno - konieczne; Wysoka kultura osobista - konieczne; Umiejtno negocjacji - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie. Wymagane dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawc...

 • Company MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 51 in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Ksztacenie specjalne.- Praca 2 godziny tygodniowo w godzinach: 8:00-14:00 (zgodnie z planem lekcji).Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze: Kierunek: Surdopedagogika. Dowiadczenie NIE jest wymagane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Badania laboratoryjna dla pracowni wody, ywnoci i powietrza.- Godziny pracy: 7:30-15:05.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Biega obsuga komputera - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze - Kierunek: Chemia lub Technologia chemiczna. Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomo chromatografii gazowej. Wymagana znajomo jzyka angielskiego w stopniu dobrym w pimie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/69/2020 - Prezydent Miasta Katowice, ul. Myska 4, Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze - inspektor - w Referacie ds. Budowy Infrastruktury Technicznej w Wydziale Inwestycji.- Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie: koordynowaa oraz nadzorowaa postp prac projektowych, zleconych do opracowania, koordynowaa oraz nadzorowaa dziaania inynierów kontraktów, zatrudnionych na zadaniach inwestycyjnych, sprawdzaa kompletno oraz opiniowaa projekty budowlane i wykonawcze,opracowywaa specyfikacje istotnych warunków zamówienia do dokumentacji przetargowych, uczestniczya w pracach komisji przetargowych.- Warunki pracy na danym stanowisku: peny wymiar czasu pracy, miejsce pracy - Katowice ul....

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/67/2020 - Prezydent Miasta Katowice, ul. Myska 4, Katowice, Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze - gówny specjalista - w Referacie ds. Centralnych Rozlicze VAT w Wydziale Budetu Miasta.- Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie: dokonywaa scentralizowanych rozlicze miasta Katowice z tytuu podatku od towarów i usug na podstawie deklaracji czstkowych VAT-7 oraz sporzdzaa deklaracje VAT-7 dla miasta Katowice, weryfikowaa rejestry zakupu oraz sprzeday /w tym z dokumentami ródowymi/, na podstawie których jednostki organizacyjne miasta Katowice sporzdzaj deklaracje czstkowe, kontaktowaa si z pracownikami jednostek samodzielnych oraz jednostki obsugujcej celem wyjanienia ewentualnych ...

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/68/2020 - Prezydent Miasta Katowice, ul. Myska 4, Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze - inspektor - w Referacie Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu.- Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie: przygotowywaa dokumentacj dotyczc procesu przyznawania dotacji podmiotom realizujcym zadania w zakresie rozwoju sportu, przygotowywaa umowy zawierane przez miasto Katowice w zakresie sportu, rozliczaa dotacje finansowe udzielane z budetu miasta Katowice klubom i organizacjom sportowym, przygotowywaa odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych Rady Miasta Katowice, komisji oraz rad jednostek pomocniczych, przeprowadzaa wizytacje imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych, pr...

 • Company ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ KATOWICE in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: 1. W zakresie prowadzenia magazynu materiaów, narzdzi i odziey roboczej:a) Przyjmowanie materiaów dostarczonych do magazynu, ustalenie iloci przyjmowanych materiaów, odbiór fizyczny i techniczny (jakociowy),b) Sporzdzanie prawidowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i potwierdzanie dowodów przyjcia,c) Waciwe wykorzystanie pomieszcze magazynowych poprzez rozmieszczenie i uoenie przyjtych materiaów, zabezpieczenie ich przez ubytkami, zniszczeniem i kradzie,d) Stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porzdku i czystoci na magazynie.e) Wydawanie materiaów na podstawie prawidowych, sprawdzonych dokumentów rozchodowych.f) Prowadzenie zgodnie z obowizujcymi przepisami ewidencji ruchu i stanów zapasów (ilociowej ewidencji magazynowej).g)...

 • Company PUP in Katowice
  15.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - Odmadzanie, likwidowanie zmarszczek, gboka regeneracja skóry, niwelowanie zwiotczaej skóry twarzy i ciaa, modelowanie, konturowanie owalu twarzy, poprawa struktury w gbokich warstwach tkanki.- Praca na dwie zmiany w godzinach 8:00-16:00, 12:00-20:00.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie zawodowe: Technik Usug Kosmetycznych, mile widziane praktyki, szkolenia.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KatowicachPopiecha 14Katowice 40852- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE telefoniczny w sprawie oferty pracy z PUP Katowice w godzinach: 8:00-14:00. - jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA KRZYSZTOF WARZECHA, KWIACIARNIA U KRZYSIA, KWIACIARNIA FINES in Katowice
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Praca w kwiaciarni. Ukadanie bukietów, wizanek okolicznociowych. - Praca na 1/2 etatu na dwie zmiany w godzinach: 8:00-12:00, 12:00-16:00. Praca równie w soboty w godzinach: 8:00-14:00.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Umiejtnoci florystyczne - konieczne; Zdolnoci manualne - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. zawodowe. Mile widziane dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt KONIECZNIE wstpnie telefoniczny (Tel. 508-150-440) w godzinach: 8:00-18:00 celem ustalenia spotkania z pracodawc (ul. Spokojna 60, 40-641 Katowice).- jzyki aplikowania: polski...

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/63/2020 Prezydent Miasta Katowice, ul. Myska 4, Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze gówny specjalista - w Referacie Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta.- Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie: realizowaa zadania wynikajce z Zarzdzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie planowania, realizacji i rozliczania Wieloletnich Przedsiwzi Inwestycyjnych w czci dotyczcej zakresu dziaania Referatu w tym . bdzie odpowiedzialna za merytoryczn analiz zgosze zada inwestycyjnych, opracowywanie specyfikacji technicznych na wykonanie prac projektowych dla zada inwestycyjnych wraz z szacunkow wycen oraz informacj o podstawie prawnej, sytuacji wasnociowej terenu i przyszym uyt...

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/66/2020 Prezydent Miasta Katowice ul. Myska 4Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze - inspektor nr 2 - w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ksztatowania rodowiska.Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie:- przyjmowaa i weryfikowaa deklaracje o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,- prowadzia postpowania podatkowe, wyjaniajce oraz kontrole w zakresie opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,- obsugiwaa bazy danych w zakresie gospodarowania odpadami,- przygotowywaa materiay informacyjne,- prowadzia bezporedni obsug stron, w tym przyjmowaa zgoszenia i interwencje mieszkaców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpada...

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/65/2020 Prezydent Miasta Katowice ul. Myska 4 Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze - inspektor nr 1 - w Referacie ds. Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Wydziale Ksztatowania rodowiska.Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie:- przyjmowaa sprawozdania od podmiotów odbierajcych i zbierajcych odpady komunalne, prowadzcych punkty selektywnego zbierania odpadów, prowadzcych dziaalno w zakresie opróniania zbiorników bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych, jak równie przetwarzaa informacje od podmiotów prowadzcych instalacje komunalne oraz sprawowaa nadzór nad ich terminowoci i poprawnoci sprawozda, - prowadzia postpowania w zakresie przepisów ustawy o utrzymaniu c...

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/62/2020 - Prezydent Miasta Katowice, ul. Myska 4, Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze - podinspektor - w Referacie Regulacji Prawnych i Odszkodowa w Wydziale Gospodarki Mieniem.- Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie: prowadzia postpowania administracyjne w zakresie ustalania odszkodowa za nieruchomoci zajte pod drogi publiczne w zwizku ze stwierdzeniem ich nabycia zgodnie z przepisami ustaw: przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn, ustaw o gospodarce nieruchomociami oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.- Warunki pracy na danym stanowisku: peny wymiar czasu pracy, miejsce pracy - Katowice...

 • Company URZĄD MIASTA KATOWICE in Katowice
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji na stronie:- Ogoszenie Nr OZ/64/2020, Prezydent Miasta Katowice, ul. Myska 4, Urzd Miasta Katowice poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzdnicze - podinspektor - w Referacie Planowania Inwestycyjnego w Wydziale Rozwoju Miasta.- Osoba zatrudniona na wyej wymienionym stanowisku bdzie: przeprowadzaa ocen merytoryczn skadanych wniosków w ramach budetu obywatelskiego w zakresie zada inwestycyjnych, zgodnie z obowizujcymi przepisami, z uwzgldnieniem uwarunkowa finansowych, technicznych, terenowych i wasnociowych oraz weryfikowaa koszty realizacji zadania, wspópracowaa z wnioskodawcami oraz komórkami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zebrania informacji niezbdnych do przeprowadzenia oceny merytorycznej skadanych wniosków w ramach budetu obywa...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Katowice Edit filters