Jobmonitor. Search results for Stronie

33 Jobs found

Used filters:
 • Stroniex
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W P-ŚLU in Stronie
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: jak na stronie internetowej BOSG :- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania cile okrelone w ogoszeniu o prac na stronie internetowej BIOSG: . Kandydaci ubiegajcy si o prac powinni w nieprzekraczalnym termninie do dnia 24.07.2020r. przesa wymagane dokumenty na adres:BOSG Wydzia Kadr i Szkolenia,ul.Mickiewicza 34, 37-702 Przemyl.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: jak na stronie internetowej BOSG - jzyki aplikowania: polski...

 • Company SĄD OKRĘGOWY in Stronie
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zada w oparciu o obowizujce zasady specjalisty, zgodnie ze standardami metodologii opiniowania w opiniodawczych zespoach sdowych specjalistów orazzgodnie z zasadami etyki zawodowej, przeprowadzanie bada i wydawanie opinii na zlecenie sdu lub prokuratury zgodnie z tez sdu (prokuratury), analiza akt spraw, realizacja procesu diagnostycznego w obszarze posiadanej specjalnoci, adekwatnie do problemu diagnostycznego- w terminie  wczeniej ustalonym przez kierownika OZSS, sporzdzanie opinii wraz z wnioskami w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych-zakres opinii ujmuje wyniki bada, które specjalista uzna za niezbdne, omawianie z pozostaymi czonkami zespou opiniujcego caoksztatu opinii-wnioski z bada specjalici opracowuj wspólnie; Praca na czas okrelony: 1 rok z m...

 • Company SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Stronie
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Organizowanie ewidencji ksigowej, opracowywanie dokumentó wew., prowadzenie ksig rachunkowych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finnsowego, sporzdzanie sprawozda finansowych i podatkowych. wicej informaji na stronie wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - podane- pozostae: wyksztacenie wysze lub rednie kierunkowe Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv i list motywacyjny, kopia dokumentów potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe, owaidczenie o niekaralnoci, o posiadaniu zdolnoci do czynnoci prawnych. o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Urząd Miasta Racibórz in Stronie
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Szczegowe informacje na stronie: aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Szczegóowe informacje na stronie:- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI in Stronie
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie dokumentacji nadzoru, dozymetrycznej, postpowania administracyjnego- prowadzenie i obsuga baz danych wykorzystywanych w dziaalnoci kontrolnej- uczestniczenie w czynnociach kontrolnych z zakresu nadzoru biecego w zakresie higieny radiacyjnej w pracowniach rtg oraz zakadach stosujcych urzdzenia wytwarzajce pola elektromagnetyczne- prowadzenie bada kontrolnych i obsuga wyposaenia pomiarowego, wykonywanie pomiarów dozymertycznych- sporzdzanie sprawozda wyposaenia pomiarowego stosowanego w prowadzonych czynnociach kontrolnych- redagowanie pismWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: - podstawowa znajomo zagadnie zwizanych z promieniowaniem jonizujcym i niejonizujcym- podstawowa znajomo zasad wykonywania pomiarów czynników fizycznyc...

 • Company Urząd Miasta Racibórz in Stronie
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Szczegowe informacje na stronie:Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Szczegóowe informacje na stronie:- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IM. PROF. DRA MED. JERZEGO NOFERA in Stronie
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - utrzymanie czystoci w oddziale szpitalnym- wydawanie posików hospitalizowanym pacjentom- pomoc przy przyjciu pacjentów do oddziauRównowany system czasu pracy.Godziny pracy: 7-19, 19-7.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; gimnazjalne - podane; zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: - sta pracy - mile widzianySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVInformacja od pracodawcy: "Zapraszamy do przesyania owiadczenia osoby ubiegajcej si o zatrudnienie wg wzoru znajdujcego si na stronie IMP / na e-mail: (z dopiskiem w temacie "salowa/salowy"). W przypadku pyta prosimy o kontakt telefoniczny (42) 6314 760 w godz. 10-14. Prosimy o zapoznanie si z klauzul informacyjn zamieszczon na stronie IMP / dotyczc przetwarzania Pastwa danych osobow...

 • Company Zespół Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Informacje na stronie: wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- uprawnienia: wyksztacenie min. rednie - konieczne- umiejtnoci: Szczegóowe informacje na stronie: - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Informacje na stronie: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pracownik terenowo-biurowyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: wyksztacenie o kierunku biologia, chemia, promocja zdrowia , ochrona rodowiskaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: szczegóowe informacja dostpne na stronie pracodawcy : / w zakadce komunikaty i aktualnoci- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słaboslyszących in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog. Praca z dziemi niesyszcymi i sabosyszcymi. Wynagrodzenie  zgodnie z Rozporzdzeniem MEN.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalnoci przygotowujcej do pracy z dziemi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym oraz przygotowanie pedagogiczne i surdopedagogiczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV bez zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania na stronie OSW w zakadce "O nas - RODO" - nie bd rozpatrywane- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Prokuratura Regionalna we Wrocławiu in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 1) obsuga systemu budetu pastwa TREZOR;2) uczestniczenie w opracowywaniu projektów i planów finansowych oraz ich przekazywanie do dysponenta nadrzdnego; 3) opracowywanie harmonogramów i zapotrzebowania na rodki budetowe;4) sporzdzanie cznych sprawozda budetowycyh i finansowych z obszaru Prokuratury Regionalnej we Wrocawiu;5) przygotowanie do zatwierdzenia propozycji rocznego planu kontroli i sprawozda;6) grodzenie i wstpne opracowywanie danych analitycznych uzyskanych z podlegych jednostek dla potrzeb informacji cznych;7) sporzdzanie analiz ekonomiczno-finansowych zlecanych przez przeoonych lub organ nadzrdny. Termin skadania zgosze: do 14.08.2020. Wymagane dokumenty:1) wniosek o dopuszczenie do konkursu,2) yciorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,3) kwestionari...

 • Company WIRGINIA Sp. z o.o. in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Samodzielne stanowisko stolarskie do skadania - produkcji mebli wedug projektu (Wszystkie meble produkowane s pod wymiar). Prosz o zweryfikowanie swoich umiejtnoci stolarskich w oparciu o przegld wyrobów gotowych - mebli na stronie wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: " zota rczka " - konieczne- pozostae: dowiadczenie stolarskie w drewnie litym, umiejtno samodzielnego skadania mebli z drewniana i pyt meblowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Stronie
  09.07.2020

  Zakres obowizków: monta instalacji sanitarnych, gaz, co, woda i wentylacji w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysowych - miejsce wykonywania pracy Zawiercie oraz teren caego kraju zgodnie z wygranymi przetargami oraz wg zlece gównego inwestora/klienta, zakwaterowanie i dojazd po stronie pracodawcyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- pozostae: wyksztacenie zawodowe lub rednie, dowiadczenie zawodowe na stanowisku mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVna rozmow z pracodawca prosz umawia si telefonicznie pod nr tel. 791 115 552 lub CV kierowa na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PAWEŁ PROTASIEWICZ INSTALL CENTERE in Stronie
  09.07.2020

  Zakres obowizków: projektowanie instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysowych - miejsce wykonywania pracy Zawiercie oraz teren caego kraju zgodnie z wygranymi przetargami oraz wg zlece gównego inwestora/klienta, zakwaterowanie i dojazd po stronie pracodawcyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- uprawnienia: kurs AutoCAD - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie, znajomo AUTOCADSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVna rozmow z pracodawca prosz umawia si telefonicznie pod nr tel. 791 115 552 lub CV kierowa na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PAWEŁ PROTASIEWICZ INSTALL CENTERE in Stronie
  09.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad przebiegiem, jakoci i terminowoci prac, nadzór nad dokumentacj techniczn, udzia w procesie przygotowania wycen instalacji sanitarnych -  miejsce wykonywania pracy Zawiercie oraz teren caego kraju zgodnie z wygranymi przetargami oraz wg zlece gównego inwestora/klienta, zakwaterowanie i dojazd po stronie pracodawcyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: wyksztacenie wysze, mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CVna rozmow z pracodawca prosz umawia si telefonicznie pod nr tel. 791 115 552 lub CV kierowa na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Stronie
  09.07.2020

  Zakres obowizków: ocenianie stanu i przygotowywanie podoa cian budynków istniejcych i nowych;demontowanie i montowanie elementów odwadniajcych;montowanie izolacji termicznej;nakadanie zaprawy klejowej i wtapianie siatki zbrojcej po stronie zewntrznej;wykonywanie zaprawy gruntujcej pod tynk;nakadanie tynku;wykonywanie remontów, konserwacji i napraw elementów ocieple budynków;organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHPi ochrony ppo., ergonomii, ochrony rodowiska.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: brak przeciwwskaza do pracy na wysokoci - konieczne;  znajomo jzyka ukraiskiego - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] : mile widziane d...

 • Company Zarząd Dróg Powiatowych in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres wykonywanych zada na stanowisku: Przygotowywanie i realizacja inwestycji, remontów, utrzymania, modernizacji dróg oraz infrastruktury drogowej ZDP Trzebnica. Prowadzenie postpowa o udzielanie zamówie publicznych na podstawie i bez stosowania ustawy Prawo zamówie publicznych. Zlecanie bd przygotowanie dokumentacji projektowej oraz zwizanej z udzielaniem zamówie publicznych (pomiary w terenie, przedmiary robót, kosztorysy, specyfikacje techniczne, umowy) itp. Przygotowywanie niezbdnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa zwizanych z procesem inwestycyjnym, przygotowywanie umów na realizacj robót budowlanych i innych usug. Bieca obsuga korespondencji – udzielanie odpowiedzi na zapytania, pisma i wnioski zgaszane do ZDP. Koordynacja zimowego utrzymania dróg.Wymagani...

 • Company Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Planowany ramowy zakres czynnoci opiekuna medycznego obejmuje realizacj usug opiekuczych i specjalistycznych usug opiekuczych w dziennym domu pomocy, w tym w szczególnoci:1) wykonywanie czynnoci higienicznych,2) realizowanie opieki pielgnacyjnej dla klientów w ramach kompetencji opiekuna medycznego (w szczególnoci zaleconej przez lekarza),3) wspieranie procesu leczenia w zakresie dla usug opiekuczych specjalistycznych w systemie pomocy spoecznej,4) rozpoznawanie potrzeb biopsychospoecznych klientów oraz ich moliwoci funkcjonowania,5) tworzenie indywidualnego programu opiekuczego klienta obejmujcego pomoc w czynnociach dnia codziennego, mobilizowanie i podtrzymywanie aktywnoci oraz zapewnienie bezpieczestwa i wsparcia emocjonalnego oraz uczenie i rozwijanie umiejtnoci niez...

 • Company Straż Miejska w Szczecinku in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Patrolowanie terenu miasta Szczecinek, dbanie o porzdek i spokój w miejscach publicznych, podejmowanie interwencji wobec osób popeniajcych wykroczenieWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: informatyczne - konieczne- inne zawody: Stranik gminny / miejski - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: informacje o wymaganych dokumentach na stronie  - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Lotnicza Akademia Wojskowa in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - terminowe planowanie przegldów , konserwacji i monitorowanie stanu technicznego urzdze- dbanie o poprawne i bezpieczne uytkowanie urzdze- prowadzenie testów badawczych wedug przygotowanych zlece zewntrznych i wewntrznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagane jest dowiadczenie w obsudze maszyn i urzdze, w tym sprztu specjalistycznego do bada wytrzymaociowych, zmczeniowych lub w ich projektowaniu i budowie, dowiadczenie w pracy na podobnych stanowiskach w instytutach badawczych Szczegóy oferty oraz dokumenty do pobrania s dostpne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej LAW w zakadce Oferty pracy. S...

 • Company Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Weryfikowanie dokumenów finansowych, dekretowanie, ksigowanie. Rozliczanie rodków trwaych w budowie, ksigowanie amortyzacji i umorzenia rodków trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych oraz innych operacji dotyczcych skadników majtku, uzgadnianie ewidencji majatku trwaego z ewidencj ksiegow, rozliczenia inwentaryzacji, rozliczenia sprzeday i likwidacji skadników majtku, aktualizacja wyceny rodków trwaych, uzgadnianie stanów magazynowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - podane- umiejtnoci: obsuga pakietu MSOffice - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy znajdujcy si na stronie UWM http:/- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Rozkad czasu suby w systemie jednozmianowym. Suba w bezporednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolnoci. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: W Subie Wiziennej moe peni sub osoba:1) posiadajca obywatelstwo polskie; 2) posiadajca uregulowany stosunek do suby wojskowej; 3) korzystajca z peni praw publicznych; 4) która daje rkojmi prawidowego wykonywania powierzonych zada; 5) która nie bya skazana prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwo umylne lub umylne przestpstwo skarbowe albo wobec której nie zosta wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzajcy postpowanie karne o takie przestpstwo, a take nie toczy si przeciwko niej postpowanie karne o takie przestpstwo; 6) dajca rkojmi zachowania taj...

 • Company Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Rozkad czasu suby w systemie jednozmianowym. Wymagane wyksztacenie wysze o kierunku informatycznym lub pokrewnym, znajomo jzyka angielskiego umoliwiajca rozumienie opisów technicznych, praktyczna znajomo jednego z systemów (Windows/Linux) oraz rodowisk wirtualizacji Hyper  V, Vmware, znajomo zagadnie sieciowych (routing IP, DNS, TCP/IP, firewalle), znajomo rozwiza CCTV IP, dowiadczenie w pracy z urzdzeniami sieciowymi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: informatyczne - konieczne- pozostae: W Subie Wiziennej moe peni sub osoba: 1) posiadajca obywatelstwo polskie; 2) posiadajca uregulowany stosunek do suby wojskowej; 3) korzystajca z peni praw publicznych; 4) która daje rkojmi prawidowego wykonywania powierzonych zada; 5) która nie bya skazana prawomocny...

 • Company Saur Neptun Gdańsk S.A. in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prace eksploatacyjne, remontowe i awaryjne na sieciach wodnych i kanalizacyjnych.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie techniczne lub zasadniczne zawodowe, preferowane kierunki  brany sanitarnej, mechanicznej, ogólnobudowlanej. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach: 6.00-14.00 oraz 13.30-21.30 (wedug grafiku)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny prosimy przesa na adres Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Saur Neptun Gdask SA, 80-858 Gdask, ul. Waowa 46, w celu przeprowadzenia obecnego postpowania rekrutacyjnego.Szczegóow...

 • Company Saur Neptun Gdańsk S.A. in Stronie
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prace odtworzeniowe nawierzchni dróg.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; prawo jazdy BE - podane- pozostae: dowiadczenia w zakresie odtwarzania nawierzchni: ukadania kostki brukowej, betonowej, chodników i budowy dróg, gotowoci do pracy zmianowej. Praca od poniedziaku do soboty w godzinach : 6-14 oraz 13.30-21.30 (wedug grafiku).Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV prosimy o przesanie na adres .Prosimy o dopisanie na aplikacji klauzuli: Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Saur Neptun Gdask SA, 80-858 Gdask, ul. Waowa 46, w celu przeprowadzenia obecnego postpowania rekrutacyjnego.Szczegóowe informacje na t...

 • Company 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy in Stronie
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: kontrola i doradztwo pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymaga przeciwpoarowych, nadzór nad ochron przeciwpoarow w Centrum, systematyczne kontrolowanie przestrzegania instrukcji przeciwpoarowych w Centrum, organizowanie wiczebnych alarmów ppo dla caego stanu osobowego, udzia w opracowywaniu instrukcji przeciwpoarowych dla pomieszcze Centrum, uczestniczenie w przegldach budynków, pomieszcze, opracowywanie planu ochrony przeciwpoarowej Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- pozostae: wyksztacenie wysze zawodowe - inynier poarnictwa lub ukoczone w Szkole Gównej Suby Poarniczej studia w zakresie inynierii bezpieczestwa w specjalnoci inynieria bezpieczestwa poarowego lub co najmniej rednie lub rednie branowe i aktualne up...

 • Company Prokuratura Regionalna w Gdańsku in Stronie
  08.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie rachunkowoci Prokuratury Regionalnej - ksig rachunkowych, dyspozycji rodkami pieninymi, sporzdzanie sprawozda finansowych, budetowych i statystycznych oraz innych inf. finansowych. Terminowe ciganie nalenoci, dochodzenie roszcze oraz spata zobowiza.kontrola kompletnoci dokumentów zgodnie z planem finansowym. Sprawdzanie pod wzgldem rachunkowym projektów i planów podziau rodków budetowych. Nadzorowanie sporzdzania biecych analiz i kwartalnych ocen przebiegu wykonania zada oraz dochodów i wydatków Prokuratury Regionalnej - dysponenta III st.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: co najmniej 3 letnia praktyka w ksigowoci (preferowane w ksigowoci budetowej), znajomo obsugi komputera (MC Office) i innych urzdze biurowych, nie karal...

 • Company Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra in Stronie
  08.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie z ustaw o PIP Dz. u. z 2017r. poz. 786 ze zm.  Szczegóowe informacje na stronie w menu oferty pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Szczegóowe informacje na stronie w menu oferty pracy. Wymagane wyksztacenie wysze (magisterskie): prawnicze, chemiczne, energetyczne, budowlane, mechaniczne, lene i pokrewneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cvSzczegóowe informacje na stronie w menu oferty pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. in Stronie
  08.07.2020

  Zakres obowizków: prace przy montau ekranów akustycznych, budowy na terenie kraju, zakwaterowanie i dojazdy po stronie pracodawcyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Operator koparkoadowarki - podane- pozostae: 2 lata dowiadczenia w zawodzie, mile widziane uprawnienia na koparko- adowarkSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY in Stronie
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowanie sal operacyjnych i innych pomieszcze Bloku   Operacyjnego do procedur operacyjnych-  pomoc w transporcie chorego na Blok OperacyjnyWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: zaangaowanie, pracowito, komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: 1 .informacja  Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela,  zgodnie z Ogólnym Rozporzdzeniem o Ochronie Danych 2. Podanie o przyjcie do pracy.3. CV4. kopia  dyplomu ukoczenia szkoy 5. kopie certyfikatów , dyplomów  i  zawiadcze o ukoczonych kursach, szkoleniach potwierdzajcych umiejtnoci kandydata Dokumenty naley skada w terminie: od dnia ogoszenia do dnia 24.07.2020r., w god...

 • Company SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY in Stronie
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: -    rozliczanie  i rejestracja nalenoci i zobowiza Szpitala:-    prowadzenie rachunków kosztów i wyników, zysków i strat,-rozliczanie orodków kosztów wg przyjtych zasad rachunkowoci,-rozliczanie i kontrola przebiegu inwentaryzacji majtku obrotowego i trwaego Szpitala,-sporzdzanie bilansu rocznego, analiz i sprawozda finansowych,- sporzdzanie i prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzeday dla celów rozlicze z Urzdem Skarbowym;Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: -wyksztacenie rednie  kierunkowe lub wysze kierunkowe-dowiadczenie  4 lata w obszarze ksigowoci lub rachunkowoci-dobra znajomo zasad rachunkowoci i finansów publicznych-wiedza z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT oraz podatków majtkow...

 • Company Animex Foods Sp. z o.o. in Stronie
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: dobór i przygotowanie surowców i dodatków do produkcjikontrola parametrów i ustawie maszyny, podstawowe przezbrajanie maszyny, udzia w opracowywaniu list kontrolnych i prac prewencyjnych dla maszyn, udzia w testach technologicznych i ustawienie maszyny do próbWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Pracodawca zapewnia bezpatny dowóz. Wymagania: Chci do pracy. Dyspozycyjno (praca zmianowa). Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o udzia w procesie rekrutacji i zoenie CV. Prosz o zaczenie klauzuli o Ochronie Danych Osobowych:Wyraam zgod na przetwarzanie przez Animex Foods Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. K. z siedzib w Morlinach oraz inne Spóki Grupy Smithfield Po...

 • Company Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie in Stronie
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: - sprztanie pomieszcze biurowych (w tym korytarzy, klatki schodowej, mycie urzdze sanitarnych oraz utrzymanie czystoci podóg i cian w tych pomieszczeniach- dbao o ogólny ad i porzdek na terenie obiektu PSG Chopiatyn- dbanie o powierzony sprzt i urzdzenia przeznaczone do sprztania pomieszcze,- stae dogldanie i uzupenianie braków rodków sanitarno-higienicznych w toaletach i pomieszczeniach socjalnych- zgaszanie przeoonemu zauwaonych awarii, uszkodze w urzdzeniach i pomieszczeniachWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- umiejtnoci: brak przeciwwskaza do pracy na wysokoci do 3 m. - konieczne; stan zdrowia pozwalajcy na wykonywanie pracy na stanowisku sprztaczki - konieczne; schludno - dodatkowe; umiejtno planowania i organizacji zada - dodatkowe; pracowito ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Stronie Edit filters