Jobmonitor. Search results for Manufacturing managers

38 Jobs found

Used filters:
 • Manufacturing managersx
Displaying 1-38 of 38 results.
 • Company POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: - odpowiednio do stanowiska- gotowo do cigego uczenia si i podnoszenia kwalifikacji, Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: Znajomo pakietu MS Office - konieczne; Dokadno - konieczne; precyzja - konieczne; Punktualno, sumienno - konieczne; Znajomo programu AutoCad - konieczne; Dyspozycyjno - konieczne; umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczne; Dobra organizacja pracy - konieczne- pozostae: - wyksztacenie rednie techniczne i dowiadczenie w pracy w rodowisku technicznym- mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku- uprawnienia bd dodatkowym atutem- gotowo do pracy w godzinach nadliczbowych- gotowo do cigego uczenia si i podnoszenia kwalifikacji- dbao o szczegóy- umiejtno wspópracy z innymi, logicznego...

 • Company "FLOYD" SP. Z O.O. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: - ZARZDZANIE PRAC DZIAU Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy w zespole - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: - PO ZAKOCZONEJ UMOWIE NA OKRES PRÓBNY ( 3 miesice) MOLIOW DALSZEJ WSPÓPRACY,- DOWIADCZENIE ZAWODOWE MINIMUM 2 LATA NA STANOWISKU KIEROWNICZYM,- POZOSTAE WARUNKI PRACY DO UZGODNIENIA W ZALENOCI OD UMIEJTNOCI,Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - OSOBY ZAINTERESOWE WW OFERTA PRACY PROSZONE   SA O BEZPOREDNI KONTAKT Z PRACODAWC !!!- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Firma Datura Zbigniew Kawala in Dobra
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzór nad produkcj odziey.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne; rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: komunikatywno - konieczne; dobra organizacja pracy - konieczne; umiejtno zarzdzania zespoem - konieczne- pozostae: Dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company STAR SAN DUO PPHU in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: umiejtno prac podlegego personelu, nadzór nad okresowymi przegldami maszyn i urzdze, nadzór nad biecymi remontami urzdze, umiejtno prowadzenia dokumentacji technicznej, wiedza z akresu mechaniki pojazdów, Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe zwizane z napraw, konserwacj maszyn i urzdze;dowiadczenie w kierowaniu zespoem pracowników;zdolnoci organizacyjne.Firma oferuje:prac w stabilnej firmie na duszy okres,umow o prac lub inn form  dogodn dla pracownika,prac od poniedziaku do pitku po 8 godzin dziennie,moliwo wypracowania nadgodzin,wynagrodzenie wypacane w systemie miesicznym.Osoby zainteresowane proszone s o przesyanie aplikacji klikajc w przycisk aplikowania Sposób aplikowania:- bezporednio do pra...

 • Company RADPOL S.A. in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: -Planowanie, nadzorowanie i wykonywanie przegldów, konserwacji, napraw maszyn i urzdze produkcyjnych oraz budynków,  obiektów i instalacji,-Inicjowanie oraz udzia w projektach podnoszcych sprawno i efektywno parku maszynowego,-Wspóudzia w tworzeniu planów inwestycyjnych,-Nadzorowanie oraz wykonywanie pomiarów parametrów procesów technologicznych,-Nadzorowanie, weryfikowanie oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej,-Optymalizacja czasu trwania i sposobu wykonania prac remontowych i przegldów okresowych,-Nadzorowanie oraz czynny udzia w konserwacji, przegldzie i naprawach w budynkach i budowlach nalecych do Zakadu,-Wspóudzia w szkoleniu pracowników w zakresie pierwszego stopnia utrzymania ruchu,Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Zn...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad praca grupy pracowników, kontrola nad prawidowym przebiegiem procesów produkcyjnych na wyznaczonym odcinku,Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: [Inne] : umiejtno zarzdzania, wspópracy i podejmowania decyzji, odporno na stresSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie odpowiednich instrukcji, oraz standardów, które stanowi gówny element kontroli wytwarzanych dóbr.  Gromadzenie informacji na temat surowców biorcych udzia w procesie wytwarzania produktów. Ustalanie gównych metod, za pomoc których mona kontrolowa oraz mierzy jako produktów. Opracowywanie dokumentacji jakociowej, oraz prowadzenie zapisów na poszczególnych etapach produkcji. Nadzór nad sprztem pomiarowo-kontrolnym. Nadzór nad zgodnoci wytwarzanych produktów z okrelon specyfik techniczn oraz z wymaganiami klienta.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Zarzdzanie projektami - konieczne; Planowanie produkcji, zarzdzanie produkcj - konieczne; Podstawowa obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: koreaski - w mowie: C2 - biegy, ...

 • Company Zakład Przemysłu Mięsnego "Dróbaleks" Spółka Jawna K.E.C. Śmieszny, M. Mroczkowska in Other
  13.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Utrzymuje w ruchu cigym maszyny i instalacje w halach produkcyjnych, zapewnia sprawno techniczn urzdze technologicznych, monitoruje proprawno ich dziaania, tworzy i akutalizuje dokumentacje technologiczno-ruchow.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: diagnostyka, awarie i naprawa maszyn - konieczne- inne zawody: Kierownik utrzymania ruchu, sta: 1 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ASEO Recykling System Spółka z o.o. in Niedomice
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: -prowadzenie prac zwizanych z nadzorem nad produkcj- uczestniczenie w produkcji-kontrolowanie jakoci proukcjiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- uprawnienia: Obsuga wózków jezdniowych podnonikowych z mechanicznym napdem podnoszenia z wyczeniem wózków z wysignikiem oraz wózków z osob obsugujc - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie bez znaczenia, praca w Niedomicach na trzy zmiany w godz. 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00 od pon. do nd., Praca na umow o prac, wynagrodzenie 2 600 z brutto + premia uznaniowa. Mile widziane uprawnienia na wózki widowe UDT. Kontakt: ASEO Recykling System Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci, ul. Fabryczna 21, 33-132 Niedomice, osoby zainteresowane proszone s o przesanie CV na adres:    i wczeniejszy konta...

 • Company Systemy i Technologie Sp. z o.o. in Dobra
  12.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: - Koordynacj prac pionu technicznego w zakresie realizacji zada zwizanych z produkcj oraz sprzeda prefabrykatów budowlanych,- Wspóprac z klientami wewntrznymi i zewntrznymi w zakresie technicznym na etapie przygotowania oferty handlowej i realizacji projektu, jak równie na etapie wdraania projektu do produkcji,- Penienie wsparcia technicznego pionu produkcji w zakresie technologii produkcji istniejcych oraz nowych rozwiza technicznych,- Przygotowanie i nadzór nad dokumentacj techniczn pionu technicznego oraz dokumentacj zwizan z wdroeniami oraz badaniami materiaów oraz prefabrykatów budowlanych,- Sporzdzanie rysunków oraz dokumentacji ofertowej (w rodowisku CAD)-Sporzdzanie analiz kosztowych prefabrykatów i innych zada produkcyjnych,Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym ...

 • Company INDROL SP.ZO.O. SP.K. in Other
  12.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: - zarzdzanie podlegym obszarem produkcyjnym- nadzór nad realizacj zlece produkcyjnych- organizacja i nadzór pracy pracowników- dzienne rozliczanie produkcji- wspópraca z innymi dziaamiForma kontaktu kandydatów z pracodawc: :- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno - konieczne; zdolno analitycznego mylenia - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Lublin
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - kierowanie zespoem pracowników na obszarach produkcyjnych- sporzdzanie raportów i analiz dot. dziaalnoci operacyjnej restauracji- umiejtno pracy na stanowiskach- zapewnienie i nadzór nad bezpieczestwem i higien pracy pracownikówWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Orzeczenie  lekarskie  dla  celów  sanitarno – epidemiologicznych - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno pracy w zespole - konieczne; KOMUNIKATYWNO - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - podane; angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - podane- inne zawody: Kierownik produkcji w przemyle - konieczne- pozostae: umiejtno zarzdzania czasem, obsuga edytorów tekstu, uprawnienia operatora wó...

 • Company Tinsmith&Insulation Sp. z o.o. in Tarnów
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - Udzia w opracowywaniu ofert wraz z kalkulacj kosztów,- Bezporedni nadzór nad wykonawstwem prac zgodnie z harmonogramem i budetem,- Udzia w prowadzeniu dokumentacji projektowej,- Rozliczanie kocowe projektów,- Nadzór nad przestrzeganiem obowizujcych procedur, standardów pracy oraz przepisów BHP.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wymagania:  wyksztacenie wysze techniczne (budowlane/ mechaniczne), co najmniej roczne dowiadczenie w realizowaniu lub kosztorysowaniu projektów technicznych w energetyce (elektrownie, elektrociepownie lub instalacje ochrony rodowiska), dowiadczenie w nadzorowaniu robót, wiedza z zakresu izolacji przemysowych, zarzdzania projektami  mile widziana, umiejtno wspópracy z partnerami biznesowymi (...

 • Company MAITROX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - nadzór nad planami i harmonogramem napraw;- nadzór i kontrola pracowników wykonujcych czynnoci naprawcze;- raportowanie dziaa do zarzdu spóki;- koordynacja i wspópraca z pozostaymi dziaami.Praca w godz.: 8:00-16:00. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: praca w grupie, dobra organizacja czasu pracy, samodzielno - konieczne; bardzo dobra komunikacja interpersonalna - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; chiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali kierownicy do spraw produkcji przemysowej, sta: 1 lat & 6 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: wysze, sta pracy: 1,5 roku na podobnym sta...

 • Company POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - odpowiednio do stanowiska- gotowo do cigego uczenia si i podnoszenia kwalifikacji, Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole (zdolnoci interpersonalne) - konieczne; Dobra organizacja pracy - konieczne; Znajomo pakietu MS Office - konieczne; Dokadno - konieczne; Znajomo programu AutoCad - konieczne; Punktualno, sumienno - konieczne; precyzja - konieczne; Dyspozycyjno - konieczne- pozostae: - wyksztacenie rednie techniczne i dowiadczenie w pracy w rodowisku technicznym- mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku- uprawnienia bd dodatkowym atutem- gotowo do pracy w godzinach nadliczbowych- gotowo do cigego uczenia si i podnoszenia kwalifikacji- dbao o szczegóy- umiejtno wspópracy z innymi, logicznego...

 • Company ETAC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Grupa
  11.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: WYSOKO WYNAGRODZENIA DO USTALENIAGrupa Etac to wiodcy skandynawski producent rozwiza i urzdze zapewniajcych mobilno. Od ponad czterdziestu lat Grupa Etac opracowuje produkty i usugi, które stwarzaj moliwoci dla uytkowników i opiekunów. Etac oferuje pene wyzwa zawodowych, dynamiczne i nastawione na wspóprac rodowisko pracy.Brygadzista Wydziau MechanicznegoPROD/2020/04Miejsce pracy: Tczew (ok 40 minut od Gdaska)* Pracownikowi oferujemy:- zatrudnienie w wymiarze penego etatu na umow o prac (docelowo praca na dwie zmiany)- prac w stabilnej i dynamicznie rozwijajcej si firmie ze skandynawskim kapitaem i wysok kultur pracy- uczestnictwo w uruchomieniu i optymalizacji procesów spawania rcznego i zrobotyzowanego- prac w najlepszej na rynku fabryce w produkcji sprztu uatwiajcego p...

 • Company ART-MET SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW KARBOWIAK SŁAWOMIR KARBOWIAK in Other
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, organizacja i nadzór przebiegu procesów lakierowania, okrelanie zapotrzebowania na materiay i surowce, organizacja pracy podlegych pracowników, monitorowanie jakoci i wydajnoci, kierowanie samochodem subowym, sporadycznie obsuga wózka widowego. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne- pozostae: Wyksztacenie rednie techniczne lub wysze, umiejtnoci organizacyjne, samodzielno, komunikatywno, prawo jazdy kat. B, uprawnienia do obsugi wózków widowych. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Wskazany kontakt telefoniczny w godz. 7:00-15:00.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PPHU HELMET S.NACKOWSKI W. NACKOWSKA SP. J in Other
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zarzdzanie zespoem podlegych pracowników – wyznaczanie, kontrolowanie zadaSprawowanie nadzoru nad produkcjNadzór nad dokumentacjDbao o przestrzeganie przepisów BHPPomoc pracownikomKontrola nad powierzonym mieniem przedsibiorstwaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: czytanie rysunku technicznego - konieczne; M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urzdze i narzdzi - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc osobisty w siedzibie firmy lub dokumenty aplikacyje mona przesa na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Zakład Inzynierii sanitarnej i Elektrycznej Zenon Hoduń i Henryk Sójka Sp.j Hossa Sulechów in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: dzia przygotowania produkcjiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane; wysze (w tym licencjat), typ: mechaniczne - podane; rednie zawodowe, typ: mechaniczne - podane; rednie zawodowe, typ: budowlane - podane- pozostae: obsuga programu komputerowego, kosztorysowanie, rysunek techniczny, CAD, mile widziane prawo jazdySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "LINMOT" Spółka z o.o. S.K. in Brzeziny
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Ustawianie, bieca naprawa  i konserwacja maszyn obróbki skrawaniem; obsuga wiertarki, szlifierki, tokarki frezarki, samodzielne tworzenie oprzyrzdowania.Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne; zasadnicze zawodowe - podane- pozostae: Wymagane minimum 5 lat dowiadczenia w subie utrzymania ruchu; mile widziana wiedza/praktyka z zakresu automatyki przemysowej; preferowane wyksztacenie wysze kierunkowe - budowa maszyn; umiejtno obsugi wiertarki, szlifierki, tokarki, frezarki oraz samodzielnego tworzenia oprzyrzdowania.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: aplikacje przesya na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company DSI Underground Merol Sp. z o.o. in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Kierowanie dziaem produkcyjnym/zarzdzanie zespoem i koordynowanie wszystkich operacji w obszarze produkcji.Opracowywanie planów produkcyjnych. systematyczne doskonalenie i optymalizacja procesu produkcyjnego. Czynny udzia w procesie doskonalenia w obszarze bezpieczestwa. Jakoci i produktywnoci. R ealizacja i kontrola norm produkcyjnych  wydajno, jako, czas pracyRozwizywanie problemów produkcyjnych.Bieca kontrola kosztów.Nadzór nad bezpieczestwem procesów produkcyjnych, zgodno z zasadami bezpieczestwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpoarowymi.Organizacja i nadzór nad prac podlegych pracowników  codzienne zarzdzanie produkcj, optymalizacja procesów produkcyjnych.cisa wspópraca z innymi dziaami zakadu: technologii, jakoci, logistyki.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w ...

 • Company SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "MESTWIN" in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: zarzdzanie pracownikami, realizowanie dostaw, kontrola jakoci, nadzór nad dokumentacj, przestrzeganie procedur HACCP, wspópraca z instytucjami ,wyksztacenie min. rednie zawodowe,  mile widziane wyksztacenie wysze (zarzdzanie) wstpnie umowa na okres próbny, ale docelowo na czas nieokreony Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- uprawnienia: aktualna ksieczka sanepidowska - konieczne; PRAWO JAZDY KAT. B - podane- umiejtnoci: odpowiedzialno - konieczne; Zdolnoci kierownicze i organizacja pracy innych - konieczne; znajomo brany spoywczej - konieczne; dowiadczenie na kierowniczym stanowisku , sta: 3 lat - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich "LACPOL" Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: organizowanie i kierowanie prac suby konserwacyjno-remontowej, nadzór nad realizacj prac remontowych, rozliczenie materiaoweWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich "LACPOL" Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: planowanie, organizowanie i kierowanie prac dziau produkcji, nadzór nad stosowaniem procedur SJWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FLAXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zawodemWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku, umiejtno kierowania zespoem pracowników i organizacj procesu produkcyjnego umiejetno szycia na maszynach, umiejtno obsugi komputera, dyspozycyjno, Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FLAXPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zgodnie z zawodwemWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: **Obsuga komputera - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, umiejtnoc szycia na maszynie, dyspozycyjno.Umiejtno kierowania zespoem pracowników i organizacja procesu produkcyjnego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Tarczyński S.A. in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Informowanie przeoonym o zauwaonych wadach jakociowych towaru, o jego nadmiarze lub niedoborze. Zlecanie zapotrzebowania na wyroby potrzebne do pakowania lub etykietowania na dziay zaopatrujce paczkarniKontrola jakoci towaru i rotacji na magazynachadzór nad procesem pakowania, kontrola jego prawidowoci i doboru oraz utrzymania odpowiedniego zapasu rodków pomocniczychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: EXCEL  - konieczne; Wymagane dowiadczenie - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DGMeble s.c. DZIURZYŃSKI Michał, Dziurzyński Grzegorz in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków:  Zarzdzanie zespoem podlegych pracowników  wyznaczanie, kontrolowanie zadaSprawowanie nadzoru nad produkcjNadzór nad dokumentacjDbao o przestrzeganie przepisów BHP.Pomoc pracownikom.Kontrola nad powierzonym mieniem przedsibiorstwa.Wspópraca z kierownictwem.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- inne zawody: Tapicer* - podane- pozostae: dowiadczenie w brany Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne, kontakt osobisty- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SEKANO Kamil Ogórek in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: zarzdzanie produkcj  w zakadzie Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - podane- umiejtnoci: znajomo brany szwalniczej , tapicerskiej - konieczne; dowiadczenie w zawodzie - konieczne; zarzdzanie firm i produkcj - konieczne; dowiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HEINZ-GLAS DZIAŁDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Odpowiedzialno za BHP. Kontrola regenerowanych czci formujcych. Inicjowanie i wdraanie zmian optymalizacyjnych. Dbanie o realizacj procesów produkcyjnych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Minimum jeden rok dowiadczenia zawodowego. Wymagana znajomo obróbki metalu oraz maszyn CNC.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DRIVIA Sp. z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Kontrola procesu produkcyjnego, 2. Znajomo wymogów jakociowych, 3. Prowadzenie dokumentacji.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Pracodawca oczekuje od kandydata wyksztacenia wyszego kierunkowego: technologia ywnoci, chemia spoywczaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DRIVIA Sp. z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Kierowanie i zarzdzanie zespoem zmiany, 2. Prowadzenie dokumentacji.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Cv, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company COMENSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Zarzdzanie podlegym zespoem. Planowanie pracy na poszczególnych stanowiskach - kodowania, etykietowania. Nadzór nad prawidow realizacj planów produkcyjnych. Rozliczanie zlece produkcyjnych w systemie komputerowym. Przygotowywanieraportów zmianowych. Przestrzeganie parametrów i standardów jakociowych i efektywnociowych. Praca od poniedziaku do pitku - 2 zmiany - 6-14, 14-22. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia - rednie. Sta pracy - 2 lata na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej. Uprawnienia / umiejtnoci - umiejtno obsugi komputera - Excel, umiejtno zarzdzania zespoem.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SMLW Przymorze in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzzór nad stanem technicznym Spódzielni, przegldy techniczne, sporzdzanie planów remontowych, nadzór, odbiór prac ogólnobudowlanych, aktualizacja ksiek obiektów budowlanychWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: znajomo prawa budowlanegoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Arla Global Shared Services Sp. z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Wdroenie podejcia kontroli jakoci i procesu testowania w programie w zespole projektowym, zapewnienie, e jest ono zgodne ze strategi testow programu"        Przeprowadzenie kontroli jakoci i testów dla programu w odniesieniu do funkcjonalnej integracji rónorodnych systemów"                    Szkolenie zespou w zakresie niezbdnych procesów i narzdzi zapewniania jakoci"            Monitorowanie ogólnego planu testowania systemu oraz kontroli jakoci, kierowanie dziaaniami w celu poprawy tam, gdzie to konieczne"                Poprowadzenie zespou ds. automatyzacji aby zapewni odpowiedni poziom automatyzacji testów w celu aktualizacji pakietów regresji"                                                                                                                    Wymagani...

 • Company "BIAGLASS HUTA SZKŁA BIAŁYSTOK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad pracownikamiWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: dowiadczenieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CWS-boco Customer Fulfilment Center Sp. z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie raportów i dokumentów dla przeoonego. Wsparcie pracowników produkcji w zakresie opracowywania zlece. Kontakt z parterami z zagranicznych oddziaów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga MSOffice - konieczne- pozostae: Znajomo jzyka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnymSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ROYAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA in Other
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Rozpisywanie zamówie do produkcji, koordynowanie pracy pracowników produkcyjnych, zamawianie czci skadowych do wyrobów gotowych  (okna, drzwi PCV)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera - konieczne- pozostae: MINIMUM ROK DOWIADCZENIA, OBSUGA PROGRAMU STOLCADSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Manufacturing managers Edit filters