Jobmonitor. Search results for Construction managers

33 Jobs found

Used filters:
 • Construction managersx
Displaying 1-33 of 33 results.
 • Company S&I POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: analiza dokumentacji technicznej.organizowanie przebiegu prac budowlanych.kierowanie prac brygady roboczej i nadzorowanie biecych robót.prowadzenie rozlicze robocizny, materiaów, sprztu i maszyn,nadzór nad podwykonawcami.Praca na czas okrelony: Na trzy lataGodziny pracy 8:00 - 16:00Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; SUMIENNO - konieczne; DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: - wyksztacenie rednie , mile widziane wyksztacenie wysze, sta pracy 6 m-cy, sumienno, pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole, dobra organizacja pracy- mile widziany jzyk angielski na poziomie komunika...

 • Company Przedsiębiorstwo Budowlane "IMBUD" Jerzy i Jarosław Gajdosz Sp. Jawna in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: realizacje kontraktu w ramach powierzonego zadania, projektu i umowy, zarzdzanie podlegymi brygadami pracowników oraz szkolenie nowych, zamawianie i inwentaryzacja posiadanych materiaów, kontrola jakociowa prowadzonych prac, koordynacja dziaa z pozosta kadr zarzdzajc, raportowanie wyników i czynny udzia w rozwizywaniu napotkanych problemów, zaangaowanie w rozwój firmy i dbao o jej wizerunek, wdraanie decyzji przeoonychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie techniczne budowlane, dowiadczenie w bezporednim zarzdzaniu pracownikami, charyzma pozwalajca obj rol lidera i przywódcy, zdolno do samoorganizacji, prawo jazdy kat. B, ch do cigego doskonalenia umiejtnoci i poszerzania wiedzy, mile widziane dowiadczenie przy kon...

 • Company JAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością in Dobra
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Kierowanie robotami, koordynowanie prac, przygotowywanie danych pod potrzeby raportów okresowych, kontakt i wspópraca z inwestorami oraz firmami wspópracujcymi, obsuga zamówie materiaowychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Dozór nad eksploatacj urzdze, instalacji i sieci o napiciu znamionowym powyej 1 kV - konieczne; Prawo jazdy kat. B - konieczne; Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - konieczne- umiejtnoci: DOWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU - konieczne; DOWIADCZENIE ZAWODOWE, sta: 3 lat - konieczne; DOBRA ORGANIZACJA PRACY WASNEJ ORAZ PODLEGEGO ZESPOU - konieczne; DOKADNO, SAMODZIELNO,  ODPOWIEDZIALNO - konieczne- inne zawody: Kierownik budowy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pr...

 • Company Prywatne Przedsiębiorstwo Drogowo-Handlowe"Dromax" B. Spławski i J. Spławski s.c. in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzur nad pracownikami i prowadzonymi robotamiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- pozostae: prace przy budowie, remontach dróg, chodników.Umiejtno organizacyjne i obsugi niwelatora. Mile widziane uprawnienia budowlaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAR-SPAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  12.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Organizowanie pracy wasnej i zespou z uwzgldnieniem zasad BHP, ochrony przeciwpoarowej, ergonomii, ochrony rodowiska oraz rozliczanie pracy ludzi, sprztu i harmonogramu rzeczowo-finansowego; przyjmowanie i zabezpieczanie terenu budowy; prowadzenie dokumentacji budowy; planowanie i kierowanie budow, realizacja zlece wpisanych do dziennika budowy.Praca na terenie podkarpacia, konieczne dowiadczenie zawodowe, wyksztacenie wysze in. budowlane oraz uprawnienia do kierowania budow.Mile widziana znajomo jz. angielskiego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- inne zawody: Kierownik budowy, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Projektowo - Budowlany "PROJEKTOBUD" Kępno Andrzej Połomski in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie robót budowlanych, kierowanie zespoem pracowników, obsuga niwelatora, znajomo programu kosztorysowego NORMA. Dowiadczenie mile widziane.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- inne zawody: Kierownik budowy - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV mona wysya na email'a: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Katowice
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: - Przygotowywanie ofert i wycen prac budowanych dla klientów; pozyskiwanie klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami; nadzorowanie wykonywania usug budowlanych, w tym prac remontowych; zarzdzanie materiaami i sprztem budowanym; odbieranie prac budowlanych wykonanych dla klienta.- Miejsce wykonywania pracy: Katowice oraz teren Polski wg uzyskanych zlece.- Godziny Pracy: wedug zlecenia w godzinach 6:00-21:00 + soboty, niedziele, wita.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Dobra organizacja pracy wasnej - konieczne; Umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: Brak. Dowiadczenie zawodowe: Brak. Wymagana znajomo rysunku technicznego.Sposób aplikowania:- k...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - REMONTOWE " PRZYSZŁOŚĆ " Piotr Wysocki in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzór i prowadzenie budowyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- pozostae: Dowiadczenie, uprawnienia budowlaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "LECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Ogólny zakres obowizków: - prowadzenie dokumentacji budowy,- organizacja budowy i kierowanie budow zgodnie z projektem, pozwoleniem na budow, obowizujcymi przepisami oraz przepisami bezpieczestwa i higieny pracy,- przygotowanie harmonogramu budowy oraz jego biec aktualizacj,- bezporedni nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi, firmami podwykonawczymi oraz podlegymi pracownikami,- nadzór nad jakoci i terminowoci wykonanych prac, - weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zgaszanie niecisoci w dokumentacji,- koordynacja dostaw materiaów / urzdze oraz kontrola dostarczonych na budow materiaów / urzdze pod wzgldem jakoci, iloci i zgodnoci ze specyfikacj techniczn i dokumentacj projektow,- comiesiczne rozliczanie podwykonawców, - przeprowadzanie odbioru prac,- przygotowan...

 • Company Staworski Ogrody Edyta Szymczyk in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Czytanie projektów, realizacja projektów w terenie, rozplanowanie prac w terenie, kontrola  wykonanych prac, zarzdzanie ludmi. Praca w godz.: 7:00-15:00. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: BIEGA OBSUGA KOMPUTERA - konieczne; Podstawy zarzdzania projektami - konieczne; Biega znajomosc programu AutoCad - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze technicze,sta pracy: brak wymaga,zarzdzanie zespoem ludzi obcojzycznych, dobra organizacja pracy,obsuga programów do projektowania i wizualizacji,biega znajom...

 • Company TIGMA - BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzorowanie jakoci i terminowoci realizowanych robót pod ktem zgodnoci ze specyfikacj techniczn i dokumentacj projektow; organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót; kontrolowanie podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacj projektow, harmonogramem i przepisami BHP;  prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej ; koordynowanie prac podwykonawców wszystkich bran i specjalnoci ; sporzdzanie rozlicze, harmonogramów, programów jakoci robót.Praca na terenie woj. wietokrzyskiego.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JdrzejowieOkrzei 49BJdrzejów 28300- wymagane dokumenty: Skierowanie, kontakt tel.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company G+P IZOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Terminowa realizacja budowy zgodnie z harmonogramem, bezporedni nadzór nad realizacj robót, nadzór, koordynacja i motywacja pracowników i podwykonawców, biece raportowanie z postpu i jakoci prowadzonych prac, miejsce pracy NiemcyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia do obsugi suwnic - dodatkowe; uprawnienia na wózki widowe - dodatkowe- jzyki obce: niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Kierownik budowy, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: wykszt. min.  rednie techniczne, dowiadczenie na podobnym stanowisku na zakadzie prefabrykacji, dobra znajomo jzyka niemieckiego, dodatkowy atut: uprawnienia do obsugi suwnic i wózków widowych, miejsce pracy Ni...

 • Company G+P IZOMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Terminowa realizacja budowy zgodnie z harmonogramem, bezporedni nadzór nad realizacj robót, nadzór, koordynacja i motywacja pracowników i podwykonawców, biece raportowanie z postpu i jakoci prowadzonych prac, miejsce pracy NiemcyWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia do obsugi suwnic - dodatkowe; uprawnienia na wózki widowe - dodatkowe- jzyki obce: niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Kierownik budowy, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: wykszt. min.  rednie techniczne, dowiadczenie na podobnym stanowisku na zakadzie prefabrykacji, dobra znajomo jzyka niemieckiego, dodatkowy atut: uprawnienia do obsugi suwnic i wózków widowych, miejsce pracy Ni...

 • Company MARIUSZ PELCER - PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAST - BRUK in Other
  10.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: praca przy budowie dróg, nadzór nad pracownikami, kontrola nad jakoci, wykonywanie prac drogowych, nadzór nad brygad brukarzyWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie bez znaczenia, min. 2 lata dowiadczenia w brany drogowej, mile widziane uprawnienia drogoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIZAN Sławomir Ossowski in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie robót budowlanych oraz przestrzeganie prawa budowlanego-place zabaw, tereny rekreacji, rozdzielanie zada pracownikom oraz nadzór nad podwykonawcami, nadzór nad terminowoci wykonywanych prac, realizacja budowy zgodnie z harmonogramem i budetem.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: budowlane - konieczne- umiejtnoci: kosztorysowanie budowlane - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: Dowiadczenie nie jest wymagane. Praca od poniedziaku do pitku w godzinach 7-15 lub wedug grafiku, wynagrodzenie uzalenione od kwalifikacji.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na adres e-mailowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM-BUD Dominik Dworzański in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie prac budowlanych zgodnie z projektem,- prowadzenie dokumentacji budowlanejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; uprawnienia budowlane  - dodatkowe- pozostae: min. 3 lata dowiadczenia w zawodzie, prawo jazdy kat.BSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Usługi Transportowe, Ziemne Melioracyjne i Ogólnobudowlane Henryk Czarnowski in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie budowy w sposób zgodny z wiedz i sztuk budowlan- bezporedni nadzór realizacji robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentacj techniczn, harmonogramy i plany organizacji robót, jakoci- nadzór i odpowiedzialno za prac podlegego zespou,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- umiejtnoci: czytanie rysunków technicznych - konieczne- pozostae: - dowiadczenie min. 3 lata na stanowisku kierownik robót/ kierownik budowy, -znajomo procesów technologicznych,- dowiadczenie w planowaniu i koordynacji dostaw materiaów,- dowiadczenie w efektywnym zarzdzaniu maszynami i sprztem, -dowiadczenie w kierowaniu zespoem pracowników, -komunikatywno.- wymagane uprawnienia budowlane - bez ogranicze w specjalnoci drogowejSposób aplikowania:- b...

 • Company GARDA METAL WORKS POLSKA in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca przy kontrakcie zwizanym z projektowaniem i realizacj budowy wielkopowierzchniowego pokrycia dachowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Znajomo Autocad - konieczne; prawo jazdy kat. B - konieczne; obsuga komputera- program MS Office (Word, Excel) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Kierownik budowy, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : Komunikatywna znajomo jzyka angielskiego[Umiejtno 1] : Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Skierniewice
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: NADZÓR NAD PRACOWNIKAMI I WYKONANIEM PRAC ZGODNIE Z PROJEKTEM I WYTYCZNYMIWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; DOKADNO - konieczne; BRAK NAOGÓW - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : uprawnieniaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SkierniewicachAl. Niepodlegoci 7Skierniewice 96100- wymagane dokumenty: CV+ SKIEROWANIE Z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company IGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodny ze stanowiskiem, nadzór nad brygadami i budowami.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie zawodowe .2020.AKSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company UNION INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: NADZÓR I ZARZDZANIE BUDOW, ODBIÓR ROBÓT, ROZLICZANIE INWESTYCJI, SPORZDZANIE RAPORTÓW, WSPÓPRACA Z KOORDYNATOREM, INWESTOREM, PROJEKTANTAMI.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- pozostae: - ZNAJOMO PRAWA BUDOWLANEGO- UPRAWNIENIA BUDOWLANE LUB W TRAKCIE ZDOBYWANIA- MIN. 1 ROK DOWIADCZENIASposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "BAUPLATZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie i kierowanie robotami budowlanymi nadzór techniczny i jakociowy oraz ilociowy nad realizacj robót, sporzdzanie zapotrzebowania i planowanie dostaw materiaówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B   - konieczne; kierownik robót budowlanych z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi bez ogranicze - konieczne- umiejtnoci: znajomo programów do kosztorysowania . Norma - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV na e-mail lub kontakt telefoniczny: 790 619 601- jzyki aplikowania: polski...

 • Company S&I POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - koordynowanie prac ekip podwykonawczych, - ustalanie zakresu. zawieranych umów z podwykonawcami i dostawcami, - koordynacja prac projektowych i nadzoru nad wykonanniem sieci i systemów elektroenergetycznych, - koordynacja nadzoru nad eksploatacj urzdze instalacji i sieciPraca na czas okrelony: Na trzy lataGodziny pracy 8:00 - 17:00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: pracowito, staranno, umiejtno pracy w zespole - konieczne; DOBRA ORGANIZACJA PRACY - konieczne; SUMIENNO - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- pozostae: - mile widziany jzyk angielski- wyksztacenie wysze nie musi by kierunkowe- jzyk koreaski C1 jest wymagany ze wzgldu na wyszych kierowników mówicych w tym...

 • Company EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: zgodny ze stanowiskiemWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH "ZURIP" SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Kierowanie robotami budowlanymi, planowanie pracy, nadzór nad inwestycj, koordynowanie zamowie materiaów, prowadzenie kompleksowej dokumentacjiwykonywanych robót, raportowanie przebiegu prac, zarzdzanie podlegym zespoem, wspópraca z inwestorem, podwykonawcami i dostawcami materiaów.Miejsce pracy: Huta MiskaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- inne zawody: Inynier budownictwa - budownictwo ogólne, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Wymagane uprawnienia budowlane bez ogranicze.Znajomo prawa budowlanego, programow AutoCAD, NormaPro, Excel.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzorowanie, kierowanie pracownikami, sprawdzanie stanu BHP, przestrzeganie zasad BHP.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w winoujciuWojska Polskiego 1/2awinoujcie 72600- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzorowanie jakoci i terminowoci realizowanych robót pod ktem zgodnoci ze specyfikacj techniczn i dokumentacj projektow; organizowanie oraz koordynowanie budowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót; kontrolowanie podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacj projektow, harmonogramem i przepisami BHP;  prowadzenie dokumentacji budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej ; koordynowanie prac podwykonawców wszystkich bran i specjalnoci ; sporzdzanie rozlicze, harmonogramów, programów jakoci robót.Praca na terenie woj. wietokrzyskiego.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JdrzejowieOkrzei 49BJdrzejów 28300- wymagane dokumenty: Skierowanie, kontakt tel.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company FIRMA BUDOWLANA ARKADA MIELEC SP. Z O.O. in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Kontrola i nadzór nad prawidow realizacj robót bud.2. Zarzdzanie zespoem pracowników3. Przestrzeganie harmonogramu robót.4. Terminowo5. Rozliczanie okresowych przerobów, kosztów budowy.6. Prowadzenie kompleksowej dokumentacji budowy.7. Nadzór nad jakocia wykonanych robót.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - konieczne- pozostae: cechy przywódcze, analityczne mylenie, podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, rzetelno, uczciwo, obowizkowo, organizowanie pracy zespouSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: osoby zainteresowane ofert pracy proszone s o wysyanie CV na adres e-mail:lub telefonicznie:17 788 12 60- jzyki aplikowania: pols...

 • Company WYKONAWSTWO ROBÓT WODNO-SANITARNYCH "BANGO" SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR GOSZCZYCKI, ZDZISŁAW BANASZCZAK, W in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Kierowanie i nadzór nad pracownikami na placu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy - budowa sieci wodocigowych i kanalizacyjnych - instalacje zewntrzne. Wynagrodzenie do ustalenia.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: kierowanie grup pracowników - konieczne; Kierowanie robotami budowlanymi - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOCI INSTALACYJNEJ - BUDOWA SIECI WODOCIGOWYCH I KANALIZACYJNYCH - INSTALACJE ZEWNTRZNESposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company A&R Sp. z o.o. in Rzeszow
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Kierowanie pracami w zakresie robót budowlanych. Sprawowanie nadzoru nad realizowanymi inwestycjami.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o przesanie CV + dokumenty aplikacyjne na adres e-mail: lub kontakt telefoniczny.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ENEKOM SP. Z O. O. SP. K. in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Penienie funkcji koordynatora budowy w ramach prowadzonego projektu - budowa sieci wiatowodowej. Planowanie i koordynacja pracy podlegych pracowników - umawianie klientów z listy abonentów. Moliwo oddelegowania do pracy w Niemczech.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne; jzyk niemiecki - kurs - konieczne- jzyki obce: niemiecki - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA in Other
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne; rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne- pozostae: Mile widziane uprawnienia budowlane.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company AGROBUD SP. Z O.O. in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - nadzorowanie wyznaczonej do realizacji projektu grupy pracowników fizycznych- realizacja celów wyznaczonych w dzienniku budowy-zajmowanie si organizacj przebiegu prac – zgodnie z przepisami BHP czy te ochrony przeciwpoarowej-zabezpieczanie terenu budowy-rozliczanie robocizny, zakupionego sprztu oraz nabytych materiaówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: kierowanie osobami - konieczne; organizowanie wasnej pracy - konieczne- pozostae: mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci i emeryciSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dodatkowe informacje: mowa zlecenie 3 m-ce wstpnie, nastpnie umowa o prac- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Construction managers Edit filters