Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

90 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-50 of 90 results.
 • Company Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie in Stronie
  20.10.2020

  Zakres obowizków: .Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Zamówienia publiczne - konieczne- inne zawody: Specjalista administracji publicznej, sta: 6 miesicy - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze, znajomo przepisów z zakresu prawa zamówie publicznych, 6 miesicy dowiadczenia zawodowego.[Szczegóowe informacje o ofercie, wymaganych dokumentach oraz niezbdnych wymaganiach zwizanych ze stanowiskiem pracy dostpne s na stronie internetowej w zakadce: WOLE STANOWISKA PRACY/WOLNE STANOWISKA PRACY W KORPSUSIE SUBY CYWILNEJ, blisze informacje mona uzyska pod numerem telefonu: 22 500 33 79]Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Szczegóowe informacje o ofercie, wymaganych dokumentach oraz niezbdnych wymaganiach zwizanych z...

 • Company PUP in Banie Mazurskie
  20.10.2020

  Zakres obowizków: pod adresem strony: :- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- pozostae: Warunki pracy, wymagania niezbdne, dokumenty i owiadczenia niezbdne, termin i miejsce skadania dokumentów, dane osobowe-klauzula informacyjna, inne informacje, wzory owiadcze - pod adresem strony: aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Iawie1 Maja 8BIawa 14200- wymagane dokumenty: Dokumenty i owiadczenie niezbdne pod adresem strony: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy in Bydgoszcz
  20.10.2020

  Zakres obowizków: OGÓLNY ZAKRES OBOWIZKÓW:a) Sporzdzanie druków orzecze lekarskich b) Pomoc w prowadzeniu punktu ewidencyjnegoc) Sporzdzanie sprawozda do GUSd) Rozliczanie podróy subowych pracowników cywilnych i onierzy zawodowyche) Sporzdzanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowizujcymi przepisami prawaf) Obsuga systemu LBPP (planowanie budetowe)g) Wsparcie dziaalnoci kadrowej i personalnej pracowników cywilnych i onierzy zawodowych.Wykonywana praca w siedzibie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w BydgoszczyWynagrodzenie zasadnicze: 3 200,00z + inne skadniki wynagrodzenia w postaci premii regulaminowej i dodatku za wysug lat.Wymiar czasu pracy: 5/6 etatuUmowa o prac na okres próbny od listopada 2020 r. do 31.01.2021 r. (po okresie próbnym moliwo zatrudnienia na czas nieokrelony)W...

 • Company ARMATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: obsuga sekretariatu, elektroniczna, telefoniczna, bezporednia obsuga Wymagania:- wyksztacenie: podstawowe - konieczne- pozostae: umiejtnoci i uprawnienia zgodnie ze stanowiskiem, biega znajomo jzyka ukraiskiego, znajomo jzyka jest niezbdna do komunikacji z kierowcami firmy ARMATASposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: I kontakt telefoniczny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szkoła Główna Służby Pożarniczej in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków:  - udzia w pracach Komisji Przetargowych/prowadzenie postpowa (Przewodniczcy, Sekretarz), w tym  przy uyciu platformy elektronicznej; - sporzdzanie dokumentacji przetargowej w imieniu Komisji Przetargowej w tym take we wspópracy z pracownikiem merytorycznym przygotowanie istotnych postanowie umowy; - wypenianie i zamieszczanie ogosze wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówie publicznych;- korespondowanie z wykonawcami w zakresie dopuszczalnym w procedurze; - wspópraca z Radc Prawnym przy rozstrzyganiu kwestii spornych w zakresie procedur oraz przygotowania umów; - weryfikacja raportów o uruchomienie rodków finansowych; prowadzenie rejestru Zamówie Publicznych;-  archiwizacja dokumentów; wspótworzenie planów postpowa; wspótworzenie sprawozda. Wymagania:- wyksztacenie: wys...

 • Company Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: - obsuga kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: - przyjmowanie zgosze oraz ich weryfikacja pod wzgldem formalnym, - tworzenie list przyjtych, - sporzdzanie skierowa na badania dla kursantów, - wystawianie i ewidencjonowanie zawiadcze o ukoczeniu kursu -sporzdzanie sprawozda, - przygotowywanie dokumentacji dotyczcej egzaminów zgodnie z wytycznymi CKE, - obsuga systemów m. in. OKE, Hermes. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- inne zawody: Specjalista administracji publicznej, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie, 1 rok dowiadczenia zawodowego.Obowizki: - obsuga kwalifikacyjnych kursów zawodowych, w tym: - przyjmowanie zgosze oraz ich weryfikacja pod wzgldem formalnym, - tworzenie list przyjtych, - sporzdzanie skierowa na...

 • Company P.P.H.U. STAN-LUB S.C. LUBOMIR BUJAŁA, STANISŁAW MALIBORSKI in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: Wysyanie zapyta ofertowych, wysyanie zwrotne ofert, skadanie i kompletowanWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole - konieczne; Programy typu CAD - konieczne; Obsuga komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Otwock
  19.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: -skadanie ofert,-praca na programie NORMA PRO,-pilnowanie przebiegów przetargów(stanowisko w ramach refundacji kosztów wyposaenia lub doposaenie stanowiska pracy EFS RPO 30+)Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - podane- pozostae: Dowiadczenie zawodowe w pisaniu przetargów i ofertowaniu Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w OtwockuGórna 11Otwock 05400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu in Dobra
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad realizacj projektu poprzez: weryfikacj formalno- rachunkow i merytoryczn wniosków o patno oraz zgodno rozliczanych wydatków z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, nadzór nad realizacj projektu poprzez: weryfikowanie i zatwierdzanie zmian w realizowanych projektach oraz biece kontakty z beneficjentami, dokonywanie oceny projektów zoonych w odpowiedzi na ogoszony nabór, przygotowywanie i podpisywanie umów z beneficjentami, wprowadzanie danych do aplikacji gównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), przygotowywanie zbiorczych informacji z wykorzystaniem systemów informatycznych, wykonywanie innych zada zleconych przez przeoonych,Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - konieczne; rednie zawodowe - koniecz...

 • Company ROCA POOL - SPA SP. Z O.O. in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: OBSUGA KLIENTA ANGLOJZYCZNEGO, POZYSKIWANIE ZLECE NA RYNKACH MIDZYNARODOWYCH, PRZYGOTOWYWANIE ZAMÓWIE NA DOSTAWY MIDZYNARODOWE, NADZOROWANIE I PRZYGOTOWYWANIE MIDZYNARODOWEJ DOKUMENTACJI PRZEWOZOWEJ.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: WYMAGANA UMIEJTNO PERFEKCYJNEJ OBSUGI KLIENTA W JZYKU ANGIELSKIM, ZNAJOMO BRANY PRODUKCJI AKRYLU, MIN. 6 LAT DOWIADCZENIA W FIRMIE MIDZYNARODOWEJSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV oraz List Motywacyjny - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Akademia Pomorska w Słupsku in Stronie
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków pracownika ds. zamówie publicznych:1.    Rejestrowanie i opiniowanie zlece o udzielenie zamówienia publicznego oraz zamówie o wartoci poniej 30.000 euro,2.    Przygotowanie i prowadzenie postpowa przetargowych, w tym:1)    Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz zacznikami, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez jednostk zamawiajc2)    Wprowadzanie i przesyanie on-line ogosze o zamówieniu i udzieleniu zamówienia, kierowanych do Biuletynu Zamówie Publicznych oraz do Suplementu do Dziennika Urzdowego Unii Europejskiej w bazie danych TED (Tenders Electronc Daily),3)    Udzia w pracach komisji przetargowych,4)    Sporzdzanie wymaganej przepisami dokumentacji przetargowej po otwarciu ofert,5)    Prowadzenie koresp...

 • Company CIGAR KONESER WOJCIECH JAROSZEWICZ in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: znajomo obiegu dokumentów ksigowych, dekretacja, rejestracja, przygotowywanie dokumentówi przekazywanie do ksigowoci, wspópraca z ksigowoci, rozumienie podstaw ksigowoci, orjentacja w terminologi ksigowej(pz, wz, mm, paragon imienny itp)wspópraca z Urzdem Celnym, biurem rachunkowym, wszelkie sprawy administracyjne i biurowe, wspópraca z firmami kurierskimi, sprzeda (dokumenty, inwentaryzacja), Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: Obsuga pakietu Office - konieczne; znajomo programu sprzedaowo-magazynowego - podane- pozostae: wyksztacenie rednie administracka/ksigowo/handelstaz pracy > 3 lataj. angielski podstawy (korespondencja meilowa)mile widziane dowiadczenie z biura rachunkowego ( w zwizku z przygotowywaniem dokumentów i przekazywani...

 • Company ELPOL Sp. z o.o. Sp. k. in Dobra
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: planowanie zakupów i strategii zakupowych, poszukiwanie nowych dostawców i towarów na rynku, negocjacja umów i warunków handlowych, przygoowywanie kalkulacji oraz raportów zakupowych, analizowanie stanów magazynowych, inicjowanie i utrzymywanie trwaych relacji z dostawcami, weryfikacja jakociowa zakupionego surowca, nadzór nad poprawnoci dokumentacji zakupu, wspópraca z innymi dziaami w firmieWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: Zaangaowanie, ch do pracy, uczciwo i sumienno  - konieczne; Umiejtno negocjacji - konieczne; Skuteczna komunikacja - konieczne- jzyki obce: rosyjski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: [Inne] : min. rok dowiadczenia w pracy na stanowisku zwizanym z zakupami, obsuga komputera, dobra ograni...

 • Company Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: - reprezentowanie inwestora /CZC SZ/ w zakresie wynikajcym z powierzonych mu zada i dodatkowych upowanie przez bezporedniego przeoonego bd Dyrektora- wykonywanie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z obowizujcymi przepisami i udzielonymi upowanieniami przez Dyrektora CZC SZ oraz reprezentowanie CZC SZ przed organami nadzoru budowlanego- kontrolowanie zgodnoci realizacji budowy z projektem budowlanym, wykonawczym, obowizujcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej- sprawdzanie dokumentacji powykonawczej pod wzgldem zgodnoci ze stanem faktycznym- prowadzenie odbiorów inwestycji i przekazywanie ich uytkownikowi- nadzorowanie inwestycji, ich waciwego wykonania pod wzgldem technicznym oraz zakresem rzeczowym umowyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat)...

 • Company GRUPA HDJ Piotr Chadaj in Lublin
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Przygotowywanie dokumentacji tj. przedmiary, kosztorysy lepe, kosztorysy inwestorskie  do przeprowadzenia wyboru ofert na roboty budowlane i remontowe oraz usugi na rzecz wspólnot mieszkaniowych, wnioskowanie o przeprowadzenie wyboru ofert i powoanie komisji.2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami prowadzonymi w zarzdzanych nieruchomociach, budynkach wspólnot mieszkaniowych.3. Sporzdzanie rozlicze z robót remontowych i protokoów odbiorów robót.4. Odbieranie wykonanych robót, organizowanie przegldów gwarancyjnych.5. Branie udziau w opracowaniu rocznych planów gospodarczych administracyjnych/zarzdzanych nieruchomoci wspólnot mieszkaniowych i WAM Lublin w zakresie robót remontowo-budowlanych.6. Prowadzenie kontroli okresowych obiektów budowlanych, przegldów bud...

 • Company ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie obowizków inspektora nadzoru w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzdze elektrycznych i elektroenergetycznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae: Wyksztacenie rednie lub mile widziane wysze w zakresie budownictwa, umiejtno obsugi komputera, kosztorysowania, uprawnienia budowlane w przedmiotowym zakresie, wymagane dowiadczenie zawodowe min. 4 lata w przypadku wykszt. wyszego a 6 lat w przypadku wykszt. redniego, znajomo programu NORMA PRO, przynaleno do lOIIBSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny bd mailowy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Obsuga administracyjno-biurowaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podaneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Gorzowie WielkopolskimWalczaka 110Gorzów Wielkopolski 66400- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Adminiotrsacyjno-biuroweWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Gorzowie WielkopolskimWalczaka 110Gorzów Wielkopolski 66400- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Administracyjno-biuroweWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Gorzowie WielkopolskimWalczaka 110Gorzów Wielkopolski 66400- wymagane dokumenty: CV, wiadectwo pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WYŻSZA SZKOŁA KRYMINOLOGII I PENITENCJARYSTYKI W WARSZAWIE in Kalisz
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Znajomo ustawy Prawo zamówie publicznych wraz z nowelizacjami; bardzo dobra umiejtno obsugi pakietu MS Office; weryfikacja opisywanych dokumentów pod wzgldem wydatków poniesionych zgodnie z projektem w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986 z pón. zm.) bez stosowania ww. ustawy; archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektów; kontakt z Instytucjami Poredniczcymi w zakresie realizacji procedur UPZP; przygotowywanie i realizacj zamówie publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówie Publicznych; wykonywanie czynnoci zwizanych z przygotowaniem postpowa o zamówienie publiczne, w tym opracowywanie opisów przedmiotu zamówienia oraz okrelanie wartoci zamówienia; opracowywanie, prowadzenie i archiwizacja d...

 • Company Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu in Stronie
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Realizacja zada wynikajcych z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. 2019.869) i aktów wykonawczych oraz innych przepisów i regulacji dotyczcychwykonywania audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów publicznych2. Wykonywanie innych czynnoci oraz zada wspomagajcych zleconych przez Dyrektora lubPrezesa Sdu Rejonowego dla Wrocawia - ródmiecia we Wrocawiu.1/2 etatu. Szczegóowe informacje znajduj si w ogoszenu o konkursie na stronie Sdu - Oferta dostpna w sali E, A. Kontakt z pracodawc - tel.: 71 748 11 30. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Audytor/Kontroler, sta: 2 lat - konieczne- pozostae: Wymagania niezbdne:1. posiadanie obywatelstwa pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pastwa, k...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: W/g zawodu.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae: Wymagania:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej, obsuga pakietu MS Office,prawo jazdy kategorii B.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Wyry
  16.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków: raportowanie wyników firmy, biece prace biurowe, tworzenie wizerunku firmyOkres zatrudnienia: 16 m-cyMiejsce wykonywania pracy: WyryPraca w godzinach: pn-pt 8-16Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A1 - pocztkujcy, w pimie: A1 - pocztkujcy - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie, min. 0,5 roku dowiadczenia jako pracownik biura, prawo jazdy kat. B, podstawowa znajomo jzyka angielskiegoOsoby zainteresowane ofert proszone s o kontakt ze swoim doradc klienta.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Mikoowie z siedzib w aziskach GórnychChopina 8aziska Górne 43170- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Dobra
  16.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: kreowanie polityki sprzedaowej firmy; tworzenie ofert sprzedaowych z uwzgldnieniem cen rynkowych sprzeday danego produktu / usugi oraz po sporzdzaniu kalkulacji optymalnej ceny dla przygotowywanej oferty; koordynowanie procesu sprzeday produktu na rynkach poza UE; inicjowanie i ksztatowanie dugofalowych relacji z klientem indywidualnym i biznesowym oraz pozyskiwanie nowych klientów; negocjowanie umów i warunków handlowychWymiar czasu pracy 80h/m-cWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: odpowiedzialno, dokadno - konieczne; kultura osobista,umiejtno kontaktu z klientem, obsuga komputera, mile znajomo j. obcego mile widziana , - konieczne; dobra obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: ukraiski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B...

 • Company WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: ZAKRES WYKONYWANYCH ZADA NA STANOWISKU:znajduje si w zaczniku Oferta Pracy 7/2020 nabór na stanowisko ds. administracyjnych i zamówie publicznych 1. Kompleksowa realizacja zamówie publicznych, zgodnie z obowizujcymi procedurami, w tym:a) sporzdzanie planu zamówie publicznych,b) okrelanie wartoci i trybu zamówie publicznych,c) przygotowywanie dokumentacji zamówie publicznych,d) prowadzenie postpowa zamówie publicznych,e) prowadzenie ewidencji zamówie publicznych w postaci rejestrów,f) udzia w komisjach ds. zamówie publicznych, g) sprawozdawczo w zakresie zamówie publicznych,2. Przygotowywanie projektów umów cywilno-prawnych a take prowadzenie i aktualizacja rejestru podpisanych umów.3. Prowadzenie spraw zwizanych z zamawianiem, ewidencj oraz likwidacj pieczci i stempli.4. ...

 • Company 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej w Poznaniu/14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu/R in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: dokonywanie analiz obszarów ryzyka  w zakresie dziaania jednostki sektora finansów publicznych, dokonywanie oceny przestrzegania zasad realizacji wydatków, opracowywanie i prowadzenie dokumentacji audytu wewntrznego, badanie systemów zarzdzania i kontroli wewntrznej, okrelanie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidowoci.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie - 2 lata - konieczne; OBSUGA KOMPUTERA - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie, studia podyplomowe w zakresie audytu wewntrznego; 2 lata dowiadczenia w zakresie audytu wewntrznego, obsuga programu Office i Power Point; znajomo zagadnie z zakresu finansów publicznych i rachunkowoci; umiejetnoci interersonalne, odpowiedzialno, uczciwo, umiejtno przekonyw...

 • Company SMB Consulting Sebastian Bochyński in Dobra
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Aktywne poszukiwanie innowacji i rozpoznanie inynieryjne dla nowych technologii. Analiza rynku pod ktem innowacjitechnologicznych. Audyt wewntrzny przedsibiorstw. Opracowywanie merytoryczne opinii o innowacyjnoci i dokumentacjiB+R. Odpowiedzialno za terminowo i finalny ksztat opinii o innowacyjnoci i dokumentacji B+R. Udzia w budowaniupomysu na inwestycj (generowanie rozwiza i podejmowanie dziaa zmierzajcych do spenienia wymogów legislacjikrajowej oraz unijnej). Wspieranie realizacji technologicznych projektów inwestycyjnych. cisa wspópraca z innymi dziaamifirmy w ramach prowadzonych projektów. Wspópraca z lokalnymi uczelniami i jednostkami B+R.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: samodzielno, umiejtno podejmowania decyzji w zakresie ...

 • Company PLAN C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: pozyskiwanie zlece do wykonania na posiadanym parku maszynowym, kontakty z kontrahentami oraz nadzór i kontrola prowadzonych zlece, wspópraca z dziaem handlowym w zakresie rekrutacji pracowników, rezerwacji noclegów, organizacji wyjazdówWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- pozostae: Wymagania: biega znajomo jzyka niemieckiego lub jzyka angielskiego w mowie i pimie, umiejtno samodzielnego sporzdzania drobnych wycen i kosztorysów na prace wykonywane z zakresu spawania i montau, komunikatywno, samodzielno, mile widziane dowiadczenie w pracy z dokumentacj projektow/ wykonawcz. Praca w Tarnowie od pon. - pt. na jedn zmian od pon. do pt. w godz.: 7.00-15.00; wynagrodzenie: od 3 000 z brutto do uzgodnienia. Kontakt: Plan C Sp. z o.o., kontakt tel.: ...

 • Company Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie in Stronie
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie decyzji Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Zgodnie z ogoszeniem zamieszczinym na stronie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company STAROSTWO POWIATOWE w ŁĘCZNEJ in Stronie
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: rejestracja pojazdów, wydawanie decyzji administracyjnych,  inne wymienione w ogoszeniu o naborze dostpnym na stronie :- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - podane; wysze (w tym licencjat), typ: prawnicze - podane- inne zawody: Specjalista administracji publicznej, sta: 1 lat - konieczne; Pozostali specjalici do spraw administracji i rozwoju - podane- pozostae: wymagania wymienione w ogoszeniu o naborze zamieszczonym na aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: wymienione w ogoszeniu o naborze /- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "Bydgoska Szkoła Wyższa" z siedzibą w Bydgoszczy in Bydgoszcz
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: bezporednia obsuga studentów i wykadowców, prowadzenie dokumentacj przebiegu studiów, inne zadania wynikajce z przepisów dotyczacych szkolnictwa wyszegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne- pozostae: min. 2-letnie dowiadczenie w obsudze dziekanatuSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV przesya na adres: Tel. kontaktowy: 52 584 00 21 w godz. 8-14KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW PROCESU REKRUTACYJNEGO  Realizujc obowizek informacyjny administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, e administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Bydgosk Szko Wysz z siedzib w Bydgoszczy bdzie Bydgoska Szkoa Wysza, 85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C, tel. 52584114...

 • Company Urząd Miejski w Słupsku in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres wykonywanych zada na stanowisku:Ogólna charakterystyka:osoba zatrudniona na wskazanym stanowisku odpowiedzialna bdzie za prowadzenie spraw dotyczcych szkó niepublicznych.Waniejsze zadania:przyjmowanie i analizowanie dokumentów skadanych przez osoby prawne i fizyczne zamierzajce zaoy szko lub placówk niepubliczn;przygotowywanie zawiadcze o wpisie i zmianie wypisu do ewidencji szkó i placówek niepublicznych;przygotowywanie decyzji o nadawaniu szkoom niepublicznym uprawnie szkoy publicznej, decyzji o wykreleniu szkoy lub placówki niepublicznej z ewidencji oraz decyzji o cofniciu szkole uprawnie szkoy publicznej;prowadzenie ewidencji szkó i placówek niepublicznych i jej systematyczne aktualizowanie;prowadzenie postpowa administracyjnych oraz wydawanie decyzji administr...

 • Company Urząd Miejski w Słupsku in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Zakres wykonywanych zada na stanowisku:Ogólna charakterystyka:praca na stanowisko ds. wydawania uprawnie do kierowania pojazdami  zwizana z obsug interesantów, praca przy komputerze w systemie KIEROWCA.Waniejsze zadania:przyjmowanie i weryfikacja wniosków wraz z zacznikami o wydanie, wymian krajowego i midzynarodowego prawa jazdy pod wzgldem spenienia wymaga okrelonych dla uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzajcego posiadanie uprawnie do kierowania pojazdami;wprowadzanie danych kierowcy i uzyskanych przez niego uprawnie oraz danych kandydata na kierowc do systemu KIEROWCA;generowanie profilu kandydata na kierowc (PKK) i udostpnianie osobie, której dotyczy oraz w systemie teleinformatycznym KIEROWCA, orodkom szkolenia kierowców i orodkom egzaminowania;wydawanie decyzj...

 • Company Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Znajomo prawa zamówien publicznych, prowadzenie penej obsugi procedur przetargowych.Prana jednozmianowa w godz.: 07:00-14:35. Umowa o prac na okres próbny 3 m-ce z moliwoci przeduenia na prac sta. Wysoko wynagrodzenia do negocjacjiKontakt z pracodawc osobisty poprzedzony kontaktem telefonicznym 338757552 lub CV wysa na adres e-mail: , .Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze, mile widziane ukoczone studia podyplomowe z zakresu zamówie publicznych lub kursy zamówie publicznych. Dowiadczenie min. 1 rok. atwo nawizywania kontaktów interpersonalnych, komunikatywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, moe byc ski...

 • Company JUTRZENKA DOBRE MIASTO Sp. z o.o. in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: - planowanie i organizowanie transportu krajowego i  midzynarodowego TSL i FTL- koordyniwanie i nadzór nad przebiegiem dostaw - weryfikacja dokumentów transportowych - optymalizacja kosztów transportu- wspópraca z dostawcami, firmami spedycyjnymi- sporzdzanie raportów Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - podane- umiejtnoci: akutalna ksieczka sanepidowska - podaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków:  Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym:kontrola zgodnoci wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami okrelonymi w decyzji o pozwoleniu na budow,Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- umiejtnoci: obsuga komputera, pakietu OFFICE - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Integracji Społecznej in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Do obowizków starszego referenta naley:1.    prowadzenie prac administracyjno-biurowych;2.    prawidowe zarzdzanie zasobami rzeczowymi CIS;3.    przygotowywanie planu zamówie publicznych oraz jego aktualizacja;4.    zbieranie i realizacja zamówie dotyczcych zapotrzebowania na zakup materiaów zwizanych                z dziaalnoci CIS;5.    realizacja postpowa zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych;6.    sporzdzanie sprawozdania z udzielonych zamówie publicznych;7.    sporzdzanie sprawozdania z udzielonych zamówie publicznych do 30 000 euro i powyej 30 000 euro;8.    obsuga strony podmiotowej BIP;9.    terminowe i skuteczne wykonywanie powierzonych obowizków subowych;10.    samodzielne podejmowanie wszystkich czynnoci przygotowawczych i organizacyjno  technicznych w ram...

 • Company Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie in Dobra
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: udzielanie informacji osobom niepenosprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz moliwociach dofinansowania do sportu, kultury, likwidacji barier, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, rozpatrywanie spraw interesantów z zakresu w/w pomocy, przygotowywanie planów zada w zakresie wydatkowania rodków PFRON, obsuga programów celowych PFRON, nadzór nad finansowaniem dziaalnoci Warsztatów Terapii Zajciowej, przygotowywanie sprawozdawczoci i informacji z prowadzonej dziaalnoci na rzecz osób niepenosprawych, wprowadzanie danych do rejestrów elektronicznych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera MS Ofice - konieczne; pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystania z peni praw publicznych - konieczne; pred...

 • Company Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu in Iława
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: przekazywanie Instytucjom Zarzdzajcym wszystkich niezbdnych informacji dotyczcych weryfikacji wydatków oraz zwrotów w ramach programów operacyjnych wdraanych przez WUP, opracowywanie prognozy wydatków w ramach PO WER i WRPO 2014+, sporzdzanie deklaracji wydatków IP,zabezpieczanie rodków niezbdnych do realizacji patnoci z budetu rodków europejskich oraz budetu pastwa, a take monitorowanie poziomu ich wykorzystania,uczestniczenie w procesie realizacji patnoci na rzecz beneficjentów oraz odzyskiwania rodków podlegajcych zwrotowi na podstawie obowizujcych przepisów,rozliczanie dotacji celowej otrzymanej na wspófinansowanie programów operacyjnych wdraanych przez WUP,aktualizowanie baz danych Wydziau Rozlicze Finansowych EFS,przygotowywanie dokumentów zwizanych z realizacj prog...

 • Company Fundacja Aktywizacja in Other
  14.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: monitorowanie, raportowanie strategii prac planistycznych, przygotowanie dokumentacjiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: dowiadczenie  - 1 rok - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze magisterskie, ekonomiczne lub techniczne, umiejtno przygotowania planów strategicznych, restrukturyzacji, znajomo jzyka niemieckiego lub angielskiego w stopniu redniozaawansowanym, znajomo sektora energetycznego w PolsceSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, orzeczenie o niepenosprawnoci- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót, opracowywanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowoci zatwierdzania remontów, archiwizacja materiaów poszczególnych zada, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów;- prowadzenie spraw dotyczcych przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumie remontowych z najemcami i instytucjami;- uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;- ocena przydatnoci wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;- uczestnictwo w czynnociach udzielania zamówie publicznych;- rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych;- wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego;- wspódziaanie z D...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: kontrola jakociWymagania:- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Oawie3-go Maja 1Oawa 55200- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SĄD APELACYJNY in Katowice
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: - Wicej informacji o ofercie na stronie: - Dyrektor Sadu Apelacyjnego w Katowicach zarzdzeniem nr 13/2020 z dnia 05 padziernika 2020 r. OGASZA KONKURS NA STA URZDNICZY DOCELOWO NA STANOWISKO INSPEKTORA/SPECJALISTY DS. ZAMÓWIE PUBLICZNYCH w Sdzie Apelacyjnym w Katowicach- Miejsce wiadczenia pracy:    Sd Apelacyjny w Katowicach 40-156 Katowice, Al. W. Korfantego 117/119- Oznaczenie konkursu: O.Kdr-111-17/20- Zatrudnienie na stanowisku inspektora/specjalisty ds. zamówie publicznych poprzedzone bdzie zatrudnieniem na sta urzdniczy, z tym, e Dyrektor Sdu na podstawie art. 3a § 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sdów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577) - moe zwolni z obowizku odbywania stau urzdniczego lub jego czci osob, wybran w drodze konkursu na sta urz...

 • Company Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: 1.    przygotowywanie oraz przeprowadzanie postepowa o udzielanie zamówienia publicznego2.    opracowywanie ekspertyz, publikacji, wzorów dokumentów zwizanych z zamówieniami publicznymi3.    wspópraca z podmiotami zewntrznymi4.    Doradztwo w zakresie zamówie publicznych 5.    Prowadzenie czynnoci kontrolnych w zakresie zamówie publicznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: znajomo zagadnie zwizanych w zamówieniami publicznymi - konieczne; komunikatywno, atwo nawizywania kontaktów z ludmi - konieczne; biega znajomo przepisów dot. zamówie publicznych - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Metbud -Gończyce Sp. z o.o. in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: konstruowanie maszyn i urzdze oraz kontenerówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodowe,  znajomo programu AutoCADSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Metbud -Gończyce Sp. z o.o. in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: konstruowanie maszyn i urzdze oraz kontenerówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: techniczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: techniczne - podane- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie zawodowe,  znajomo programu AutoCADSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company 17 Terenowy Oddział Lotniskowy in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego na przydzielonych zadaniach inwestorskich i remontowych realizowanych przez 17 tol zgodnie z przepisami prawa budowlanego, dokonywanie odbiorów czciowych i kocowych realizowanych zada (robót) oraz udzia w przegldach gwarancyjnych. Wykonywanie analiz techniczno  ekonomicznych, wykonywanie rozlicze rzeczowo - finansowych na nadzorowanych zadaniach oraz rozlicze kocowych, wykonywanie elaboratów powykonawczych realizowanych zada technicznym, w tym monitorowanie racjonalnoci rozwiza przyjtych w dokumentacji, weryfikacja przedmiarów i kosztorysów oraz udzia w przegldach okresowych i gwarancyjnych zrealizowanych zada. Udzia w pracach komisji przetargowej i negocjacyjnej. Praca od poniedziaku do pitku, w godzinach: 7:30-15:30. Wymagania:- wykszt...

 • Company Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Gówne obowizki:- prowadzenie postpowa o wydanie zezwole na prac cudzoziemców w oparciu o wnioski skadane przez pracodawców krajowych oraz zagranicznych i przedstawianie kierownikowi oddziau projektu merytorycznego rozstrzygnicia w tych spawach,- prowadzenie postpowa w sprawie zarejestrowania pobytu obywatela UE, wydanie dokumentu potwierdzajcego prawo staego pobytu obywatela UE i kart pobytu czonka rodziny obywatela UE,- prowadzenie postpowa o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaprosze,- przyjmowanie wniosków w sprawach pobytowych obywateli UE oraz cudzoziemców spoza UE,- udzielanie informacji klientom zewntrznym w sprawach dotyczcych cudzoziemców, wjazdu cudzoziemców na terytorium RP, pobytu i wyjazdu,- przygotowywanie projektów kryteriów wydawania zezwole na prac.Warunk...

 • Company Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Gówne obowizki:- prowadzenie postpowa administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach: przeduania wiz,  udzielania zezwole: na pobyt czasowy, stay, rezydenta UE, wydania kart pobytu, polskiego dokumentu podróy, polskiego dokumentu tosamoci, tymczasowego polskiego dokumentu podróy i innych,- prowadzenie rejestracji i ewidencji w Systemie Pobyt i VIS danych identyfikacyjno-adresowych cudzoziemca, przyjtych wniosków, wydanych decyzji, odbioru karty pobytu i innych, przegldanie danych dotyczcych cudzoziemców oraz wprowadzanie danych w zakresie zastrzee dokumentóww Systemie Informacyjnym Schengen, a take pobieranie od cudzoziemców odcisków linii papilarnych,- rozpatrywanie wniosków cudzoziemców o przeduenie im pobytu w ramach ruchu bezwizowegona terytorium RP,- prowadze...

 • Company Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk" in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Nadzór i odbiór prac w zakresie robót dwigowych, sporzdzanie planu remontów, eksploatacji dwigów i ich wykonywanie. Rejestrowanie zgosze dotyczcych awarii, sporzdzanie wstpnych kosztorysów i kompletowanie dokumentacji technicznej.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae:  Wymagane uprawnienia budowlane w zakresie specjalnoci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji  i urzdze elektrycznych, energetycznych obejmujcych projektowanie. Dowiadczenie zawodowe minimum 6 lat (wyksztacenie rednie), 3 lata dowiadczenia (wyksztacenie wysze). Wymagane wiadectwo kwalifikacyjne E i D.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: - CV- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters