Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

51 Jobs found

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 51 results.
 • Company "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc pacjentom w podstawowych czynnociach yciowych i fizjologicznych, dbanie o czysto bielizny osobistej i pocielowej, pomoc pielgniarce przy obsudze pacjentów, pomoc w zaatwianiu spraw osobistych pacjentów, uatwianie pacjentom kontaktu z otoczeniem, czuwanie nad bezpieczestwem pacjentów. Praca w godz. 7-19; 19-7Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Dowiadczenie na podobnym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, List motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA WE WŁOCŁAWKU in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: asystowanie osobie niepenosprawnejWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Asystent osoby niepenosprawnej* - konieczne- pozostae: dyplom lub wyksztacenie rednie z dowiadczeniem 1 rok, dni i godziny pracy do uzgodnienia, umowa zlecenie od 30 do 120 godzin w miesicuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dyplom lub zawiadczenie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowy Dwór Gd. in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: wsparcie osób niepenosprawnych w czynnociach dnia codziennego, funkcjonowaniu w yciu spoecznym, zaatwiania spraw biecychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wymagania: dyplom w zawodzie asystent osoby niepenosprawnej lub przynajmniej rednie wyksztacenie oraz roczne dowiadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepenosprawnym.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie gospodarstwa domowego, utrzymywanie czystoci pomieszcze, pomoc w zabiegach higienicznych, zaatwianie niezbdnych zakupów; praca ok. 80 godz. miesicznie - godziny pracy  do uzgodnienia;Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno pracy z osobami starszymi; dyspozycyjnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie grafiku pracy opiekunek, organizacja usug opiekuczych w domu podopiecznego, przeprowadzenie wywiadó rodowiskowych, kontrola pracy opiekunek, miesiczne rozliczanie opiekunekWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga urzdze biurowych - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie, dowiadczenie min.  rok w pracy biurowej, obsuga urzdze biurowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: praca opiekunki polega na wykonywaniu czynnoci pielgnacyjno-higienicznych, gospodarczych, opiekuczych, aktywizujcych spoecznie dla osoby starszej /niepenosprawnej. Wymieniony zakres obowizków pracownik wykonuje w miejscu zamieszkania osoby starszej.kontakt :74 853 81 44, kontakt osobisty I pitro,pok. 103 MOPS widnicaWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: odpowiedzialno, obowizkowo, rzetelno w podejsciu do pracy w charakterze opiekuna/nki osób starszych i niepenosprawnych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie usug opiekuczych i specjalistycznych usug opiekuczych w miejscu zamieszkania podopiecznych na obszarze rewitalizacji miasta Supska, polegajcych . na: pracach porzdkowych, opiekuczych, higienicznych, przygotowywaniu i podawaniu posików,zakupach; System czasu pracy: równowany czas pracy; Praca na czas okrelony: 6 m-cy z moliwoci przeduenia; godziny pracy: 7.00- 19.00Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: opiekun medyczny, opiekun rodowiskowy, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepenosprawnej, lub dowiadczenie w realizacji usug opiekuczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikajce z penienia roli opiekuna faktycznego i odbycie minimum 80 godzinnego szkolenia z...

 • Company DOM OPIEKI SIÓSTR ŚW. JADWIGI in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad podopiecznymi  (osobami starszymi; mycie, karmienie, zmiana pampersów)dowiadczenie mile widzianeWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne; rednie zawodowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Spółdzielnia Socjalna Horyzonty in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi, niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B   - dodatkowe- pozostae: Praca w miejscowoci: Wikielec - praca wg zlece. Kontakt osobisty: Skodowskiej 23C - na przeciw wjazdu do NETTOSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁAŃCUCIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi oraz niepenosprawnymi. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - podane; pomaturalne/policealne, typ: medyczne - podane; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Polityki Spoecznej z dnia 22 wrzenia 2005 r. specjalistyczne usugi opiekucze powinny by wiadczone przez osoby posiadajce kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajciowego, pielgniarki, asystenta osoby niepenosprawnej, opiekunki rodowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dajcego wiedz i umiejtnoci pozwalajce wiadczy okrelone usugi specjalistyczne. Ponadto kandydat na realizatora specjalistycznych usug opiekuczych musi l...

 • Company LEŚNE ZACISZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w codziennych czynnociach osobom starszym. Wymagania:- wyksztacenie: pomaturalne/policealne, typ: medyczne - konieczne- pozostae: Opiekun medyczny. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOBRAWSKIE CENTRUM SENIORA - OPIEKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc podopiecznym w kpieli, spoywaniu posików, toalecie porannej i wieczornej, osprowadzanie na zajcia i rehabilitacj.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Jesienna Róża" Danuta Mysza in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w codziennych czynnociach z zakresu samoobsugi i higieny osobistej (mycie, karmienie, kpanie, ubieranie), sprztanie pomieszcze mieszkaców, aktywizowanie mieszkaca do zwikszania jego samodzielnoci yciowej.Wynagrodzenie godzinowe bruttoWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Orzeczenie  lekarskie  dla  celów  sanitarno – epidemiologicznych - konieczne- umiejtnoci: Opiekun osoby starszej i niepeosprawnej - konieczne- pozostae: [Inne] : Odporno psychiczna, zrównowaenie emocjonalne, warunkiem niezbdnym bdzie zrobienie testów na obecno SARS COV-2,Mile widziane osoby po kursie opiekuna medycznego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: I kontakt telefoniczny i e-mailem- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ,,MTP GRYFICE" SP. Z O.O in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc i opieka w zakresie zaspokajania  codziennych potrzeb yciowych i zdrowotnych osób wymagajcych opieki tj. usugi opiekucze. praca w miejscowoci Oleszka: 1 h dziennie, 5 razy w tygodniu, maksymalnie 20h miesiecznie. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Opiekun osób starszych - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE "SIELSKI DOM" in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc osobom starszym i niepenosprawnym w codziennych obowizkach, sprztanie, przygotowywanie posikówWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pyskowice in Pyskowice
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: podstawowe, rednie; niekaralno; zakres obowizków: realizacja podstawowych usug opiekuczych w miejscu zamieszkania (zaspakajanie codziennych potrzeb yciowych . utrzymywanie czystoci i porzdku mieszkania osoby, robienie niezbdnych zakupów); róne godziny pracy, take w dni wolne i wita; umowa zlecenie; miejsce pracy: Pyskowice;Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny, osobisty w godzinach pracy Orodka lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMASZOWIE MAZ. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi i niepenosprawnymiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: Ratownik – uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ŁÓDZKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -  przygotowywanie posików lub dostarczanie obiadów- pomoc przy spoywaniu posików, w tym podawanie posików i karmienie- robienie zakupów ze rodków finansowych klienta- zaatwianie spraw biecych i urzdowych- utrzymywanie w porzdku i czystoci mieszkania klienta (bez mycia okien i generalnego sprztania)- palenie w piecu i przynoszenie opau- pranie odziey i bielizny, w tym oddawanie do pralni, prasowanie- zmiana bielizny i pocieli oraz sanie óka- pielgnacja i higiena osobista klienta, w tym zmiana pampersów- pomoc przy ubieraniu- opieka nad chorym lecym zlecona przez lekarza- wzywanie i kontakt z lekarzem, realizacja recept- towarzyszenie w drodze do lekarzaWymagania:- wyksztacenie: gimnazjalne - konieczne- umiejtnoci: Dowiadczenie zawodowe, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: -...

 • Company STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RADOŚĆ" in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Prowadzenie treningów samodzielnoci z Uczestnikami Projektu. Treningi samodzielnoci obejmuj . treningi higieniczne,  kulinarne, ekonomiczne, spoeczne.2. Dbanie o bezpieczestwo Uczestników.3. Prowadzenie dokumentacji projektowej4. Opracowywanie Indywidualnych Planów Usprawniania dla Uczestników.5. Troska o stan sanitarny, estetyczny i techniczny pomieszcze.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B - konieczne- pozostae: Wymagane min. 2 lata pracy z osobami niepenosprawnymi w zakresie reintegracji spoecznej lub usamodzielniania.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gdańska Spółdzielnia Socjalna in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi, chorymi, osobami z niepenosprawnoci w ich domach. Wykonywanie zakupów, przygotowywanie posików. Utrzymanie porzdku w miejscu przebywania podopiecznego. Organizacja wizyt lekarskich oraz czasu wolnegoWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: mile widzine wyksztacenie medyczne, np. pielgniarstwo; dowiadczenie mile widziane na ww. stanowisku pracy; umiejtno wczucia si w sytuacj yciow innych osób; dyspozycyjno; uczciwo; solidno; punktualno. Warunek konieczny- ukoczony kurs opiekuna rodowiskowego, opiekuna osób starszych, siostry PCK bd równowany. Praca w rónych lokalizacjach Gdaska (Wrzeszcz, Oliwa, Osowa, Przymorze, abianka, Zaspa, Nowy Port, Letnica, Brzeno).Praca od poniedziaku do niedzieli w godzinach 6.00-2...

 • Company Dworek Pod Kasztanami Sp. z o.o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad starszymi osobamiWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Feniks" w Wałbrzychu in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: .Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie podstawowe mile widziane zawodowe.Mile widziane dowiadczenie w opiece nad osob starsz, chor, niepenosprawn chodzc lub lec.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv. list motywacyjny, wiadectwa pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w miejscu zamieszkania osoby niepenosprawnej i jego bliskim otocznieu, wspólne wykonywanie czynnoci podtrzymujace samodzielno i prawidowe funkcjonowanieWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierownie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CE LINGUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Warszawa
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - czynnoci higieniczno- pielgnacyjne - pomoc przy ubieraniu si, zmianie odziey - zmiana drobnych opatrunków, przygotowywanie leków wg. wskazówek lekarza - pomoc w zakupach - przygotowanie prostych posików - pomoc w porzdkachWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej*, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie podstawowe, uprawnienia opiekuna medycznego lub opiekuna osób starszych, 2 lata dowiadczenia zawodowego.Obowizki:- czynnoci higieniczno-pielgnacyjne w domu podopiecznego- pomoc przy ubieraniu si, zmianie odziey - zmiana drobnych opatrunków, przygotowywanie leków wg. wskazówek lekarza - pomoc w zakupach - przygotowanie prostych posików - pomoc w porzdkach[Zgoszenia: 794 106 100, ]Sposób aplikowania:- bezporedn...

 • Company Instytut Rozwoju Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc osobom starszym w czynnociach codziennych. Pomoc osobom starszym w usamodzielniniu si, spdzanie czasu z seniorami.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Kurs Opiekuna dzieci, osób starszych i niepenosprawnych - podane- inne zawody: Opiekun osoby starszej*, sta: 6 miesicy - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Kaszubska Spółdzielnia Socjalna "Przystań" in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymi, niepenosprawnymi i niesamodzielnymi.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat.B - konieczne- pozostae: Mile widziny sta pracy min. rok.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Bogusława Lasota Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc w czynnociach dnia codziennego w tym dbanie o bezpieczestwo podopiecznych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: brak dodatkowych kwalifikacji - konieczne; badania sanepidowskie - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widziane dowiadczenie w opiece nad osobami starszymi i niepenosprawnymi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: zapoznanie si zzasadami i przepisami BHP, ze struktur organizacji pracy placówki, pomoc wychowawcom przy uczniach niepenosprawnych w trakcie zaj dydaktycznych, wycieczek, imprez okolicznociowych, spenianie czynnoci opiekuczych wobec uczniów niepenosprawnych, tj. przy spoywaniu posików, rozbieraniu, przebieraniu itp., pomoc uczniom przy czynnociach higienicznych, np. mycie rk, pomoc w toalecie, pomoc wychowawcom podczas prac porzdkowych: sprztanie sal, utrzymanie czystoci w azienkach, wspomaganie nauczyciela podczas zaj praktycznychWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MyliborzuPónocna 15Mylibórz 74300- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Nysa
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie osobom starszym usug opiekuczo-wspierajcych; rozpoznawanie moliwoci oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikajce z rodzaju i stopnia niepenosprawnoci; rozpoznawanie i interpretacja sytuacji spoecznych, warunków ycia, relacji z rodzin, grup i rodowiskiem lokalnym osoby starszej; dobieranie metody, techniki, narzdzia i formy realizacji dziaa opiekuczo-wspierajcych do sytuacji yciowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - dodatkowe- pozostae: Mile widziane dowiadczenie na ww. stanowisku, wyksztacenie rednie kierunkowe, komunikatywno, umiejtno wspópracy w zespole.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w NysieSowiaska 19Nysa 48300-...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad seniorami, wsparcie w codziennych czynnociach, prace porzdkowe.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy dla Powiatu Warszawskiego ZachodniegoPoznaska 131AOarów Mazowiecki 05850- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Zdrowie" H.Kłaczyńska i E.Czerwińska s.c. in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osob starszWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Opoka dla Seniora Iwona Szczepaniak in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - pomoc w czynnociach dnia codziennego osobom starszymWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej*, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie rednie.Obowizki:- pomoc w czynnociach dnia codziennego osobom starszym[Zgoszenia: osobiste lub telefoniczne: 789 191 313]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAX HEMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w czynnociach dnia powszedniego, aktywizowanie mieszkaców do utrzymywania samodzielnoci oraz aktywnoci, prowadzenie dokumentacji, udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagroenia, uczestniczenie w aktywizacji, rehabilitacji i leczeniu mieszkaców.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- pozostae: Aktualna ksieczka zdrowia i umiejtno pracy w zespole.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymiWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Aleksandrowie KujawskimPrzemysowa 1Aleksandrów Kujawski 87700- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PROMEDICA24 CARE EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osob starsz, robienie zakupów, dotrzymywanie towarzystwa.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- inne zawody: Opiekun osoby starszej* - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM OPIEKI "DOLINA SŁUPI" Jolanta Szczerbaty in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymi; umowa na 3 miesice z moliwoci przeduenia; godziny pracy: 7.00- 19.00- równowany system czasu pracyWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Olsztynie in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowanie pomieszcze do przyjcia uczestników, karmienie uczestników, wspieranie, motywowanie przy czynnociach samoobsugowych. Tworzenie yczliwej atmosfery, akceptacji, zrozumienia i zachty do uczestniczenie w zajciach.Godziny pracy 7-15 lub 7.30-15.30Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Mile widziane uzdolnienia artystyczne, plastyczne Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ I REHABILITACJĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH in Szczecin
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie opieki nad osobami niepenosprawnymi intelektualnie w ich domach lub poza miejscem zamieszkania. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: KURS ASYSTENTA OSOBY NIEPENOSPRAWNEJ - konieczne; DOWIADCZENIE W PRACY Z OSOBAMI NIEPENOSPRAWNYMI, sta: 1 lat - konieczne- inne zawody: Asystent osoby niepenosprawnej* - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV NA ADRES E-MAIL: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie opieki nad osob podopieczn niesamodzieln i przewlekle chor w rodowisku w miejscu zamieszkania w celu zapewniania bezpieczestwa zdrowotnego i higeny osobistej oraz pomaganie w prowadzeniu gospodarstwa domowego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania konieczne: wyksztacenie rednie, umiejtno pracy z osobami wymagajcymi opieki i przewlekle chorymiWymagania podane: DYPLOM W ZAWODZIE LUB ZAWIADCZENIE O UKOCZENIU KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE,Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, skierowanie do pracodawcyprzed spotkaniem z pracodawc konieczne przesanie aplikacji na adres e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Pomocy Chorym Na Zanik Mięśni in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami z niepenosprawnoci, gównie ruchow z terenu Szczecina i powiatu polickiego.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Asystent osoby niepenosprawnej, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: roczne dowiadczenie przy usugach asystenckich w tym zawodzie, wolontariacie lub osobiste wynikajce z penienia roli opiekuna faktycznegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Realizacja usug opiekuczych na terenie gminy Guchoazy.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie bez znaczenia, prawo jazdy kat.B mile widziane, kurs opiekuna osób starszych mile widziany.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami chorymiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: medyczne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: opiekun medyczny - podane; opiekunka rodowiskowa - podane; terapeuta zajciowy - podane- umiejtnoci: empatia - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie zawodoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STOWARZYSZENIE WZAJEMNEJ POMOCY FLANDRIA in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie specjalistycznych usug dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Inowrocaw; praca 26 godzin w miesicuWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- pozostae: min pó roku dowiadczenia w pracy z osobami  z zaburzeniami psychicznymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt pod nr tel. 664 999 883 lub na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK we Wrocławiu in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie gospodarstwa domowego, utrzymywanie czystoci pomieszcze, pomoc w zabiegach higienicznych, zaatwianie niezbdnych zakupów; praca 52 lub 44 godz. miesicznie - godziny pracy  do uzgodnienia;Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtno pracy z osobami starszymi; dyspozycyjnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach ul. Sienkiewicza 68 Kielce in Other
  08.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opieka nad osobami starszymiWymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: dowiadczenie zawodowe mile widziane - dodatkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kielce
  30.06.2020 Updated on: 08.07.2020

  Zakres obowizków: Pielgnacja osób starszych, niepenosprawnych, utrzymanie porzdku w ich mieszkaniach, robienie zakupów i przygotowanie posików.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KielcachKolberga 4Kielce 25620- wymagane dokumenty: OfPr/20/0725- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Kielce
  30.06.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pielgnacja osób starszych, niepenosprawnych, utrzymanie porzdku w ich mieszkaniach, robienie zakupów i przygotowywanie posików.Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KielcachKolberga 4Kielce 25620- wymagane dokumenty: OfPr/20/0726- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: - pomoc w dokonywaniu zakupów i dostarczanie ich podopiecznemu, dostarczanie lub przygotowywanie posików, w przypadku ograniczonej sprawnoci podopiecznego nakarmienie i podanie napoju, pomoc w uiszczaniu opat i nalenoci.-  higieny osobista podopiecznego tj. toaleta caego ciaa, pielgnacja jamy ustnej, pielgnacja rk i stóp, pielgnacja wosów, pomoc przy zaatwianiu potrzeb fizjologicznych a w razie potrzeby zabezpieczenie w pieluchomajtki, toaleta po kadorazowym zabrudzeniu, przebieranie w czyst odzie, przesanie óka, zmiana pocieli i ukadanie chorego w óku, zapobieganie odleynom- utrzymaniem higieny otoczenia: wietrzenie pomieszcze, wycieranie kurzu, mycie podóg, odWymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: [Inne] : Wymagania niezbdne: obywatelstwo polskie, p...

 • Company RENROM DOMOWA OPIEKA GERIATRYCZNA RENATA PISKŁO-LIS in Other
  30.06.2020 Updated on: 30.06.2020

  Zakres obowizków: Opieka pielgnacyjna, usugi w gospodarstwie domowym, usugi opiekucze. Pracodawca na pocztek proponuje umow zlecenie, a w dalszej kolejnoci umow o prac. Wynagrodzenie w caoci do uzgodnienia w zalenoci od umiejtnoci i kwalifikacji kandydata.  Miejsce wykonywania pracy - praca w terenie, gównie u klienta w domu.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: dyspozycyjno, wymagane udokumentowane dowiadczenie min. 2 lata. wyksztacenie min. zawodowe (pielgniarstwo, opiekun medyczny, opiekun osób starszych)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters