Jobmonitor. Search results for Personnel and careers professionals

85 Jobs found

Used filters:
 • Personnel and careers professionalsx
Displaying 1-50 of 85 results.
 • Company SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHORZY in Other
  12.07.2020

  Zakres obowizków: zajcia lekcyjne z uczniami w szkoly podstawowej, praca w niepenym wymiarze czasu pracy - 40 godzin w roku szkolnym, wynagrodzenie uzalenione od stopnia awansu zawodwego wg tabeli wynagradze nauczycieliWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Przygotowanie pedagogiczne - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ''FRUBEX-BIS J.Z.BĘBEN I WSPÓLNICY'' SPÓŁKA JAWNA in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie kadr, dokumentacji pracowniczej, rozliczanie wynagrodze.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Dowiadczenie zawodowe mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company EPAM SYSTEMS (POLAND) SP. Z O.O. in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków:  identyfikowanie wymaga menederów ds. rekrutacji i opracowywanie penych opisów stanowisk. zarzdzanie procesem rekrutacji typu end-to-end; budowanie relacji i rozwijanie sieci specjalistów przy pomocy rónych strategii tworzenia sieci i bada. Korzystanie z dostpnych narzdzi w obszarze social media oraz narzdzi rekrutacyjnych; rekrutacj specjalistów z brany IT na rynek amerykaski; szerokie pozyskiwanie kandydatów, przeprowadzanie wywiadów, ocen kandydatów, zarzdzanie procesem selekcji i negocjowanie ofert; cis wspóprac z zarzdem na najwyszym poziomie, kierownikami zespoów i projektów; ustalanie procedur i procesów w kontekcie globalnych praktyk rekrutacyjnych obowizujcych w firmie;       prac z rynkami zagranicznymi (wspóprac z dziaami rekrutacji z innych krajów), rekrutac...

 • Company PUP in Other
  12.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - przygotowywanie raportów.- katalogowanie i archiwizacja faktur.- telefoniczna obsuga klienta (w jzyku ukraiskim, rosyjskim, modawskim)- obsuga sprztów biurowych.- przyjmowanie i zarzdzanie zamówieniami klientów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga komputera (internet, Microsoft Office) - konieczne; BUDOWANIE I ZARZDZANIE RÓNORODNYM ZESPOEM - konieczne- jzyki obce: modawski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: [Inne] : Wymagane dowiadczenie w zarzdzaniu zespoemSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RzeszowiePa...

 • Company Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie in Other
  11.07.2020

  Zakres obowizków: praca z modzieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Doradca zawodowy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WS SUPPORT SP Z O.O. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rekrutacja pracowników tymczasowych,Opieka nad nowymi pracownikami,rozliczanie czasu pracy pracowników tymczasowych,kontakt z Klientem i przygotowywanie raportów,prowadzenie zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy.Praca w godz.: 9:00-17:00. Przewidywany okres zatrudnienia: 01.08.2020-31.07.2023. Praca w trybie zadaniowym wic brak moliwoci okrelenia sztywnych godzin pracy. Z reguy 9-17 ale praca moliwa o kadej godzinie, kadego dnia tygodnia zgodnie z definicj i przeznaczeniem trybu zadaniowego umowy o prac. Praca formalnie w siedzibie, w praktyce poza biurem, równie cay obszar województwa dolnolskiego, koordynujc pracowników zagranicznych w rónych lokalizacjach.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci:  obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: u...

 • Company Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych/4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga poczty wchodzcej i wychodzcej. Ewidencjonowanie dokumentów.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: wymagane powiadczenie bezpieczestwa (klauzula tajna), w przypadku braku zostanie przeprowadzone postpowanie sprawdzajce. Umiejtno samodzielnej pracy, dokadno i komunikatywno. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach od 7.30 do 15.30Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company KADRY I BHP STRZAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wymagane wyksztacenie rednie, min. rok dowiadczenia, znajomo przepisów prawa w okrelonej dziedzinie, odporno na stres, umiejtno pracy w zespole, umiejtno pracy pod presj czasu, odpowiedzialno, sumienno. Ogólny zakres obowizków: obsuga kadrowa pracowników, realizacja procesów personalnych w zakresie zatrudniania, zmiany warunków, rozwizywania umów o prac, wiadectw pracy, prowadzenie penej dokumentacji kadrowej. Kontakt z pracodawc telefoniczny lub e-mailowy: :- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: sumienno - konieczne; znajomo przepisów prawa w okrelonej dziedzinie - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne; odpowiedzialno - konieczne; umiejtno pracy pod presj czasu - konieczne; odporno na stres - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do ...

 • Company ECO - PLAN SPÓŁKA AKCYJNA in Dobra
  11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji wymaganej przepisami prawa pracy i ubezp. spoecznych; sporzdzanie listy plac dla pracowników i zleceniobiorców w programie COMARCH OPTIMA, sporzdzanie deklaracji do PFRON , ZUS oraz sprawozda do GUS, monitorowanie zmian w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spoecznych, tworzenie raportów i zestawie na wew. potrzeby; wynagrodzenie od 3200 z brutto; godziny pracy: 8.00- 16.00; okres zatrudnienia: 20.08.2020 r.- 31.08.2023Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie lub wysze, min. 3 lata dowiadczenia na podobnym stanowisku, dobra organizacja pracy wasnej, znajomo programu Excel, umiejtno pracy pod presj czasu  Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki ...

 • Company WELDMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Praca polega na koordynowaniu zatrudnienia pracowników ze Wschodu, wspópraca z urzdami pracy, Urzdem Wojewódzkim i Stra Graniczn. Okoo 15 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godzinach: 8:00-17:00 - wedug potrzeb.Przewidywany okres wykonywania pracy: 3 lata. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - podane- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw czasowego zatrudniania pracowników, sta: 3 miesicy - konieczne- pozostae: wyksztacenie: min. rednie,sta pracy: 3 miesice na podobnym stanowisku,umiejtnoci: praca w zespole, komunikatywno,bardzo dobra znajomo jzyka ukraiskiego Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - - jzyki apli...

 • Company Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie unijnego porednictwa pracy dla  bezrobotnych i poszukujcych pracy oraz pracodawców z Polski, pastw UE/EOG i Szwajcarii, w tym obsuga zagranicznych ofert pracy, obsuga krajowych ofert pracy dla obywateli EOG, prowadzenie lub wspópraca przy realizacji projektów rekrutacyjnych, koordynowanie lub wspópraca przy organizacji midzynarodowych targów pracy, Europejskich Dni Pracy; informowanie o warunkach ycia i pracy w krajach UE/EOG na bazie informacji z portalu EURES i krajowej strony internetowej EURES; udzia w szkoleniach europejskich (np. EURES Advanced Training) oraz szkoleniach krajowych; prowadzenie spotka informacyjnych i szkoleniowych dla kadry OHP; realizacja zada w zakresie systemu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Modziey (ECAM) zgodnie z wytycznymi KG ...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Kompleksowe prowadzenie akt osobowych;Przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dot. zatrudnienia, rozwizywania umów o prac, zaszeregowania, przeniesie, urlopów i innych spraw wynikajcych ze stosunku pracy; Zaatwianie biecych spraw nauczycieli tj. formularze, druki, legitymacje, zawiadczenia, itp.; Przygotowanie i prowadzenie spraw dotyczcych awansu zawodowego nauczycieli;     Sporzdzanie sprawozda WUS, GUS, PEFRON i Wydziau Edukacji i innych instytucji w zakresie wykonywanych czynnoci  w formie elektronicznej i pisemnej;     Prowadzenie rejestru przychodu i rozchodu: legitymacji pracowniczych, legitymacji ubezpieczeniowych;Ustalanie uprawnie urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym zwizanej (wnioski urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop)Godziny prac...

 • Company Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" w Opolu in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: • Pena obsuga kadrowo - pacowa ,• Obsuga skadek ZUS, podatków, umów zlece, • Przygotowanie i odpowiedzialno za deklaracje i sprawozdania ZUS, PIT, GUS,• wspópraca z NFZ.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Komunikatywno - konieczne; Obsuga kadrowo-pacowa - konieczne; Obsuga komputera w stopniu zaawansowanym - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : obsuga programu PATNIKSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Brudzew
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Procesowanie rozlicze i wydatków subowych dla tureckiego klienta i biura spóki w Turcji; zarzdzanie danymi pracowników i procesami w zakresie rozlicze podróy i wydatków subowych. Generowanie i analiza raportów, analiza danych, zarzdzanie promocjami, kosultacje midzynarodowe w celu zwikszenia efektywnoci aktualnych procedur.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: turecki - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: Poziom wyksztacenia: wysze; Kierunek wyksztacenia: dowolny humanistyczny; Dowiadczenie zawodowe: conajmniej 1,5 roku na stanowisku specjalisty ds. personalnych; Umiejtnoci: znajomo procesów dotyczcych zasobów ludzkich, umiejtno pracypod presj...

 • Company PUP in Katowice
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - Obsuga klienta zagranicznego. Obsuga komputera. Wypenianie wniosków. Doradztwo z zakresu zatrudnienia i legalizacji pobytu cudzoziemców. Udzielnie informacji o obowizkach i prawach cudzoziemców.- Znajomo jzyka ukraiskiego oraz rosyjskiego jest wymagana do komunikowania si i obsugi obcokrajowców: udzielanie ogólnych informacji dot. moliwoci i sposobów legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce; udzielanie informacji o wymaganych dokumentach do legalizacji pobytu; pomoc przy wypenianiu wniosków; informowanie o prawach i obowizkach cudzoziemców.- Praca 6 godzin dziennie na trzy zmiany w godzinach: 7:30-18:00. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Umiejtno obsugi komputera - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowa...

 • Company PUP in Lidzbark
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: rekrutacja pracowniówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Prawo jazdy kat. B - konieczne; obsuga komputera MS Office (Word, Excel) - podane; organizacja pracy wasnej - podane- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - podane- inne zawody: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników, sta: 1 miesicy - konieczne- pozostae: sumienno, kreatywno, punktualnoSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Lidzbarku WarmiskimDbowa 8Lidzbark Warmiski 11100- wymagane dokumenty: Skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Opole
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Zajmuje si identyfikowaniem wymogów, ogranicze i przesanekrekrutacji ze strony podmiotu zatrudniajcego, rynku pracy,uregulowa prawnych, ocen przydatnoci róde wiedzy okandydatach, kanaów informacyjnych, procedur rekrutacyjnych itp.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Podstawowa obsuga oprogramowania Office, Internetu, kserokopiarki, drukarek, faksu i sprzetu biurowego - konieczne; Rekrutacja i selekcja pracowników - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OpoluHubala 21Opole 45266- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, analiza stanu zatrudnieniaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: mile widziane wysze wykszt.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyGrodzki Urzd Pracy w KrakowieWwozowa 34Kraków 31752- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company W. I J. WYKOWSKI - SPÓŁKA JAWNA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prace biurowe, prowadzenie spraw kadrowych. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Mile widziane: - dowiadczenie zawodowe;- znajomo jzyka angielskiego lub niemieckiego.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "RUBIN" Jolanta Dąbrowska in Konarzyce
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie dokumentacji kadrowej. Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. rednie, mile widziane dowiadczenie zawodowe. Stopie niepenosprawnoci. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley skada u kierownika restauracji McDonald's,  Al. Legionów 58, 18-400 oma.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Rachunkowe Marek Ćwikłowski in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: •Samodzielna obsuga klientów w zakresie kadrowo-pacowym•Sporzdzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS•Obsuga programu PATNIK•Rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, zasików, pracowniczych zaj komorniczych•Sporzdzanie dokumentów kadrowych•Prowadzenie akt osobowych•Sporzdzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie lub umowy o dzieo)Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: [Umiejtno 2] : •    Umiejtnoci komunikacyjne[Umiejtno 1] : •    Umiejtno obsugi programu PATNIK, pakietu MS Office[Inne] : •    Dowiadczenie na podobnym stanowisku•    Praktyczna znajomo przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania pac, ubezpiecze spoecznych i zasików•    Praktyczna znajomo zagadnie umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieo)•    Bardzo dobra organi...

 • Company STAFF ONE Sp. z o.o. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rekrutacja pracowników z Ukrainy oraz Polski. Obsuga tych pracowników, robienie umów zlecenie i umów o prac.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- umiejtnoci: znajomo jzyka rosyjskiego i ukraiskiego - konieczne; BARDZO DOBRA ZNAJOMO OBSUGI KOMPUTERA - konieczne;  prawo jazdy kat B - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ISSP UA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Pozyskiwanie i rekrutacja pracowników. Prowadzenie procesu legalizacji zatrudnienia.Przygotowywanie i publikacja ofert pracy.Koordynacja zatrudnionych pracowników.Praca na czas okrelony: 13.07.2020-12.07.2022Godziny pracy 8:00 - 16:00Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; Praca w zespole - konieczne;  MS OFFICE - konieczne;  obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, sta pracy 6 m-cy,  biega obsuga komputera z obsug internetu,  MS OFFICE,  obsuga komputera, jz. rosyjski C2, ukraiski C2, praca w zespoleSposób aplikowania:- bezp...

 • Company "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KOŚCIERZYNIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: -Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: - znajomo programu patnik- znajomo przepisów kadrowo - pacowychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ELWIRA DURKOWSKA "TAX" BIURO RACHUNKOWE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Rozliczanie wynagrodze i wiadcze.Przygotowywanie list pac.Sporzdzanie deklaracji PIT,PFRON,ZUS.Praca w godzinach od 08:00 do 16:00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne- umiejtnoci: znajomo zagadnie kadrowych  - konieczne; ZNAJOMO SAMODZIELNEGO SPORZDZENIA DEKLARACJI PIT,PFRON,ZUS., sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Znajomo prawa pracy,ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,PFRON,ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.Dokumenty wymagane przez pracodawc: CV + list motywacyjny.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + LIST MOTYWACYJNY- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ochrona- Got Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - odpowiedzialno za prac dziau kadr- organizowanie, przydzielanie, rozliczanie i kontrolowanie pracy- wspomaganie pracowników dziau kadr w przypadku spitrzenia si obowizków i zalegoci lub terminów- obsuga programu Patnik- tworzenie dokumentów i korekt- przygotowywanie rozlicze PFRONWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: Program Patnik - konieczne; Program WfGang - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wymagania: znajomo programu Patnik, znajomo programu WFGang, 12 miesicy dowiadczenia zawodowego.Obowizki:- odpowiedzialno za prac dziau kadr- organizowanie, przydzielanie, rozliczanie i kontrolowanie pracy- wspomaganie pracowników dziau kadr w przypadku spitrzenia si obowizków i zalegoci l...

 • Company Firma Zyguła Sp. z o.o. Sp. K in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prawidowa i terminowa realizacja procesów kadrowych. Sporzdzanie i naliczanie listy pac zgodnie z przpeisami prawa pracy, ubezpiecze spoecznych. Prowadzenie sprawozdawczoci oraz sporzdzanie deklaracji podatkowych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Znajomoc przepisów prawa pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Biuro Rachunkowe "ROYAL-PROFIT" Rafał Żmija in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: kompleksowe prowadzenie kadr i pac, sporzdzanie rozlicze ZUS,PFRON, kontakt z klientami i instytucjami zewntrznymiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie, min. 2 letnie dowiadczenie, umiejtno sporzdzania list pac, obsuga ZUS.Pocztkow zatrudnienie w ramach umowy o prace na okres próbny docelowo umowa na czas nieokrelonySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Fundacja Laurentius in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie spraw pracowniczych i administracyjnych Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - podane- pozostae: znajomo kodeksu pracy i ZUSSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SZYNAKA-MEBLE Sp. z o.o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie dokumentacji personalnej zatrudnionych pracowników oraz zakadanie teczek osobowych dla nowych osób- weryfikacja ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników- biece wprowadzanie danych do systemu kadrowego firmy- biecy nadzór nad poprawnoci akt osobowych-  nadzorowanie terminowoci bada lekarskich, uprawnie pracowniczych i szkole- sporzdzanie umów cywilnoprawnych-  wspópraca z dziaem pac w zakresie zgaszania pracowników do ZUS i naliczania wynagrodze- obsuga programu Patnik- prowadzenie rekrutacjiWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- pozostae: Oczekujemy:    wyksztacenie minimum rednie    praktyczne dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku    wiedza teoretyczna zwizana z przepisami z zakresu prawa pra...

 • Company "Anatol" Sp. z o.o. in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Wspótworzenie i realizacja polityki personalnej zgodnie z przyjt strategi firmy, realizacja dziaa w obszarze HR, takich jak: rekrutacja, doradztwo w sprawach personalnych, realizacja zada w zakresie funkcjonowania administracji kadrowej, budowanie pozytywnego wizerunku firmy.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe (preferowane w zakresie Zarzdzania Zasobami Ludzkimi), praktyczna znajomo przepisów prawa pracy oraz procesów kadrowo-pacowych, bardzo dobra organizacja pracy (prowadzenie kilku projektów jednoczenie), umiejtno okrelania priorytetów, mile widziane dowiadczenie zawodowe.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: ...

 • Company Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: koordynacja procesów HR, najwaniejsze: rekrutacja, onboarding, employer branding,odpowiedzialno za komunikacj wewntrzn we wskazanej spóce,wspótworzenie rodowiska pracy, które bdzie inspirowa, wspiera wymian pomysów i umoliwia rozwój talentów,wspieranie i udzia w wybranych projektach HR w organizacji,cisa wspópraca z managerami i kadr zarzdzajc – wsparcie w budowaniu zespouWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Podstawowa obsuga oprogramowania Office, Internetu, kserokopiarki, drukarek, faksu i sprzetu biurowego - konieczne; Rekrutacja i selekcja pracowników - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: [Inne] :     znajomo jzyka angielskiego n...

 • Company ETD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Brzeźno
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII szkoy podstawowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci: Studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego - konieczne- inne zawody: Doradca zawodowy - podane- pozostae: 1 godzina pracy w tygodniu. Wynagrodzenie: od 100 z/godz. brutto.Mile widziane dowiadczenie zawodowe.KONTAKT W SPRAWIE OFERTY PRACY:- osobisty: Brzeno 134, 22-174 Brzeno,- telefoniczny: 82 566 14 02,- mona równie przesya CV drog e-mailow na adres: ób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Abakus Sp. z o.o. in Other
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie penej ksigowoci zgodnie z przepisami prawa podatkach i zgodnie z ustaw o rachunkowoci i finansach, prowadzenie ewidencji ksigowej przydzielonych klientów biura i kompletowanie dokumentów ksigowych, prowadzenie dokumentacji kadrowo - pacowej, administrowanie dziaaniami z zakresu polityki kadrowo - pacowej, sporzdzanie raportów i sprawozda w zakresie spraw dotyczcych zatrudnienia pacWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: Wymagania: 3 lata dowiadczenia na podobnym stanowisku, wyksztacenie: rednie, preferowane wysze ekonomia, rachunkowo i finanse, socjologia, zarzdzanie, uzupenione specjalistycznymi kursami i szkoleniami, znajomo obsugi programu Patnik, mile widziana znajomo programu InsERT.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracod...

 • Company Szkoła Podstawowa imienia Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu in Koszalin
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga kadrowa pracowników szkoy, emerytów, ZFS pracowników i emerytów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze, minimum 3 lata dowiadczenie na stanowisku specjalisty do spraw kadr, wyksztacenie rednie policealne - sta pracy minimum 5 lat, dowiadczenie w pracy biurowej na stanowiskach pokrewnych.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt z pracodawc osobisty lub telefoniczny w godzinach 08.00-15.00, tel. 75-7316371, e-mail - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Lenexpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa in Bydgoszcz
  10.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - organizacja stanowiska pracy,- selekcja kandydatów do pracy, - prowadzenie akt osobowych i ewidencja czasu pracy, - sporzdzanie raportów i sprawozda, - rekrutacja pracowników ze wschodu, legalizacja ich pobytuWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne; angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 2 miesicy - konieczne- pozostae: znajomo jzyka rosyjskiego, ukraiskiego i angielskiego, udokumentowane kwalifikacje, bardzo dobra znajomo przepisów dotyczcych zatrudnienia cudzoziemców, procesu legalizacji i zezwole...

 • Company ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULĘCINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie caoksztatu spraw zwizanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników, obsuga umów cywilnoprawnych, naliczanie wynagrodze, obsuga ubezpiecze spoecznych, rozliczanie podatku dochodowego, naliczanie dofinansowa PEFRON, sporzdzanie sprawozda GUS. Praca w zespole, obsuga komputera, obsuga programów i aplikacji dedykowanych do stanowiska pracy. Wymagane wyksztacenie min. rednie ogólne, ekonomiczne, administracyjne. Dowiadczenie w zawodzie min. dwa lata na podobnym stanowisku. Tel. 95 755 4656 Wiesaw ZbiorczykWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: administracyjne - konieczne; rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne; rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera  - konieczne- pozostae: Praca w zespole, obsuga komputera, obsuga programó...

 • Company ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: obliczanie wynagrodze za prac oraz innych wiadcze pieninych na podstawie przepisów pacowych, podatkowych oraz ZUS, sporzdzanie list pac, wystawianie zawiadcze Rp-7, realizacja zaj komorniczych, alimentacyjnych i innych, wyliczanie wynagrodze za czas choroby, zasików chorobowych, opiekczych i innych, bieca archiwizacja dokumentacji pacowejWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne- pozostae: wyksztacenie rednie ekonomiczne, dowiadczenie minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku, znajomo obowizujcych przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpiecze spoecznych, praktyczna znajomo sporzdzania dokumentów do ZUS (Obsuga programu "Patnik")Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowan...

 • Company PROXIMUS SP. Z O.O. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku: - pena obsuga kadrowa klientów biura (w tym prowadzenie akt osobowych);- naliczanie wynagrodze, sporzdzanie list pac, rozliczanie umów cywilnoprawnych;- sporzdzanie deklaracji ZUS i PIT.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: patnik, znajomo przepisów prawa pracy - konieczne; Obsuga programów patniczo-kadrowych (Patnik, Optima) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 5 lat - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Specjalista do spraw kadrWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: ekonomiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: dowiadczenieSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Golubiu-DobrzyniuSzosa Rypiska 26Golub-Dobrzy 87400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020

  Zakres obowizków: Rekrutacja i selekcja pracowników spoza UE, tworzenie ofert pracy, koordynacja przyjazdu pracowników, wprowadzanie danych do systemu CRM, przygotowywanie raportów. Praca w godz.: 8:00-16:00. Wymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie: bez znaczenia, sta pracy: min. 2 lata na stanowisku rekrutera lub koordynatora pracowników (najlepiej w agenmcji pracy), biega znajomo jzyka ukraiskiego, prawo jazdy kat. BSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy we WrocawiuGliniana 20/22Wrocaw 50525- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Szczecin
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH CUDZOZIEMCÓW ROSYJSKOJZYCZNYCH,- KONTAKT I POMOC W ROZWIZYWANIU PROBLEMÓW PRACOWNIKÓW Z ZAGRANICY (ROSJI),- PROWADZENIE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH I NABORÓW PRACOWNIKÓW,- OPRACOWYWANIE ANALIZ KADROWYCH,- OBSUGA DEDYKOWANYCH PROGRAMÓW KADROWYCHWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: BIEGA ZNAJOMO JZYKA ROSYJSKIEGO - konieczne; OBSUGA KOMPUTERA - konieczne; DOWIADCZENIE ZAWODOWE, sta: 2 lat - konieczne; ORGANIZACJA PRACY - konieczne; ZDOLNOCI INTERPERSONALNE - konieczne; DOKADNO - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w SzczecinieMickiewicza 39Szczecin 70383- wymagane dokumenty: BRAK- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na rone stanowiska, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, ukadanie i zamieszczanie ogosze rekrutacyjnych w odpowiednich mediachWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Dokadno - konieczne; dobry kontakt z klientem - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw rekrutacji pracowników, sta: 3 miesicy - konieczne- pozostae: Obsuga komputera Word, Excell. Dobra organizacja czasu pracy.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Grodzisku MazowieckimDaleka 11AGrodzisk Mazowiecki 05825- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: wsparcie uczniów w procesie adaptacji kulturowej, pomoc w odrabianiu lekcji, kontakt z rodzicamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia pedagogiczne - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PuawachLubelska 2GPuawy 24100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Diagnozowanie zapotrzebowania modziey na dziaania zwizane z realizacj doradztwa zawodowego i informacj edukacyjno- zawodow,  organizowanie i prowadzenie dla modziey doradztwa zawodowego, w tym zaj: indywidualnych i grupowych, wspópraca z wychowawcami, pedagogami, psychologami, porednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego, innymi specjalistami. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne- umiejtnoci: Wysoko rozwinite kompetencje spoeczne, samodzielno w dziaaniu. - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne; Doradca zawodowy - konieczne; Pedagog - konieczne- pozostae: Umiejtno pracy z modzie, komunikatywno. Sposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Diagnozowanie zapotrzebowania modziey na dziaania zwizane z realizacj doradztwa zawodowego i informacj edukacyjno-zawodow, organizowanie i prowadzenie dla modziey doradztwa zawodowego, w tym zaj indywidualnych i grupowych, wspópraca z wychowawcami, pedagogami, psychologami, porednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego  oraz innymi specjalistami. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: humanistyczne - konieczne- uprawnienia: Kierunek specjalno: doradztwo zawodowe, pedagogika, psychologia - konieczne- umiejtnoci: Wysoko rozwinite kompetencje spoeczne, samodzielno w dziaaniu.  - konieczne- pozostae: Prawo jazdy kat.B, umiejtno pracy z modzie, komunikatywno. Sposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company SM PROGRES 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, sporzdzanie dokumentacji kadrowej (umowy o prac, wiadectwa pracy, porozumie zmieniajcych). Wystawianie zawiadcze. Archiwizacja dokumentów. Sporzdzanie zestawie na potrzeby innych dziaów. Ewidencjonowanie urlopów, bada lekarskich i szkole BHP. Sporzdzanie sprawozda do GUS.Praca na okres próbny 3 m-ce z moliwoci przeduenia, jednozmianowa w godz.8-14. Moliwo ustalenia innych godzin pracy. Praca na 3/4 etatu.Kontakt osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 519535835 lub e-mailowym: .Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programu OPTIMA - konieczne; Znajomo MS Excel - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw kadr, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie min. rednie, min. 2 lata dowiadcze...

 • Company BIURO RACHUNKOWE TOMFIS JADWIGA TOMCZAK in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Naliczanie wynagrodze, sporzdzanie list pac, sporzdzanie dokumentów do ZUS, obsuga kadrowa, prowadzenie dokumentacji pracowniczej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: BIEGA OBSUGA KOMPUTERA - konieczne; BIEGA ZNAJOMO W ZAKRESIE OBSUGI PROGRAMÓW PATNIK ORAZ KADROWO-PACOWYCH - konieczne- pozostae: Znajomo ksigowoci z elementami kadrowo-pacowymi. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane proszone s o telefoniczne umówienie si na spotkanie z pracodawc lub o przesanie aplikacji na e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company RENESANS POLSKA Sp.z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie czynnoci administracyjnych, biurowych, rekrutacyjnych. Kontakt z ukraiskimi uczestnikami projektu, partnerami na Ukrainie. Poszukiwanie nowych kandydatów. Prowadzenie raportów, przygotowywanie dokumentów, wpsópraca z urzedami w Polsce. Reprezentowanie firmy. Okoo 160 godzin pracy miesicznie, dyspozycyjno w godzinach: 6:00-22:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: od roku do 3 lat. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; rednie zawodowe - podane; wysze (w tym licencjat) - podane- jzyki obce: ukraiski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - podane; rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - podane- inne zawody: Pozostali specjalici do spraw zarzdzania zasobami ludzkimi - konieczne- pozostae: wyksztacenie: rednie lub wysze,...

 • Company AUTO DIUG IWONA DIUG in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: •Sprzeda samochodów zgodnie z wyznaczonym planem•Aktywne pozyskiwanie i prezentowanie oferty nowym klientom•Koordynowanie procesu przygotowania pojazdu do wydania klientowi•Stae monitorowanie rynku pod ktem badania potencjau i szans sprzedaowychPraca w godz.9.00-17.00Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne;  biega obsuga komputera z obsug internetu - konieczne; dokadno, odpowiedzialno - konieczne- pozostae: [Inne] : •    Wyksztacenie rednie•    Wysoko rozwinite umiejtnoci negocjacyjne i sprzedaowe•    Samodzielno, zorientowanie na cel, dobra organizacja czasu pracy•    Komunikatywno i umiejtno budowania pozytywnych relacji•    Odporno na stres•    Prawo jazdy kat. B•    Duym atutem bdzie udokumentowane uczestnictwo...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Personnel and careers professionals Edit filters