Jobmonitor. Search results for Civil engineering technicians

48 Jobs found

Used filters:
 • Civil engineering techniciansx
Displaying 1-48 of 48 results.
 • Company Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie in Stronie
  20.10.2020

  Zakres obowizków: .Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: budowlane - konieczne- inne zawody: Inspektor budowlany, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie (budowlane), przynaleno do izby inynierów, posiadanie uprawnie w brany budowlenej do nazdorowania robót budowlanych, 2 lata dowiadczenia zawodowego w pracy na budowie jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru budowlanego.[Szczegóowe informacje o ofercie, wymaganych dokumentach oraz niezbdnych wymaganiach zwizanych ze stanowiskiem pracy dostpne s na stronie internetowej w zakadce: WOLE STANOWISKA PRACY/WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPSUSIE SUBY CYWILNEJ, blisze informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 22 500 33 79]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Szczegóowe inf...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROMONTAŻOWE ELSTAR ELECTRIC ARTUR BYGAR in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: W/g zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- pozostae: Dowiadczenie zawodowe na w/w stanowisku ok 3 lat. Motywacja do pracy.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU in Stronie
  20.10.2020

  Zakres obowizków: 1)    Bieca kontrola stanu technicznego obiektów inynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów i kadek) oraz nawierzchni dróg bdcych w zarzdzie ZIM;2)    Nadzór i kontrola nad stanem ilociowym i technicznym obiektów inynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i kadek) bdcych w zarzdzie ZIM w Supsku zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Supska;3)    Ustalanie zakresu rzeczowo-finansowych niezbdnych prac utrzymaniowych i remontowych obiektów mostowych i zwizanych z nimi dróg, ich zlecaniem, nadzorowanie, wykonanie i odbiór techniczny;4)    Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych prac oraz zgodnoci faktur z zatwierdzonymi kosztorysami;Pozostae szczegóowe informacje zgodnie z zamieszczon ofert na stronie BIP: , ogoszenie 04/ZIM/2020Wymagania:- wyksztac...

 • Company 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie nadzoru nad realizacj robót remontowych, nadzór nad usuwaniem wystpujacych awarii w obiektach budowlanychWynagrodzenie: 1789,50z brutto + dodatek staowy (1/2 etatu)Miejsce pracy: Elblg, ul. Kwiatkowskiego 15Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wyksztacenie rednie/wysze, wymagane dowiadczenie zawodowe w obszarze specjalizacji stanowiska, uprawnienia budowlane-Inspektor nadzoru budowlanego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cvKontakt tel.: 261313059 w celu umówienia si na rozmow w godz. 7-15- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HENSFORT SP. Z O.O. in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie wycen zgodnie z obowizujcymi procedurami,biega obsuga komputeraWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: Mile widziana znajomo obsugi programu Autocad.Istnieje moliwo przeszkolenia w zawodzie. Spotkanie z osobami chtnymi do podjcia pracy w czwartek  29.10.2020r. o godz. 9,00 przy ul.Przemysowej 1/ siedziba Hensfort/.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Ciechanów
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie budynków, kosztorysowanie, obliczanie konstrukcji obiektów budowlanychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w CiechanowieSygietyskiego 11Ciechanów 06-410- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie kosztorysów budowlanych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: obsuga programu NORMA - podane- inne zawody: Kosztorysant budowlany, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ChemiePlac Niepodlegoci 1Chem 22100- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELIN Arkadiusz Miszkiewicz in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie ofert i kosztorysów budowlanych. Sporzdzanie przedmiarów, kalkulacji i wycen. Analizowanie materiaów przetargowych i zbieranie materiaów niezbdnych do opracowania oferty. Kierowanie zapyta ofertowych do podwykonawców lub dostawców. Wykonywanie innych zada zleconych przez Kierowników.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B - konieczne- pozostae: wyk. wysze, zaangaowanie, samodzielno, umiejtno organizacji pracy wasnej, wspódziaanie w grupie, odpowiedzialno, umiejtno organizacji pracy na budowie; umiejtno racjonalnego i logicznego mylenia, mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczePraca pon.-pt. 7-15Oferujemy umow o prac, moliwo zdobycia dowiadczenia, samochód subo...

 • Company 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu/12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu/R in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: przeprowadzenie szkole wstpnych i okresowych, czuwannie nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ppo., kontrolowanie waciwej i terminowej konserwacji sprztu i urrzdze przeciwpoarowych, przeprowadzanie okresowychi doranyxh kontroli stanu bezpieczestwa przecipoarowego w zakadzie pracy, przeprowadzanie dokumentacji zwizanej z ochron przeciwpoarow zakadu pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - 3 lata - konieczne- pozostae: ukoczone szkolenie inspektorów ochrony ppo, praca w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BUDROMOST - STARACHOWICE Spółka z o. o. in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad wykonywaniem robót bitumicznych, koordynacja pracy w brygadzie, obsuga komputera Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie w zawodzie, sta: 1 lat - konieczne; dyspozycyjno - konieczne- pozostae: znajomo budowy dróg, ukadania mas bitumicznych,umiejtno kierowania zespoem pracowników,odporno na stres,Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, lm- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy in Other
  17.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres zada wykonywanych na stanowisku obejmuje miedzy innymi:- przeprowadzanie bada:- gruntów: metod laboratoryjn i polow,- kamiennych materiaów drogowych,- betonów cementowych,- mieszanek mineralno-asfaltowych,- nawierzchni drogowych,- lepiszczy bitumicznych,- powok malarskich,- weryfikacja recept na mieszanki mineralno-asfaltowe,- diagnostyka stanu nawierzchni,- wykonywanie pozostaych bada laboratoryjnych i polowych,- opracowywanie wyników bada i ich ewidencjonowanie,- weryfikacja dokumentacji projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, szczegóowa specyfikacja techniczna),- uczestnictwo w naradach ds. oceny dokumentacji projektowych,- podnoszenie kwalifikacji w zakresie obowizujcych norm, nowych technologii oraz zagadnie stanowicych przedmiot dziaan...

 • Company PPU Unidom Sp. z o.o in Other
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w wykonywaniu projektów konstrukcji elbetonowych, spronych, stalowych i drewnianych. Wykonywanie oblicze statycznych drugorzdnych elementów konstrukcji. Wspópraca z zespoem projektowym. Praca od pn-pt w godzinach 8.00-16.00. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy zespoowej  - podane; znajomo programu "AUTOCAD" - podane; samodzielno - podane; kreatywno - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie inwentaryzacji stanu istniejcego przez przystpieniem do prac projektowych nad koncepcj- wykonywanie dokumentacji fotograficznej postepu prac- pomoc w koordynowaniu procesu projektowania inwestycji z ramienia inwestora- wspótworzenie projektów koncepcyjnych, budolanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych- nadzór nad realizacj inwestycji zgodnie z projektem, pozwoleniami i przepisami- wykonywanie projektów wykoczenia wntrz- kontrola i weryfikacja sporzdzonej dokumentacji powykonawczejWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Program AutoCad - konieczne; Program Revit - podane- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane- inne zawody: Technik architekt, sta: 1 lat - kon...

 • Company PUP in Proszowice
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: prace laboratoryjneWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: osoba do przyuczeniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ProszowicachKrakowska 11Proszowice 32100- wymagane dokumenty: skieroawnie pup- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TERMOKOR KAEFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie kalkulacji cenowych oraz kosztorysów ofertowych, kompletowanie dokumentacji, wystawianie faktur, tworzenie prognoz sprzedaowych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- umiejtnoci: DOWIADCZENIE NA DANYM STANOWISKU PRACY  - podane- pozostae: znajomo zagadnie budowlanychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RE - BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: •sporzdzanie kosztorysów robót budowlanych,•wyszukiwanie korzystnych rozwiza technologicznych i materiaowych,•wycena przedmiarów robót z wykorzystaniem narzdzi AutoCAD i innych,•prowadzenie baz danych dotyczcych zapyta ofertowych i przygotowywanie ofert oraz kompletowanie dokumentacji technicznej,•prowadzenie rozmów z podwykonawcami i dostawcami.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Sporzdzanie kosztorysów robót budowlanych - konieczne;  dowiadczenie w pracy w zespole - konieczne; Znajomo cen rynkowych materiaów i usug - konieczne; Dowiadczenie w przygotowaniu ofert - konieczne; umiejtno weryfikacji cen, kalkulacji - konieczne; biega obsuga komputera - konieczne; sumienno - konieczne; Znajomo programów do kosztorysowan...

 • Company GM STARBUD Sp. z o. o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie obmiarowania do wyceny na podstawie dokumentacji projektowej, analiza kosztorysów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wymagana umiejtno samodzielnego kosztorysowania robót budowlanych i fotowoltaiki oraz przedmiarowania robót budowlano-montaowych fotowoltaiki. Dowiadczenie w zawodzie mile widziane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zabrze
  15.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Kierownik robót/majster. Wspópraca z ludmi, rozliczenia, prowadzenie robót.Prace na terenie Gliwic, Zabrza i BytomiaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- inne zawody: Technik budownictwa*, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie budowlane, kilkuletnie dowiadczenie w budownictwie, mile widziane prawo jazdy kat. B, mile widziane uprawnienia budowlaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZabrzuPl. Krakowski 9Zabrze 41800- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo szkolne, wiadectwa pracy.Kontakt z pracodawc telefoniczny 669 445 627 w godzinach 7.00-15.00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W TRZEBNICY in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - nadzór i konrtolowanie robót  instalacyjno-wodno-kanalizacyjnych- sporzdzanie kosztorysów Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- pozostae: mile widziany pracownik  o technicznych kwalifikacjach wod.kan. centralnego ogrzewania i elektrycznymi. uprawniennienia: budowlane i   znajomo  kosztorysowania robót wyksztacenie :    rednie techniczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv na adres e-mail:- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu/14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu/R in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: przeprowadzenie szkole wstpnych i okresowych, czuwannie nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ppo., kontrolowanie waciwej i terminowej konserwacji sprztu i urrzdze przeciwpoarowych, przeprowadzanie okresowychi doranyxh kontroli stanu bezpieczestwa przecipoarowego w zakadzie pracy, przeprowadzanie dokumentacji zwizanej z ochron przeciwpoarow zakadu pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - 3 lata - konieczne- pozostae: ukoczone szkolenie inspektorów ochrony ppo, praca w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowymi budowlanymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez podmioty zewntrzne;- prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej obiektów budowlanych i kotowni gazowych zgodnie z obowizujcymi przepisami;- nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomoci;- przygotowywanie planów remontowych;- przygotowywanie umów i zlece dla podmiotów zewntrznych;- sporzdzanie i weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów;- przygotowywanie dokumentów do postpowa przetargowych na roboty budowlane i instalacyjne;- nadzór nad wykonywaniem rocznych przegldów technicznych nieruchomoci;- organizacja i nadzór nad biecymi robotami konserwatorskimi-sporzdzanie pism, odpowiedzi;- udzia w postpowaniach przetargowych-nadzór nad obsug techniczn szeciu ...

 • Company Pracownia Projektowo-Inżynierska Budownictwa Leszek Jakubowski in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie budynków kubaturowych, kosztorysowanie, inwentaryzacja, obliczenia statyczno-wytrzymaociowe, dokumentacja budowlana i wykonawcza.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : SAMODZIELNO, ORGANIZOWANIE I KOORDYNACJA PRACY, WSPÓPRACA ZESPOOWA[Umiejtno 1] : OBSUGA KOMPUTERA I PROGRAMÓW OFFICE, AUTOCAD, Mile widziana obsuga programów RM-WIN, Robot Structural Analysis, NORMA[Inne] : Mile widziane dowiadczenie zawodowe, mile widziana znajomo jzyka angielskiego i / lub niemieckiegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY in Dobra
  14.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Specjalista Sekcji Planowania i Programowania Wydziau Inwestycji Budowlanych w Rejonowym Zarzdzie Infrastruktury w Bydgoszczy.Zakres gównych obowizków w szczególnoci:- przygotowanie wniosków o zamówienia publiczne w ramach zada inwestycyjnych wraz z projektami umów, zapisów do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,- przeprowadzenie niezbdnych uzgodnie midzysekcyjnych oraz wydziaowych w zakresie wniosków o procedury przetargowe i przekazywanie ich do Sekcji Zamówie Publicznych, - przygotowanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Wykonawców dotyczce zada bdcych na etapie procedur przetargowych we wspópracy z inspektorami nadzoru oraz czonkami zespoów zadaniowych Sekcji Rozlicze,- weryfikacja ofert zoonych w ramach realizowanych procedur o zamówienia publiczne, - opra...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie dokumentacji zwizanej z kompletacj projektów budowlanych. Kompletacja i nadzór nad uzupenieniem dokumentacji budów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: PRACODAWCA NIE WYMAGA DOWIADCZENIASposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w wieciuWojska Polskiego 195Awiecie 86100- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Drawsko
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie kosztorysów na potrzeby wykonywanych zleceWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat.B  - konieczne- pozostae: Umiejtno wykonywania kosztorysów, dyspozycyjno, dowiadczenie w zawodzieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POLIMEX BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Analiza dokumentacji projektowej i wymaga technicznych zwizanych z procedur przygotowania oferty dla Inwestorów prywatnych oraz publicznych, przygotowanie ofert, kosztorysów przetargowych-kalkulacja kosztów i cen na (hotele, biurowce, budynki uzytecznoci publicznej, hale magazynowe), weryfikacja kompletnoci dokumentacji przetargowej, krytyczna analiza otrzymanych przedmiarów robót budowlanych, udzia w negocjacjach techniczno handlowych z Inwestorami i Podwykonawcami, sporzdzanie zapyta ofertowych oraz weryfikacja poprawnoci ofert skadanych przez podwykonawców oraz dostawców, wspópraca z dyrektorami i kierownikami projektów. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- inne zawody: Kosztorysant budowlany - konieczne- pozostae: Znajomo prog...

 • Company PRIMTECH SZYMON KITA in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: praca przy projektowaniu obiektów sportowych, tworzenie dokumentacji projektowej,Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Znajomo oprogramowania Ms Office - konieczne; Znajomo oprogramowania AutoCAD - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie spraw technicznych budynków. Sprawdzanie jakoci wykonywanych robót oraz wspópraca w przygotowywaniu dokumentacji robót. Uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Odbiór techniczny robót zgodnie z obowizujcym prawem budowlanym. Wymagane wyksztacenie rednie techniczne, mile widziane uprawnienia budowlane oraz znajomo kosztorysowania.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: samodzielno - podane; kosztorysowanie robót budowlanych - podane; operatywno - podane; komunikatywno - podane; znajomo obsugi komputera i urzdze biurowych - dodatkowe- pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie techniczne, mile widziane uprawnienia budowlane oraz znajomo kosztorysowania.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dok...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "BUDMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie kosztorysów w programie /Zuzia/. Praca w godz. 7-15Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - podane; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- umiejtnoci: kosztorysowanie w programie ZUZIA - konieczne- inne zawody: Kosztorysant budowlany, sta: 2 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zarząd Dróg Powiatowych Wąbrzeźno in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zagadnie zwiazanych z bezpieczestwem ruchu drogowego,nadzór i kontrola nad zleconymi robotami,dostawami i usugami,udzielanie odpowiedzi na postulaty i wnioski dot.utrzymania dróg.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: **Obsuga komputera - konieczne; KURS PRAWA JAZDY B - konieczne- pozostae: komunikatywno,umiejtno pracy w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company TAPAS Dariusz Stoczyński in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: PRACE REMONTOWO-BUDOWLANEWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: zgodnie ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV,  wiadectwa pracy, dyplom potwierdzajcy wyksztacenie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie in Cieszyn
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: zakres zada na wskazanym stanowisku na stronie internetowej Powiatowego Zarzdu Dróg Publicznych w Cieszynie :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae: szczegóowy opis wymaga na stronie internetowej urzdu ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv+ list motywacyjny,oferta konkursowa, szczegóowe informacje na stronie internetowej: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company NASZ DOM SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: nadzór merytoryczny i formalny nad pracami wykonywanymi w osiedlu, prowadzenie ewidencji  tematycznej oraz kwalifikowanie zgosze od lokatorów, prowadzenie ewidencji remontów w ksikach obiektów budowlanych, wykonywanie , przegld rocznych i 5-letnich obiektów budowlanych Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Znajomo pakietu MS Office - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Kwiatkowska Anna - Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe " OLIGOTECH" in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Koordynowanie prac na budowie, odczytywanie rysunku technicznego, nadzorowanie prac, prowadzenie robót.Miejsce wykonywania pracy: teren kraju (wg zlece)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne; rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- pozostae: Oczekiwania pracodawcy: wyksztacenie: min. rednie kierunkowe; dowiadczenie zawodowe: mile widziane; uprawnienia budowlane - mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: c.v.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: - nadzór w zakresie waciwego stosowania materiaów uywanych przy realizacji robót;- udzielanie informacji wykonawcom obót ziemnych o uzbrojeniu terenu;- przestrzeganie terminów gwarancyjnych;- nadzór nad terminowym wykonaniem zada wynikajcych z rocznego planu remontowego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: - 3 lata na stanowisku Inspektora TUN- uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym- preferowane umiejtnoci kosztorysowania w programie Norma-ProSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Budowlana "ELBUD" Emil Kołodziej in Tarnów
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: sporzdzanie ofert cenowych i przetargowych, kosztorysowanie robót budowlanych. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Sporzdzanie kosztorysów - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztalcenie rednie zawodowe, 3 letnie dowiadczenie, umiejtno sporzdzania kosztorysów, biega znajomoc rysunku technicznego. Praca w Tarnowie, na jedn zmian od pon. do pt. w godz.: 7.00-15.00; wynagrodzenie: 3 000 z brutto. Kontakt: FIRMA BUDOWLANA "ELBUD" EMIL KOODZIEJ, 33-100 Tarnów, ul. Osiedle Niepodlegoci 1A/12, konieczny wczeniejszy kontakt tel.: 604 473 725 oraz przesanie CV na adres: Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company BIURO PROJEKTOWE "KONSTRUKTOR" BIURO RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH Z ZAKRESU BUDOWNICTWA Dr inż. KRZYSZTO in Other
  12.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Projektowanie, rysowanie w CADWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Znajomo programów typu CADSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Jednostka Wojskowa 2399 Świętoszów in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie kontroli stanu ochrony ppo. na terenie obiektów i poligonów, prowadzenie szkole z zakresu ochrony ppo, opracowywanie dokumentacji z zakresu ppo., nadzór nad ewidencj sprztu ppo. i jego legalizacja i rotacja.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- inne zawody: Inspektor ochrony przeciwpoarowej - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie/wysze o kierunku BHP, administracja, dowiadczenie w zajmowaniu stanowisk administracyjno - biurowych, inspektorów BHP, w ksigowoci, wymagane zwikszone umiejtnoci interpersonalne, biega obsuga komputera (Microsoft Office), umiejtno przekazywania wiedzy, szybkie zdobywanie i przyswajanie nowej wiedzy, umiejtno pracy w gorupie. Sta pracy ogólem: z wyksztaceniem rednim - 3 lata, z wyks...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNIKU in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: nadzorowanie prac remontowych, przegldy techniczne  mieszka, udzia w przetargach, kosztorysowanieWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- umiejtnoci: Obsuga komputera  - konieczne- pozostae: równie po kierunku zarzdzanie nieruchomociami, znajomo programu Norma i Ms Excel, mile widziane uprawnienia budowlane o specjalnoci ogólnobudowlanejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANOWISKAWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: elektryczne - podane- pozostae: ZNAJOMOC PAKIETU MS OFFICE, ZNAJOMO OBSUGI URZDZE BIUROWYCH, MILE WIDZIANA ZNAJOMO PROGRAMÓW KOSZTORYSOWYCH NORMA, UMIEJTNO CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANOWISKAWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: elektryczne - podane- pozostae: ZNAJOMOC PAKIETU MS OFFICE, ZNAJOMO OBSUGI URZDZE BIUROWYCH, MILE WIDZIANA ZNAJOMO PROGRAMÓW KOSZTORYSOWYCH NORMA, UMIEJTNO CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANOWISKAWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: elektryczne - podane- pozostae: ZNAJOMOC PAKIETU MS OFFICE, ZNAJOMO OBSUGI URZDZE BIUROWYCH, MILE WIDZIANA ZNAJOMO PROGRAMÓW KOSZTORYSOWYCH NORMA, UMIEJTNO CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANOWISKAWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: elektryczne - podane- pozostae: ZNAJOMOC PAKIETU MS OFFICE, ZNAJOMO OBSUGI URZDZE BIUROWYCH, MILE WIDZIANA ZNAJOMO PROGRAMÓW KOSZTORYSOWYCH NORMA, UMIEJTNO CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZUW URBEX Sp. z o.o. - Oddział w Osieku in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: kosztorysowanie robót budowlanychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B - podane- pozostae: mile widziana znajomo programów do kosztorysowania (Norma) - moliwo przyuczenia, mile widziane prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Budowlane MTM III Sp.z o.o. in Other
  12.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: sprawowanie nadzoru nad budowami prowadzonymi przez pracodawc Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Praca zwizana z czynnociami typowymi dla zarzdzania zasobami mieszkaniowymi - nadzór nad pomiarami temperatury C.O. i C.W. w mieszkaniach, nadzór nad prac wzów cieplnych, terminowym odczytem wskaza mierników wody, energii cieplnej, prowadzeniem dokumentacji dot. nalicze bonifikat itp. Praca w godz.: 7:00-15:00. Oferta dostpna w sali D. Kontakt z pracodawc - e-mail: , :- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA KOMPUTERA - konieczne- inne zawody: Technik budownictwa* - konieczne- pozostae: wyksztalcenie rednie techniczne, sta pracy: brak wymaga,mile widziane uprawnienia budowlane, umiejtno obsugi komputera,praca pow. 3 mSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość" in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad stanem technicznym nieruchomoci, udzia w komisjach powykonawczych prac remontowych, sporzdzanie dokumentacji technicznej w tym sporzdzanie i weryfikacja kosztorysów, zlecanie biecej konserwacji i prac remontowych, wspópraca z organami samorzdowymi.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : Komunikatywno, dobra organizacja pracy, odporno na stres.[Umiejtno 1] : Dodatkowym atutem bdzie znajomo prawa budowlanego oraz zasad kosztorysowania i rozliczania prac remontowo-budowlanych.[Inne] : Dodatkowym atutem bdzie dowiadczenie w pracy na stanowisku ds. obsugi nieruchomoci.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Civil engineering technicians Edit filters