Jobmonitor. Search results for Policy administration professionals

49 Jobs found

Used filters:
 • Policy administration professionalsx
Displaying 1-49 of 49 results.
 • Company Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk" in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Sprawdzanie, nadzorowanie, przygotowywanie i rozliczanie robót budowlanych, kosztorysowanie. Dokumentacje techniczne, plany robót, przetargi.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: budowlane - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - podane- pozostae: Wymagane uprawnienia budowlane oraz umiejtno kosztorysowana .Mile widziane dowiadczenie zawodowe. Praca na WitominieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "BUDMAR" Spółka z o.o. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Nadzorowanie wykonawstwa robót budowlanych, kosztorysowanie, kierowanie dziaem technicznym, i koordynacja zada podlegych pracownikówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne; wysze (w tym licencjat) - dodatkowe- uprawnienia: budowlane - konieczne- umiejtnoci: znajomo programu Rodos - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: dodatkowe informacje: praca w godz. pon.- r. 07:00-15:00, czw.- 07:-17:00, pt. 07:00-13:00- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" S.P. Z O.O. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie ofert przetargowych w odpowiedzi na wyselekcjonowane ogoszenia ze szczególn dbaoci o zachowanie terminów i prawidowoci skadanych dokumentów np. JEDZ, formularz oferty, wnioski, wadia itp. Monitorowanie przebiegu procesu przetargowego do momentu wyboru oferty- rozstrzygnicia przetarguAktualizowanie dokumentów przetargowych np. ZUS, US, KRS, KRK, zestawienie ofertSkadanie ofert pisemnie lub elektronicznie zgodnie z wymaganiami oraz ze znowelizowan ustaw PZPWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: prawnicze - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: OBSUGA KOMPUTERA I PAKIETU MICROSOFT OFFICE - konieczne; PRAWO JAZDY KAT. B  - konieczne- pozostae: Umiejtno czytania i analizowania dokumentacji przetargowe...

 • Company Urząd Miasta Chełm in Chełm
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: 1)    opracowywanie w terminach okrelonych w ustawie o finansach publicznych planu audytu wewntrznego na rok nastpny, w oparciu o udokumentowan analiz ryzyka, z uwzgldnieniem zakresu odpowiedzialnoci kierownika jednostki (Prezydenta Miasta Chem) za funkcjonowanie kontroli zarzdczej,2)    przedstawienia, w terminach okrelonych w ustawie o finansach publicznych Prezydentowi Miasta Chem do zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,3)    przeprowadzanie zada audytowych zawierajcych ocen adekwatnoci, skutecznoci i efektywnoci kontroli zarzdczej,4)    przeprowadzanie czynnoci doradczych, w tym skadanie wniosków, majcych na celu usprawnienie funkcjonowania Urzdu,5)    podejmowanie czynnoci sprawdzajcych, majcych na celu ocen dziaa jednostki, podjtych w...

 • Company Hongbo Clean Energy Europe sp. z o.o. in Other
  14.07.2020

  Zakres obowizków: nadzorowanie prawidowego obiegu dokumentów w centrali Spókiprofesjonaln obsug goci i spotka biznesowychorganizacj podróy subowych (krajowych i zagranicznych)zakupy materiaów biurowych oraz zaopatrzenie biura w niezbdne artykuynadzór nad kalendarzem spotka i dostpnoci sal konferencyjnychbezporedni wspóprac z administratorem obiektu, dostawcami usugwewntrzne raportowanie, sporzdzanie materiaów, dokumentów, pism oraz biece archiwizowanie dokumentówobsuga poczty, przesyek pocztowych i kurierskichzaatwianie spraw urzdowych, wizyty w urzdach i instytucjachWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Obsuga sekretariatu - konieczne; Podstawowa obsuga oprogramowania Office, Internetu, kserokopiarki, drukarek, faksu i sprzetu biurowego - konieczne- jz...

 • Company POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE "RADIO LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA in Other
  13.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie i prowadzenie postpowa o udzielenie zamówie publicznych, przygotowywanie specyfikacji, kontakt z oferentami, nadzór nad przebiegiem postpowa, sporzdzanie dokumentacji, planów i sprawozda.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych - konieczne- pozostae: preferowane wyksztacenie prawnicze, lub studia podyplomowe z zakresu zamówie publicznychznajomo przepisów prawa w szczególnoci z zakresu zamówie publicznych oraz stosownej dokumentacjiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Aquapark Polkowice- Regionalne Centrum Rekreacyjno - Rehabilitacyjne Spółka Akcyjna in Other
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Penienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. 2. Sprawowanie kontroli technicznej obiektu. 3. Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami. 4. Nadzór inwestorski nad zadaniami inwestycyjnymi i remontami we wszystkich branach robót wynikajcych z opracowanych projektów budowlanych oraz wszystkich czynnoci wynikajcych z prawa budowlanego, rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogoszenia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umów zawartych pomidzy inwestorem a wykonawc robót budowlanych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: prz...

 • Company INDROL SP.ZO.O. SP.K. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - opracowanie i wdraenie nowych produktów- tworzenie dokumentacji technologicznych- wspópraca z dostawcami produktów- wspópraca z dziaem sprzedayForma kontaktu kandydatów z pracodawc: :- wyksztacenie: brak lub niepene podstawowe - konieczne- umiejtnoci: znajomo prawa ywnociowego - konieczne; dobra organizacja czasu pracy - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C1 - zaawansowany, w pimie: C1 - zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Urząd Miejski w Słupsku in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Ogólna charakterystyka: prowadzenie caoksztatu spraw kadrowych pracowników zgodnie z obowizujcym prawem pracy i przepisami wewntrzzakadowymi Urzdu Miejskiego w Supsku.Waniejsze zadania:    1. prowadzenie spraw pracowniczych (w tym akt osobowych) oraz spraw z zakresu ewidencji i rozliczania czasu pracy;    2. uczestniczenie w procesie rekrutacji i adaptacji;    3. prowadzenie analiz z sytuacji kadrowej na potrzeby wewntrzne i zewntrzne;    4. uczestniczenie w konstruowaniu i realizacji budetu wynagrodze, analiza wskaników i monitorowanie kosztów wynagrodze;    5. prowadzenie rejestrów pracowniczych;    6. wydawanie pracownikom zawiadcze z zakresu spraw kadrowo  pacowych i prowadzenie ewidencji zawiadcze;    7. wspópraca ze stanowiskiem ds. BHP;    8. archiwizacja dokumenta...

 • Company REJON OBSŁUGI MIESZKANCÓW PROKOCIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: plany remontów, nadzór odbiór prac remontowych wg. za.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne; Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi – bez ogranicze - konieczne- inne zawody: Inspektor nadzoru budowlanego - konieczne- pozostae: cad, norma, praca w zespoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: .- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie postpowa o udzielenie zamówienia publicznego na usugi, dostawy oraz roboty budowlane poprzez:1.    sporzdzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami oraz przygotowanie wzoru umowy,2.    sporzdzanie i publikowanie ogosze o zamówieniu publicznym, ogosze o udzieleniu zamówienia publicznego3.    udzia w pracach komisji przetargowej wraz ze sporzdzeniem protokou z jej posiedze oraz protokou postpowania,4.    przygotowanie dokumentów z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego dla organów kontroli zewntrznej i wewntrznej,5.    przygotowanie dokumentów niezbdnych do zawarcia umowy z wykonawc wyonionym w drodze przeprowadzonego postpowania o udzielenie zamówienia publicznego6.     wspóudzia w opracowaniu i aktualizowaniu procedur.Praca na ...

 • Company Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. in Other
  11.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie postpowa o udzielenie zamówienia publicznego na usugi, dostawy oraz roboty budowlane poprzez:1.    sporzdzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zacznikami oraz przygotowanie wzoru umowy,2.    sporzdzanie i publikowanie ogosze o zamówieniu publicznym, ogosze o udzieleniu zamówienia publicznego3.    udzia w pracach komisji przetargowej wraz ze sporzdzeniem protokou z jej posiedze oraz protokou postpowania,4.    przygotowanie dokumentów z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego dla organów kontroli zewntrznej i wewntrznej,5.    przygotowanie dokumentów niezbdnych do zawarcia umowy z wykonawc wyonionym w drodze przeprowadzonego postpowania o udzielenie zamówienia publicznego,6.    prowadzenie korespondencji z wykonawcamiPraca na okres prób...

 • Company POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SOSNOWCU in Katowice
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - lski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje  kandydata na stanowisko: Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu - Miejsce wykonywania pracy:  miasto Sosnowiec- Gówne obowizki: realizowanie zada okrelonych ustaw z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pón. zm.).- Praca w godz.: pon. 07:30-17:00, wt.-czw. 07:30-15:30, pitek 07:30-14:00. Praca w sobota, niedziela, wita tylko w razie katastrofy budowlanej. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie: wyszeWymagania niezbdne: - uprawnienia budowlane bez ogranicze,- sta pracy  min. 5 lat,- znajomo kodeksu postpowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane.- dowiadczenie w pracy w organach nadzoru budowlanego ...

 • Company ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - Udzia w wykonywaniu zada i czynnoci w zakresie formalnoprawnego przygotowywania i przeprowadzania postpowa o udzielanie zamówie publicznych, udzia w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikajce z procedur przetargowych, itp.), ocena formalnoprawna skadanych ofert (weryfikacja prawidowoci i kompletnoci dokumentacji przetargowej sporzdzonej w postpowaniach o zamówienie publiczne).- Godziny pracy: 7:30-15:30. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze. Wymagane min. 2 lata dowiadczenia w samodzielnym prowadzeniu postpowa o udzielanie zamówie publicznych. Wymagana znajomo ustawy Prawo zamówie publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej p...

 • Company Urząd Gminy w Rachaniach in Rachanie
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie dokumentów oraz przeprowadzanie zamówie publicznych.Peny zakres na stronie BIP Rachanie w zakadce oferty pracy.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych - podane- pozostae: Wymagane umiejtnoci: znajomo przepisów prawo zamówie publicznychWymagane uprawnienia: studia podyplomowe w zakresie zamówie publicznychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku in Giżycko
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Nabór na stanowisko specjalista do spraw zamówie publicznychWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae:  Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Prosimy nie przesya dokumentów aplikacyjnych do PUP. Nabór na wolne stanowisko pracy  - jzyki aplikowania: polski...

 • Company MBZ ANDLER TOMCZAK SPÓŁKA JAWNA in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: przygotowanie pism, sporzdzanie wniosków oraz ofert przetargowych, kontakty z urzdamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Pozostali specjalici do spraw administracji i rozwoju, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: wykszt. wysze, dowiadczenie min. 1 rok, mile widziana znajomo tematyki zamówie publicznychSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley wysa na adres e-mail: , - jzyki aplikowania: polski...

 • Company 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: - nadzór nad prawidowym przeprowadzaniem procedur przetargowych- uzgadnianie skadu komisji do przygotowania i przeprowadzenia potpowania o udzielenie zamówienia publicznego- opracowanie i nadzór nad realizacj "Planu zamówie publicznych"- nadzór nad obiegiem dokumentów w Sekcji Zamówie Publiczych- kierowanie prac podlegych pracowników- opracowanie biecego regulaminu wewntrznego udzielania zamówie publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: prawnicze - podane; wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - podane- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych, sta: 4 lat - konieczne- pozostae: Praktyczna znajomo przepisów Ustawy Prawo Zamówie Pub...

 • Company CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: 1.weryfikowanie pod wzgldem merytorycznym wniosków o wpis odmiany do krajowego rejestru, wniosków o przeduenie okresu wpisu odmiany w krajowym rejestrze, wniosków o przyznanie hodowcy wycznego prawa do odmiany oraz kwestionariuszy technicznych,2.opracowywanie planów bada i doborów odmian do bada OWT i OT,3.zamawianie materiau siewnego do bada OWT i OT oraz wzorców odmian do oceny tosamoci i czystoci odmianowej,4.opracowywanie i weryfikacja metodyk oraz koordynowanie bada OWT i OT,5.prowadzenie dokumentacji zwizanej z badaniami OWT i OT,6.nadzór kontrolno-instruktaowy nad prowadzonymi badaniami OWT oraz ocen tosamoci i czystoci odmianowej, w tym ich kontrola,7.organizowanie szkole dla pracowników stacji i zakadów dowiadczalnych oceny odmian, realizujcych badania OWT oraz p...

 • Company Akademia Polonijna w Częstochowie in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga projektów, wprowadzanie danych do komputera, raportowanie, obsuga i nadzorowanie dokumentacji projektowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - biega znajomo pakietu OFFICE - konieczne- pozostae: wymagane roczne dowiadczenie w pracy biurowej - najbardziej podane przy obsudze projektów, ch do pracySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley wysa na email: lub kontakt tel.,jeeli kandydat spenia wszystkie wymagnia mona wyda skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Akademia Polonijna w Częstochowie in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga studentów w dziekanacie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: Obsuga klienta - konieczne; obsuga komputera - biega znajomo pakietu OFFICE - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: C2 - biegy, w pimie: C2 - biegy - konieczne- pozostae: wymagane 6-miesiczne dowiadczenie w obsudze klienta, ch do pracy, atwo w nawizywaniu kontaktówSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV naley wysa na email: lub kontakt tel.,jeeli kandydat spenia wszystkie wymagnia mona wyda skierowanie - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gdański Urząd Pracy in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Analiza dokumentacji klientów majcych wpyw na status bezrobotnego i prawo do zasiku, analiza raportów ZUS U1, prowadzenie wyjanie i postpowa administracyjnych, wydawanie decyzji administracyjnych w tym drog elektroniczn, wydawanie zawiadcze w tym drog elektroniczn, prowadzenie korespondencji biecejprowadzanie danych do komputerowej bazy danych, wspópraca z innymi komórkami organizacyjnymi, bezporednia obsuga klienta.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga pakietu MsOffice (. Word, Excel, PowerPoint) - konieczne- pozostae: dokadno i skrupulatno, dobra organizacja pracy, doskonae umiejtnoci analityczne, yczliwo do klienta, sumienno, samodzielno, obowizkowo i odpowiedzialno, umiejtno dziaania w sytuacjach stresowych i pod presj czasu...

 • Company FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ITC ANGELIKA JABŁOŃSKA in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: zamówienia publiczne, kosztorysowanie, pozyskiwanie ofert na materiayWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych, sta: 5 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze, preferowane ochrona rodowiska, dowiadczenie 5 latSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Specjalista ds. Systemów Zarzdzania Jakoci.- kierowanie pracami w zakresie wdraania i utrzymania systemów jakoci: BRC, IFS, IOS 22000,  nadzór i kontrola aktualnoci dokumentacji, bieca analiza przyczyn niezgodnoci i niestabilnoci systemów zarzdzania jakoci, wnioskowanie dziaa korygujcych w zakresie utrzymania systemów jakoci, przygotowanie i przeprowadzenie szkole pracowników w zakresie zarzdzania jakoci.Wymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: A2 - niszy rednio zaawansowany, w pimie: A2 - niszy rednio zaawansowany - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Praca administracyjno - biurowa .: obsuga biura orodka, prowadzenie ewidencji spraw i pism zgodnie z instrukcj kancelaryjn. Prowadzenie dokumentacji dotyczcej biecej realizacji zada orodka.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno, obsuga pakietu Office, samodzielno, mile widziane dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez OHP...

 • Company PUP in Katowice
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: - Wykonywanie zlece zgodnie ze standardami firmy. Komunikacja z klientem. Uzupenianie administracyjnych baz danych. Realizacja zlece z zakresu analizy danych finansowych lub podatkowych.- Znajomo jzyków obcych jest wymagana do obsugi dokumentów finansowych w jzykach obcych oraz do kontakt z zagranicznymi klientami.- Godziny pracy: 8:00-16:00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze ekonomiczne lub pokrewne. Dowiadczenie zawodowe NIE jest wymagane. Wymagane umiejtnoci: znajomo pakietu MS OFFICE w szczególnoci MS EXCEL, umiejtnoci analityczne, organizacyjne, pracy w zespole.Sposób aplikowania:- kont...

 • Company W.T.S. WORK TEMP SERVICE - Agnieszka Wilijewicz in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: - Wizytowanie punktów handlowych na podlegym obszarze województwa lskiego w celu przeprowadzania audytów pókowych oraz weryfikacji poprawnoci danych zgromadzonych w bazie.- Praca mobilna na terenie woj. lskiego.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: Obsuga komputera i pakietu Office - konieczne; Bardzo dobra organizacja pracy - konieczne; Samodzielno - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie min. rednie. Mile widziane dowiadczenie na stanowisku audytora lub tajemniczego klienta lub przedstawiciela handlowego lub merchandisera.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV - Kontakt WYCZNIE e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: 1. sterowanie realizacj robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru kocowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programów pakietu MS OFFICE - konieczne- inne zawody: Inspektor nadzoru budowlanego - konieczne- pozostae: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanejpreferowane min. 2-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie lub nadzorze inwestorskimSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: list motywacyjny + CV ze zgod na przetwarzanie danych osobowych- jzyki aplikowania: po...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: 1. sterowanie realizacj robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru kocowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programów pakietu MS OFFICE - konieczne- inne zawody: Inspektor nadzoru budowlanego - konieczne- pozostae: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze elektrycznych i elektroenergetycznychpreferowane min. 2-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie lub nadzorze inwestorskimSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: list motywacyjny + CV...

 • Company Gmina Kobylnica in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres wykonywanych zada na stanowisku:     1. przygotowywanie i nadzór realizacji budowy i przebudowy dróg gminnych, obiektów mostowych oraz infrastruktury technicznej zwizanej z potrzebami zarzdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego wraz z przygotowywaniem procedur przetargowych dotyczcych wykonywanych zada,     2. wspópraca z podmiotami zewntrznymi w zakresie wspólnej realizacji zada inwestycyjnych na drogach gminnych, powiatowych i krajowych oraz w obrbie skrzyowa z liniami kolejowymi na terenie Gminy,     3. koordynacja dziaa zwizanych z budow inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w pasach drogowych przez podmioty zewntrzne, w celu uwzgldnienia planowanych i realizowanych przez Gmin przedsiwzi inwestycyjnych,     4. wspópraca z podmiotami zewntrznymi, w za...

 • Company JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4101 in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Realizacja zada zgodnie z planem audytu, ocena zgodnoci prowadzonej dziaalnoci z  przepisami prawa oraz z obowiazujcymi w jednostce procedurami wewntrznymi, ocena celowoci, efektywnoci skutecznoci podejmowanych dziaan w zakresie systemów zarzdzania i kontroli, ocena funkcjonowania kontroli zarzdczej, analiza ryzyka podejmowanych dziaa, ocena wiarygodnoci sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budetu.WYMAGANIA: pena zdolno do czynnoci prawnych oraz korzystanie z peni praw publiczych, osoba nie karana za umylne przestpstwo skarbowe, posiadajca wysze wyksztacenie, posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych, mile widziane dowiadczenie w zakresie audytu w sektorze finansów publicznych, komun...

 • Company SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWE MIASTO in Other
  09.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: do uzgodnieniaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: uprawnienia budowlaneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Obsuga operacji back office, zarzdzanie wyjtkami, badanie / usuwanie bdów systemowych, przydzielanie zada wewntrznym zespoom zgodnie z yczeniem klienta, zapewnienie wsparcia uw i rozwizywanie zapyta dotyczcych produktów / ofert, obsuga dziaa zwizanych z wydawaniem / utrzymaniem polisy, komunikowanie si z klientem i przetwarzanie ich dania w systemach, komunikowanie si ze sprzedawcami / partnerami w celu rozwizania ich zapyta, prowadzenie dokumentacji klienta w systemach wewntrznych, wykonywanie innych zada i obowizków okrelonych przez pracodawc.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w pimie: B2 - wyszy rednio zaawansowany - konieczne; duski - w mowie: B2 - wyszy rednio zaawansowany, w...

 • Company Przedsiębiorstwo Komunikacji Saamochodowej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowied... in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie dokumentacji zwizanej z transportem, planowanie pracy kierowców, udzielanie informacji o kursowaniu autobusówWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe 4-letnie - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KRAKOWIE in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: praca administracyjno-biurowa, prowadzenie dokumentacji orodkaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe, typ: administracyjne - konieczne; wysze (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne- umiejtnoci: ZNAJOMO PROGRAMU MS OFFICE - konieczne- inne zawody: Pozostali specjalici do spraw administracji i rozwoju, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: wyksztacenie min. rednie administracyjne, preferowane dowiadczenie zawodowe min. 3 lata, samodzielno, komunikatywnoSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dokumenty i owiadczenia niezbdne: yciorys/CV i list motywacyjny; kopie dokumentów potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie wyksztacenia; kopie dokumentów potwierdzajcych spenienie wymagania niezbdnego w zakresie dowiadczenia zawod...

 • Company Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie i przeprowadzanie postpowa o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usugi i roboty budowlane (opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, w tym przygotowanie projektów umów, udzia w pracach komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami).Przygotowywanie zapyta ofertowych i ich analiza, opracowywanie i przesyanie sprawozda z udzielonych zamówie do Urzdu Zamówie Publicznych. Kontrola zgodnoci udzielanych zamówie z prawem zamówie publicznych i ustaw o finansach publicznych. Wspópraca z obsug prawn oraz innymi dziaami w zakresie udzielania zamówie publicznych. Przygotowywanie zapyta ofertowych zgodnie z regulaminem zamówie publicznych poniej 30 000 EURO obwizujcym w Instytucji.Wymagania:- wyksztacenie...

 • Company Jednostka Wojskowa nr 1131 in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Przygotowywanie i prowadzenie postpowa z zakresu zamówie publicznych.Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- umiejtnoci: obsuga pakietu MS OFFICE - konieczne; umiejtno pracy w zespole - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych, sta: 3 lat - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie rednie, mile widziane wysze (zamówienia publiczne)Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, LIST MOTYWACYJNY- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy in Other
  08.07.2020 Updated on: 09.07.2020

  Zakres obowizków: - wykonywanie ocen technicznych i typowania robót, opracowywanie przedmiarów robót, opracowywanie kosztorysów inwestorskich, nadzór nad terminowoci zatwierdzania remontów, archiwizacja materiaów poszczególnych zada, przygotowywanie dokumentów do kontroli, weryfikacja ocen, typowania robót, przedmiarów i kosztorysów;- prowadzenie spraw dotyczcych przebudów lokali w tym przygotowywanie porozumie remontowych z najemcami i instytucjami;- uczestnictwo w ocenie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;- ocena przydatnoci wykonanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej;- uczestnictwo w czynnociach udzielania zamówie publicznych;- rozpatrywanie interwencyjnych spraw technicznych w zakresie robót budowlanych;- wykonywanie funkcji nadzoru inwestorskiego;- wspódziaanie z D...

 • Company Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy in Bydgoszcz
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: -prowadzenie postpowa o udzielenie zamówienia publicznego,-przygotowanie OPZ oraz wzorów umów pod wzgldem formalno-prawnym, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziau w postpowaniu,-prowadzenie korespondencji oraz wspópraca z wydziaemn RZGW oraz Nadzorami Wodnymi,-przygotowanie szacunkowej wartoci zamówienia, wniosków o wszczcie zamówienia publicznego,-prowadzenie zbiorczej ewidencji zamówie publicznych w ramach Planu Utrzymania,-przygotowanie do zamieszczenia na stronie urzdowej BIP PGW WP dokumentacji przetargowej zwizanej z postpowaniem o udzielenie zamówienia publicznegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wyzsze w zakresie ekonomii, prawa, administracji,min. 2 letnie doswiadczenie zawodowe w pracy w administracji publi...

 • Company Gdański Urząd Pracy in Dobra
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Analiza dokumentacji klientów majcych wpyw na status bezrobotnego i prawo do zasiku, analiza raportów ZUS, sporzdzanie list wypat wiadcze, analiza wypacanych wiadcze pod wzgldem finansowym, generowanie i wysyka deklaracji rozliczeniowych ZUS, zgaszanie i wyrejestrowywanie klientów z ubezpiecze, tworzenie i wysyka raportów zbiorczych do ZUS, prowadzenie korespondencji biecej, wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych,wspópraca z innymi komórkami organizacyjnymi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga pakietu MsOffice (. Word, Excel, PowerPoint) - konieczne- pozostae: dokadno i skrupulatno, dobra organizacja pracy, doskonae umiejtnoci analityczne, podzielno uwagi, yczliwo wobec klienta, sumienno, obowizkowo i odpowiedzialno, u...

 • Company Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra in Stronie
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: zgodnie z ustaw o PIP Dz. u. z 2017r. poz. 786 ze zm.  Szczegóowe informacje na stronie w menu oferty pracyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Szczegóowe informacje na stronie w menu oferty pracy. Wymagane wyksztacenie wysze (magisterskie): prawnicze, chemiczne, energetyczne, budowlane, mechaniczne, lene i pokrewneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cvSzczegóowe informacje na stronie w menu oferty pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, zatrudnienie na podstawie umow o prac lub umow zlecenieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: prawnicze - podane- pozostae: preferowane wyksztacenie prawnicze lub administracyjneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: kontakt z pracodawc osobisty, pod nr tel. 523545299 lub dokumenty aplikacyjne mona przesa na e-mail: - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Urząd Gminy Iława in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Szczegóy dotyczce oferty pracy pod linkiem::- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Szczegóy dotyczce oferty pracy pod linkiem: aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: /- jzyki aplikowania: polski...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: 1. sterowanie realizacj robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru kocowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programów pakietu MS OFFICE - konieczne- inne zawody: Inspektor nadzoru budowlanego - konieczne- pozostae: uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urzdze teletechnicznych bez ograniczepreferowane min. 2-letnia praktyka zawodowa w nadzorze inwestorskim lub praktyka zawodowa w wykonawstwie lub nadzorze instalacji alarmowych, niskoprdowych itp.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: list motywacyjny + CV ze zgod ...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: 1. sterowanie realizacj robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru kocowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programów pakietu MS OFFICE - konieczne- inne zawody: Inspektor nadzoru budowlanego - konieczne- pozostae: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowychpreferowane min. 2-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie lub nadzorze inwestorskim Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane d...

 • Company REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY LUBLIN in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: 1. sterowanie realizacj robót;2. nadzorowanie budowy;3. sprawdzanie kosztorysów ofertowych na roboty podstawowe, dodatkowe i zamienne;4. przygotowanie dokumentów do odbioru kocowego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne- uprawnienia: Uprawnienia budowlane - konieczne- umiejtnoci: Obsuga programów pakietu MS OFFICE - konieczne- inne zawody: Inspektor nadzoru budowlanego - konieczne- pozostae: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzdze wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowychpreferowane min. 2-letnia praktyka zawodowa w wykonawstwie lub nadzorze inwestorskim Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane d...

 • Company Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie postpowa o udzielenie zamówienia publicznego tj. opracowanie, przygotowanie, biece uzupenianie dokumentacji dotyczcej caej procedury postpowania a do jej zakoczenia, udzia w pracach komisji przetargowych oraz obsuga biurowo-organizacyjna, przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia publicznego. Analiza zoonych ofert w postpowaniach przetargowych. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Specjalista do spraw zamówie publicznych, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe z praktyk z zakresu zamówie publicznych, znajomo przepisów prawa zamówie publicznych oraz aktów wykonawczych na podstawie ustawy - Prawo Zamówie Publicznych, umiejtno samodzielnego interpretowa...

 • Company Szkoła Podstawowa nr 82 im. prof. Jana Czochralskiego in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Bieca obsuga sekretariatu pod wzgldem administracyjnym. Prowadzenie rejestru pism przychodzcych i wychodzcych, nadzór nad prawidowym obiegiem dokumentów. Ewidencja akt osobowych pracowników, prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników. Ewidencja czasu pracy i zatrudnienia. Udzielanie informacji pracownikom oraz interesantom. Osuga urzdze biurowych  telefon, komputer, fax, kopiarka. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowizujcymi przepisami. Nadzór nad zaopatrzeniem sekretariatu w niezbdne materiay oraz artykuy biurowe. Kontrola i analizowanie stanu zapasów, zakupy. Rozliczanie faktur, opis faktur - elektorniczny obieg dokumentów. Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: praca od poniedziaku do pitku w godz.13.00-17.00.Spos...

 • Company MARIMPEX SPÓŁKA Z O.O. in Other
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Wysyanie/przyjmowanie korespondencji e-mail, pisanie komputeroweWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- jzyki obce: angielski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne; rosyjski - w mowie: B1 - rednio zaawansowany, w pimie: B1 - rednio zaawansowany - konieczne- inne zawody: Pozostali specjalici do spraw administracji i rozwoju - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Policy administration professionals Edit filters