Jobmonitor. Search results for Other

1279 Jobs found

Used filters:
 • Otherx
Displaying 1-50 of 1279 results.
 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: sprztanie i utrzymywanie w czystoci sal lekcyjnych, toalet, korytarzy w budynku szkoy i jego otoczeniu; godziny pracy: 12.00- 20.00 Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Urząd Miejski w Słupsku in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Ogólna charakterystyka: Realizowanie zada merytorycznych polegajcych na administrowaniu systemami informatycznymi.Waniejsze zadania:1.    wsparcie uytkowników i obsuga HELP DESK;2.    administracja systemami informatycznymi funkcjonujcymi w ramach Urzdu Miejskiego w Supsku ze szczególnym uwzgldnieniem bezpieczestwa zgromadzonych danych oraz sprztu;3.    zapewnienie bezpieczestwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej Urzdu Miejskiego w Supsku;4.    zapewnienie cigoci dziaania krytycznych systemów informatycznych utrzymywanych przez Urzd Miejski w Supsku;5.    pomoc pracownikom UM w Supsku w zakresie eksploatacji sprztu i oprogramowania;6.    analizowanie i usuwanie usterek w systemach informatycznych Urzdu Miejskiego w Supsku;7.    nad...

 • Company Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Pena tre ogoszenia: https://pcprwejherowo.pl/ogloszenie-o-rekrutacji-na-stanowisko-pedagoga-2/- Wykonywanie zada organizatora rodzinnej pieczy zastpczej dla nie wicej ni 15 rodzin nieobjtych wsparciem koordynatora,- Sporzdzanie okresowej oceny sytuacji dzieci objtych wsparciem organizatora rodzinnej pieczy zastpczej przebywajcych w rodzinnej pieczy zastpczej i informacji o caoksztacie sytuacji dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka, zgodnie z przepisami przyjtymi u pracodawcy procedurami,- Przekazywanie do sdu niezwocznie po dokonaniu oceny sytuacji dziecka opinii dotyczcej zasadnoci dalszego pobytu dziecka w pieczy zastpczej- Sporzdzanie i przekazywanie do waciwego sdu zgodnie z przepisami i przyjtymiu pracodawcy procedurami pisemnej informacji o caoksztacie sytuacji rodz...

 • Company Powiatowy Zespół Szkół w Redzie in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Nauczyciel w szkole ponadpodstawowej. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: - wyksztacenie wysze magisterskie Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company LEMAR E. CZYŻA, P. BIELEŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Sprzeda i dobór wyrobów medycznych w ramach umowy z NFZ. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 8-16. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: medyczne - konieczne - pozostae: wycznie osoby z wyksztaceniem medycznym, fizjoterapeuta, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, inynier biomedyczny, pielgniarka.Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Przedszkole Niepubliczne Smoczek in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj wychowawczo-dydaktycznych w grupach 2,3,4,5-latków. Prowadzenie zaj z j. angielskiego Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane - inne zawody: Nauczyciel przedszkola - konieczne Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuczej zgodnie z obowizujcym programem/programami wynikajcymi z realizacji podstawy programowej. Realizowanie procesu wychowawczo- dydaktycznego i opiekuczego z uwzgldnieniem zalecanych warunków realizacji podstawy programowej. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych/diagnozy pedagogicznej. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolnoci i zainteresowa. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: wyksztacenie wysze pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wyksztacenie zgodne z Prawem Owiatowym: dyplom ukoczenia studiów wyszych magisterskich lub licencjackich;obsuga pakietu Office Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowan...

 • Company Powiatowy Urząd Pracy in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: zgodny z wnioskiem Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urzd Pracy Powiatowy Urzd Pracy w WabrzychuOgrodowa 5bWabrzych 58306 - wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: TAK...

 • Company Rem-poL Sp. z o.o. in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: sprztanie pomieszcze biurowych i pozostaych pomieszcze znajdujcych si w obiekcie oraz terenu przed budynkiem. Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - umiejtnoci: rzetelno - konieczne; systematyczno - konieczne; ch do pracy - konieczne; samodzielno - konieczne; dowiadczenie zawodowe - konieczne - pozostae: dowiadczenie na podobnym stanowisku. Brak przeciwwskaza zdrowotnych do pracy fizycznej.Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company ZESPÓŁ DZIENNYCH OŚRODKÓW REWALIDACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH I REHABILITACYJNYCH DLA DZIECI in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj z rewalidacji indywidualnej dla dzieci niedowidzcych, niedosyszcych oraz ze spektrum autyzmu Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Tyflopedagog, Surdopedagog Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV; - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: • udzia w badaniach ekotoksykologicznych na organizmach glebowych oraz rolinach zgodnie z wytycznymi,• czynny udzia w prowadzeniu hodowli organizmów testowych,• pozyskiwanie materiau biologicznego do bada,• praca w systemie DPL,• praca w laboratorium z roztoczami, moliwo alergii. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: • wyksztacenie rednie lub wysze o kierunku biologia, biotechnologia, ochrona rodowiska lub pokrewne;• znajomo obsugi komputera (Word, Excel);• wiedza z zakresu wysiewu i uprawy rolin, dowiadczenie w tym zakresie mile widziane;• dowiadczenie w pracy w laboratorium mile widziane.Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: Brak danych. - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejes...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej -Curie w Pietrowicach Wielkich in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Praca psychologa szkolnego Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Przygotowanie pedagogiczne Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM.ŚW.BRATA ALBERTA W KRAKOWIE in Other
  22.02.2024

  Zakres obowizków: Aktualizowanie diagnozy socjalno-bytowej osoby przed przyjciem do dps, aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu nowych mieszkaców oraz pomoc w adaptacji do nowych warunków, prowadzenie obowizujcej dokumentacji zgodnie z procedurami i zarzdzeniami wewntrznymi, przeprowadzanie wywiadów aktualizacyjnych, wspóudzia w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia, prowadzenie spraw zwizanych z odpatnoci mieszkaców z pobyt w dps, prowadzenie dokumentacji dotyczcej masy spadkowej po mierci mieszkaca dps, utrzymywanie kontaktów z rodzin, opiekunem prawnym/kuratorem mieszkaca, organizowanie pochówku lub pomoc rodzinie w jego organizacji, wykonywanie innych zada wynikajcych z zaoe organizacyjnych Domu. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - umiejtnoci: ...

 • Company "ZRUO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Prace lusarskie i monterskie. Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: umiejtnoci lusarskie oraz monterskie. Praca w penym wymiarze czasu. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - wiadectwa pracy - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company "ZRUO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Prace na statkach zgodnie ze stanowiskiem Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: Mile widziane dowiadczenie zawodowe. . Praca na terenie Trómiasta w systemie jednozmianowym. Po okresie próbnym pracodawca oferuje wysze wynagrodzenie. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company MS-HYDRO S.C in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Obsuga tokarki, kontrola jakoci detali wykonanych na maszynach, dbao o stan techniczny maszyn, narzdzi i przyrzdów pomiarowych, aktywny udzia w procesie produkcyjnym. Praca zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: minimum rok dowiadczenia na podobnym stanowisku, zaangaowanie w wykonywane obowizki, podstawowa umiejtno posugiwania si przyrzdami pomiarowymi, narzdziami skrawajcymi oraz czytanie rysunku technicznego, umiejtno pracy w zespole. Znajomo technologii obróbki tokarskiej bdzie dodatkowym atutem. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Daniel Grzegorczyk DACAR in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: murarz/pytkarz do elewacji klinkierowej w centrum Supska; godz. pracy 8-16 Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze branowe - konieczne - pozostae: dowiadczenie w pracach elewacji klinkierowej (prosimy o kontakt osoby posiadajce wycznie takie dowiadczenie), sprawno umoliwiajca przejcie bada wysokociowych (praca na 5 kondygnacyjnym budynku)Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Wojciech Niemc PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - dbanie o najwysz jako i smak wyrobów- utrzymywanie porzdku i czystoci na stanowisku pracy Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: Wymagania: min. roczne dowiadczenie na podobnym stanowisku, sumienno, punktualno, zaangaowanie, zaradno i samodzielno.  Praca w godzinach 6:00-20:00 Po okresie próbnym moliwo staej wspópracy. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company KAMIŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Naprawa samochodów osobowych i ciarowych. Praca od poniedziaku do soboty, zgodnie z ustalonym grafikiem. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - umiejtnoci: prawo jazdy kat.B - konieczne - pozostae: gotowo do podjcia pracy. Mile widziane dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company "TECH-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Naprawa i przegld samochodów specjalistycznych, prace serwisowe, wykonywanie prac regulacyjnych, kontrola stanu technicznego urzdze. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 7-15. Wymagania: - wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne - umiejtnoci: prawo jazdy do kierowania samochodami kat. B - konieczne - pozostae: dowiadczenie w kierowaniu pojazdami do 3.5t, umiejtno organizowania pracy wasnej. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AQUA-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Prace przy produkcji i montau konstrukcji stalowych i zbiorników magazynowania wody, spawanie w osonie argonu oraz elektrod. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 7-15. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: gotowo do podjcia pracy od zaraz. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AQUA-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Prace przy produkcji i montau konstrukcji stalowych i zbiorników magazynowania wody, spawanie elektrod w osonie. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 7-15. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: gotowo do podjcia pracy od zaraz. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AQUA-TECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Prace przy produkcji i montau konstrukcji stalowych i zbiorników magazynowania wody, spawanie w osonie argonu oraz elektrod. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 7-15. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: gotowo do podjcia pracy od zaraz. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Utrzymanie w sprawnoci technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji centralnego ogrzewania w budynkach osiedla, wymiana, udranianie zatorów, usuwanie przecieków, utrzymanie w sprawnoci instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, naprawa i konserwacja sprztu i instalacji elektrycznej. Samodzielno w podstawowym zakresie na wymienionym stanowisku. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 7-15. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: dowiadczenie zawodowe min. 3 lata, uprawnienia SEP do 1 kV i/lub gazowe (E3). Mile widziane umiejtnoci dekarskie. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Kryk Zbigniew Gospodarstwo Rolne EUROPLANT in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Ogrodnik terenów zielonych - wykonywanie prac przy sadzeniu, przesadzaniu, przycinaniu, nawoeniu i nawadnianiu rolin. Wymagane: wyksztacenie podstawowe, prawo jazdy kat.B, sumienno, zdolno komunikacyjna, mile widziane dowiadczenie zawodowe.Godziny pracy: 8:00-16:00. Tel: 604 580 792 Irena Kryk Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - umiejtnoci: Prawo jazdy kat. B - konieczne; komunikatywno - dodatkowe; sumienno - dodatkowe Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Utrzymywanie porzdku i nadzoru na przystani, prowadzenie dozoru nad stanem powierzonego sprztu, weryfikacja wpyni i wypyni jednostek w czasie godzin, przyjmowanie deklaracji postoju jednostek, biece sprawdzanie wyposaania pomostu na przystani w podstawowy sprzt ratowniczy. Praca w godzinach: 10-19. Wymagania: - wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne - pozostae: umiejtno pracy z klientem, komunikatywno, kultura osobista, umiejtno podejmowania decyzji, odpowiedzialno, samodzielno w dziaaniu, lojalno. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW METALOWYCH - NAPRAWA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - Bogusław Seemann in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, nadzór nad procesami technologicznymi, kalkulacja wyrobów, optymalizacja procesów produkcyjnych i poszukiwanie nowych rozwiza, obsuga plazma CNC;Praca na czas okrelony: 2 lata Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: dowiadczenie na podobnym stanowisku Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO W WANDOWIE in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: pomoc psychologiczna uczniom Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: wyksztacenie wysze o kierunku psychologia, przygotowanie pedagogiczne, umiejtno pracy z uczniami o rónych potrzebach Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: nauczanie dzieci w szkole podstawowej Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: wyksztacenie wysze mgr z przygotowaniem pedagogicznym lub studia podyplomowe, specjalno nauczycielska Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: nauczanie dzieci w szkole podstawowej Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: wyksztacenie wysze mgr z przygotowaniem pedagogicznym lub studia podyplomowe, specjalno nauczycielska Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Nauczanie muzyki w szkole podstawowej. Praca na czas okrelony: do koca roku szkolnego 2023/2024. Wymiar czasu pracy: 0.22.Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: Przygotowanie do nauczania przedmiotu - muzykaSposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Ziemi Usteckiej w Charnowie in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Nauczanie plastyki w szkole podstawowej. Praca na czas okrelony: do koca roku szkolnego 2023/2024. Wymiar czasu pracy: 0.22 etatu.Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Fundacja Pozytywne Inicjatywy in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktycznych i wychowawczych w grupie przedszkolnej oraz konsultacji dla rodziców, przygotowywanie opinii o dziecku. Podejmowanie dziaa profilaktycznych, wspópraca z nauczycielami i innymi specjalistami pracujcymi w przedszkolu, wspópraca z rodzicami. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 06:30-14:30 lub 09:00-17:00. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostae: uprawnienia nauczycielskie, mile widziane dowiadczenie. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Fundacja Pozytywne Inicjatywy in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj dydaktycznych i wychowawczych w grupie przedszkolnej, prowadzenie konsultacji dla rodziców, przygotowywanie opinii o dziecku, podejmowanie dziaa profilaktycznych, wspópraca z nauczycielami i innymi specjalistami pracujcymi w przedszkolu oraz wspópraca z rodzicami. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 6:45-16:45 (wedug grafiku ustalonego z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostae: studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 88 in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Opieka na wietlicy. Praca od poniedziaku do pitku w zakresie godzin: 7-17. Godziny ustalone wedug grafiku z pracodawc. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne - pozostae: wysze pedagogiczne, kwalifikacje uprawniajce do zajmowania stanowiska wychowawcy swietlicy szkolnej. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA SZTURMOWSKIEGO in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w tym diagnozowanie sytuacji wychowawczej i podejmowanie dziaa z zakresu profilaktyki, kordynowanie dziaa z zakresu ochrony maoletnich Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: konieczne: wyksztacenie wysze min licencjat w zakresie psychologii Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracodawcy - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Praca z uczniami Technikum i Liceum TEB Edukacja w Gdasku. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 8-16. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: wyksztacenie wysze kierunkowe. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Szkoły Ekonomiczno-Handlowe in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj lekcyjnych. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych, kwalifikacje EKA.04, EKA.05, EKA.07. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach 7:15-17:50 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawc). Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne - pozostae: uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole ponadpodstawowej, mile widziana znajomo jzyka angielskiego, obsuga komputera, znajomo programów INSERT, PATNIK MS TEAMS, obsuga platformy GPE, Microsoft Office. Mile widziane dowiadczenie zawodowe oraz uprawnienia egzaminatora OKE. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Uzupenianie dziennika zaj oraz prowadzenie zaj z dziemi z dwóch grup wiekowych (3-latki oraz 4-5 latki). Praca dwa razy w tygodniu w godzinach przedpoudniowych. Wymagania: - wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne - pozostae: kwalifikacje do nauczania jzyka angielskiego w przedszkolu zgodne z przepisami Prawa Owiatowego. Pozytywne nastawienie do pracy, kreatywno i sumienno. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Pomorska Wojewódzka Komenda OHP in Other
  21.02.2024 Updated on: 22.02.2024

  Zakres obowizków: Realizowanie programu nauczania w zawodzie cukiernik zgodnie z opracowanym programem. Odbywanie zaj z modocianymi w formie zorganizowanych wicze i pokazów. Przygotowanie i organizacja zada szkoleniowo - produkcyjnych. Nadzorowanie i opieka nad modocianymi w zakresie przestrzegania szerokorozumianych przepisów w Bezpieczestwie i Higienie Pracy. Prowadzenie dokumentacji dydaktycznej praktyki zgodnie z obowizujcymi przepisami. Przygotowanie pracowników modocianych do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 7:45-15:45. Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: minimum 2 lata stau pracy na podobnym stanowisku, obowizkowo, odpowiedzialno za wykonywan prac, samodzielno, odporno na stres, zdolno anal...

 • Company Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Min. : Sprztanie pomieszcze biurowych i terapeutycznych, cigów komunikacyjnych, toalet, inne czynnoci zlecone przez przeoonego. godziny pracy 7-15 Wymagania: - wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: - - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company Powiatowy Urząd Pracy in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Pielgnacja kwiatów na klombach i skwerach na terenie miasta, koszenie trawy, sprztanie cmentarzy komunalnych, odnieanie chodników. Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urzd Pracy Powiatowy Urzd Pracy w Godapieromskiego 18Godap 19500 - wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: TAK...

 • Company Technical Sp. z o.o. in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: prace spawalnicze przy produkcji maszyn, urzdze i konstrukcji metalowych dla brany spoywczej Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - pozostae: [Inne] : - dowiadczenie na stanowisku Spawacza TIG - umiejtno czytania rysunku technicznego - spawanie metod TIGSposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv naley wysa na adres: m.pawelec@kmtmeat.pl - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, ODLEWNIA ŻELIWA NOTEĆ BERNARD URBANIAK - skrót - in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - praca frezera- realizacja planu produkcyjnego,- obsuga frezarki konwencjonalnej oraz sterowanej numerycznie                                Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane - pozostae: minimum pórocznego dowiadczenia na podobnym stanowisku, znajomoci rysunku technicznego Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, ODLEWNIA ŻELIWA NOTEĆ BERNARD URBANIAK - skrót - in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - praca na tokarkach konwencjonalnych z moliwoci przyuczenia do pracy na tokarkach ze sterowaniem CNC,- monitorowanie stanu technicznego maszyn,- realizacja planu produkcyjnego  Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane - pozostae: - dowiadczenia w pracy na tokarkach uniwersalnych i/lub karuzelowych,- znajomoci czytania rysunku technicznego,- umiejtnoci posugiwania si przyrzdami pomiarowymi. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, ODLEWNIA ŻELIWA NOTEĆ BERNARD URBANIAK - skrót - in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: - prace montaowe i spawalnicze- Spawanie metoda MAG 135 i TIG 141Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane - pozostae: -podstawowej znajomoci rysunku technicznego - umiejtno spawania jedn z metod: MAG 135 , TIG 141, mile widziane gazowe 311 oraz elektroda otulona 111 - mile widziane uprawnienia do obsugi suwnicy Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, ODLEWNIA ŻELIWA NOTEĆ BERNARD URBANIAK - skrót - in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: obsuga frezarek CNC, 3 i 5 osi, ze sterowaniem HEIDENHAIN Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane; rednie zawodowe - podane - pozostae: minimum 1-letnego dowiadczenia na podobnym stanowisku, praktycznej umiejtnoci czytania dokumentacji technicznej, rysunku technicznego; umiejtnoci posugiwania si narzdziami pomiarowymi, znajomoci rysunku technicznego Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZEMYSŁU I GÓRNICTWA, ODLEWNIA ŻELIWA NOTEĆ BERNARD URBANIAK - skrót - in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: -oczyszczanie odlewów z ukadów wlewowych i nadlewów-przestrzeganie i kontrola jakoci-monitorowanie stanu technicznego maszyn-realizacja planu produkcyjnego                               Wymagania: - wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - podane - pozostae: obsuga szlifierek ktowych i prostych Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: cv - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLGRUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Naprawa samochodów osobowych Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: Chci do pracy, dowiadczenie w zawodzie, naprawa samochodów osobowych. Umowa o prace na 1 zmian, wynagrodzenie brutto od 4242 z do 8000 z. Miejsce pracy ul. Magazynowa 1. Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLGRUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  21.02.2024

  Zakres obowizków: Naprawa samochodów osobowych Wymagania: - wyksztacenie: podstawowe - konieczne - pozostae: Chci do pracy, dowiadczenie w zawodzie, naprawa samochodów osobowych. Umowa o prac, wynagrodzenie brutto od 4242 z do 8000 z Sposób aplikowania: - bezporednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: CV - jzyki aplikowania: polski Przeznaczone wycznie dla osób zarejestrowanych w urzdzie pracy: NIE...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Other Edit filters