Jobmonitor. Search results for Psychologists

44 Jobs found

Used filters:
 • Psychologistsx
Displaying 1-44 of 44 results.
 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIECHOWICACH in Other
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: wg zakresu czynnociWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne "SZANSA" in Other
  20.10.2020

  Zakres obowizków: -prowadzenie indywidualnej terapiiPodstawa wykonywania pracy:1 osoba umowa o prac1 osoba umowa zlecenieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemi niepenosprawnymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE in Other
  18.10.2020

  Zakres obowizków: Diagnozowanie mieszkaców Domu pod ktem rodzaju schorze i zaburze osobowoci, aktywne uczestniczenie w przyjmowaniu nowoprzybyych mieszkaców; aktywizowanie mieszkaca do poprawy bd zwikszenia jego samodzielnoci yciowej i samoobsugi, umoliwianie mieszkac samorealizacji oraz rozwoju zainteresowa, wspieranie rozwoju spoecznego mieszkaca i grupy, motywowanie mieszkaca do udziau w terapii, leczeniu i rehabilitacji; przeprowadzanie bada, testów psychologicznych; przeprowadzanie wywiadów i stawianie diagnozy w zakresie stanu zdrowia psychicznego, emocjonalnego oraz poziomu funkcjonowania umysowego mieszkacówWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: umiejtno pracy w zespole, komunikatywno, asertywno, zdolno szybkiego reagowania, umiejtno podejmowania s...

 • Company POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Wg zakresuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W MACHCINIE in Other
  18.10.2020 Updated on: 19.10.2020

  Zakres obowizków: Praca psychologiczna z osobami niepenosprawnymi. Praca w godz. 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: prawo do wykonywania zawodu - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w pracy z osobami niepenosprawnymi. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNDACJI PANACEUM W KOSZELEWIE in Other
  18.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Praca psychologiczna z osobami niepenosprawnymi. Praca w godz. 8-16.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: prawo do wykonywania zawodu - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w pracy z osobami niepenosprawnymi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dziemi niepenosprawnymi.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: - wyksztacenie wysze magisterskie- praca z dzieckiem niepnosprawnym- oligofrenopedagogikaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Wspierania Rodziny "Dom pod Świerkiem" in Other
  17.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: 1.zapewnienie bezporedniej opieki i bezpieczestwa wychowankom,2.opracowywanie we wspópracy z asystentem rodziny  prowadzcym  prac  z  rodzin  dziecka i specjalistami zatrudnionymi w centrum indywidualnego planu pomocy dziecku  oraz odpowiada  za jego realizacj,3.  prowadzenie  indywidualnej   pracy  z  dzieckiem  oraz   organizacja  zaj  grupowych na  terenie  Placówki i poza ni, 4.  przygotowywanie wychowanka do samodzielnego ycia,5.  staa wspópraca z rodzin biologiczn dziecka,6.  wspópraca ze szkoami , do których uczszczaj wychowankowie i odpowiadanie za  realizowanie przez nich obowizku szkolnego,7.   przestrzega praw dziecka,8.   rzetelne prowadzenie dokumentacji grupowej i indywidualnej dziecka – sporzdzanie informacji  i opiniiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym ...

 • Company CARITAS DIECEZJI PŁOCKIEJ in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Opracowywanie IPT dla uczestników, wspópraca z innymi pracownikami, prowadzenie zaj indywidualnych i grupowych, organizowanie i prowadzenie rónych form pomocy psychologicznej, prowadzenie niezbdnej dokumentacji.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane wyksztacenie wysze psychologiczne, mile widziane uprawnienia do pracy w zawodzie psychologa oraz atwo w nawizywaniu kontaktów.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: - terapia indywidualna- terapia grupowa- prowadzenie dokumentacji- wspópraca z czonkami rady programowejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie, umiejtno pracy z osobami niepenosprawnymiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w GrójcuLaskowa 4aGrójec 05600- wymagane dokumenty: Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu in Other
  16.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: zajcia z dziemi 3-4 letnimiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog, sta: 1 lat - konieczne- pozostae: -min. rok dowiadczenia w pracy z dziemi z zakresu psychologiiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. WERONIKI SHERBORNE CZERWIONKA-LESZCZYNY in Other
  16.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Wymagane wyksztacenie wysze magisterskie - psychologia, kwalifikacje pedagogiczne. Charakterystyka pracy: zajcia wczesnego wspomagania rozwoju w ramach Orodka Koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuczego. Wynagrodzenie godzinowe, praca 7 godzin w tygodniu, godziny pracy do uzgodnienia. Kontakt z pracodawc telefoniczny.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Przysucha
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie bada, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w PrzysuszeSzkolna 7Przysucha 26400- wymagane dokumenty: Skierowanie z PUP- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  16.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Psycholog w Szkole Podstawowejwymiar etatu 7/22Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w RawiczuKamiskiego 19aRawicz 63900- wymagane dokumenty: dokumenty aplikacyjne- jzyki aplikowania: polski...

 • Company "FUNDACJA AKTYWNY CZŁOWIEK" in Other
  15.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie zaj profilaktycznych w szkoach na terenie powiatu siedleckiego.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzajce kwalifikacje.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W LUBLINIE in Lublin
  15.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: 1.Udzielanie pomocy interwencyjnej, psychologicznej i wsparcia osobom zgaszajcym si do Centrum Interwencji Kryzysowej2.Przyjcia osób w kryzysie do Mieszkania Interwencyjnego Centrum3.Wspópraca z policj, sdami i prokuratur, orodkami pomocy spoecznej, komisjami rozwizywania problemów alkoholowych, poradniami leczenia uzalenie i poradniami zdrowia psychicznego na terenie miasta Lublin4.Diagnozowanie sytuacji problemowej osób zgaszajcych si do Centrum w zakresie koniecznoci udzielenia pomocy specjalistycznej5.Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej o charakterze krótkoterminowym6.Prowadzenie interwencji kryzysowej7.Podejmowanie interwencji rodowiskowych na rzecz osób i rodzin dowiadczajcych sytuacji kryzysowych8.Koordynowanie dziaa interwencyjnych podejmowanych na ...

 • Company Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT" w Ciechanowie in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: 1. Prowadzenie psychodiagnostyki, a w szczególnoci: okrelanie rodzaju zaburze zachowania mieszkaców w oparciu o czynnoci diagnostyczne, wyjanianie przyczyn i mechanizmów psychologicznych lecych u podstaw danego zaburzenia.2. Realizowanie zada psychoterapeutycznych , w tym: psychoterapia indywidualna i grupowa, tworzenie grup wsparcia.3. Prowadzenie poradnictwa dla mieszkaców, kontakt z mieszkacami niezaburzonymi, promocja zdrowia psychicznego.4. Koordynacja prac zespou opiekuczo- terapeutycznego, wspóudzia w tworzeniu indywidualncyh planów wsparcia. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie- wysze.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV + skierowanie do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Henryk Wrzesień "EDU RES" in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: sprawowanie opieki psychologicznej nad wychowankami Modzieowego Orodka WychowawczegoWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne- pozostae: mile widziane przygotowanie pedagogiczne i lub studia podyplomowe digofrenopedagogika Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "MAKS" in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci w wieku 3-6 lat. Pomoc i wsparcie psychologiczne rodziców i dzieci.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemi.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Stowarzyszenie Dla Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń in Other
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: praca z osobami niepenosprawnymi , miejsce wykonywania pracy- Warsztat Terapii Zajciowej w MarzcinieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: telefonicznie, e-mail- jzyki aplikowania: polski...

 • Company INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: Organizowanie pomocy psychologicznej, prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: biega obsuga programów komputerowych - konieczne- pozostae: Umiejtnoci interpersonalne, wysoka kultura osobista, komunikatywno.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie in Other
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Diagnoza psychologiczna, dziaania terapeutyczne i psychoedukacyjne osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowoci stwarzajcych zagroenie ycia, zdrowia lub wolnoci seksualnej innych osób.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: ksieczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych - podane- pozostae: Studia podyplomowe w kierunku seksuologii klinicznej, mile widziane posiadanie certyfikatu w zakresie terapii behawioralno-poznawczej.Wymagane umiejtnoci: umiejtno obsugi komputera, dziaania terapeutyczne, prowadzenie dokumentacji medycznej.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skadanie pisemnych ofert (CV i ewentualne podanie) do siedziby pracodawcy (ul. Kutnowska 74B) lub poprzez e-mail do 26.10.20...

 • Company Mazurskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych in Wysoka
  15.10.2020 Updated on: 20.10.2020

  Zakres obowizków: Opracowywanie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, badanie sprawnoci intelektualnej, prowadzenie i gromadzenie dokumentacji psychologicznej, prowadzenie indywidulanej i grupowej terapii wsparcia, analizowanie i rozwizywanie trudnoci adaptacyjnych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: 2- letni sta pracy - konieczne; bardzo wysoka kultura osobista - konieczne; dyspozycyjno - konieczne- pozostae: [Inne] : Praca terapeutyczno-psychologiczna z dorosymi osobami niepenosprawnymiSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Brak danych.- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej na rzecz osób i rodzin, tj. poradnictwo i wsparcie psychologiczne, konsultacje, terapia indywidualna.Diagnozowanie sytuacji klientów w aspekcie pomocy psychologicznej, podejmowanie dziaa interwencyjnych w miejscu zamieszkania klienta lub w siedzibie Orodka, prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijajcej samodzielno osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze rodowiskiem, prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia), wspópraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgaszajcym si do OPS; udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgaszajcych si ...

 • Company CARITAS Diecezji Radomskiej Dom Matki i Dziecka in Other
  14.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Sporzdzanie diagnoz, prowadzenie zaj indywidualnych i grupowych z wychowankami. Umowa o prac na okres próbny z moliwoci przeduenia.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: prowadzenie zaj wychowawczych z dziemi - konieczne- pozostae: Wymagana umiejtno sporzadzania diagnoz psychologicznych i prowadzenie specjalistycznych zaj.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Konopnickiej in Other
  14.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: praca z modzieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze kierunkowe, dowiadczenie zawodowe mile widziane, godziny pracy wedug grafiku, praca w weekendySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Rozwoju STER Szkolenia-Terapia-Edukacja-Rozwój Grażyna Skarżyńska in Tarnów
  14.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Zakres obowizków: Psycholog klinicznyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze kierunkowe. Praca w Tarnowie na jedn zmian od pon. do pt. w godzinach od 8.00-16.00; wynagrodzenie: 2 250 z brutto. Kontakt: Centrum Rozwoju STER Szkolenia-Terapia-Edukacja-Rozwój Grayna Skaryska, ul. Nowy wiat 39/4, 33-100 Tarnów, wczeniejszy kontakt tel.: 788 234 987, CV mona przesya na adres e-mail: .Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Skierowanie lub bezporednio do pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Trzebnica
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: diagnoza, terapiapsychologiczna , wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: sta mile widzianySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w TrzebnicyKociuszki 10Trzebnica 55100- wymagane dokumenty: CV na adres- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: praca psychologa z dziemi przedszkolnymi i uczniami szkoy podstawowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczneSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KobuckuDugosza 114Kobuck 42100- wymagane dokumenty: Dyplom, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków:  Prowadzenie zaj grupowych,prowadzenie rozmów i wsparcia indywidualnego,tworzenie diagnozy i opinii o uczestniku,arancja zaj wspomagajcych prace w WTZ pod ktem psychoedukacji i rozwoju spoecznego,udzia w zebraniach Rady Programowej WTZ,wspódziaanie z pozostaymi pracownikami Warsztatu, wspópraca z rodzicami/opiekunamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze kierunkowe-psychologiaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Golubiu-DobrzyniuSzosa Rypiska 26Golub-Dobrzy 87400- wymagane dokumenty: SKIEROWANIE- jzyki aplikowania: polski...

 • Company DOM DZIECKA NR 2 in Other
  12.10.2020 Updated on: 14.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: wysze magisterskie kierunkowe; mile widziane dowiadczenie zawodowe; zakres obowizków: prace psychologiczne z dziemi i modzie od 10-18 lat umieszczonymi w Domu Dziecka; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ I WSPIERANIA RODZINY in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Wyksztacenie: wysze magisterskie kierunkowe ; dowiadczenie zawodowe mile widziane; zakres obowizków: praca w dziale poradnictwa rodzinnego i pomocy specjalistycznej z rodzinami przejawiajcymi problem w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczych; jedna zmiana; miejsce pracy: GliwiceWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt osobisty, telefoniczny lub dokumenty aplikacyjne wysa na adres e-mail pracodawcy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MIDREW" Zespół Placówek Oświatowo-Edukacyjno-Rekreacyjnych Graży in Limanowa
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dziemi oraz praca w wietlicy socjoterapeutycznej. Miejsce pracy ul. Reymonta 1 Limanowa lub M. B. Bolesnej 70 Limanowa. Praca w godz. 7:00-15:00 lub 8:00-16:00.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie wysze mgr z zakresu psychologii oraz przygotowanie pedagogiczne, mile widziane dowiadczenieSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie, CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company JANINA WITKOWSKA Partnerstwo i Rozwój WiKaz in Other
  12.10.2020 Updated on: 18.10.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie zaj  z osobami w ramach projektu wchodzcymi na rynek pracy, doradztwo zawodowe, praca na terenie powiatu lubiskiego, moliwy Dolny lsk, liczba godzin pracy zalena od projektuWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: wykszt. wysze kierunkoweSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: - prowadzenie terningów interpersonalnych, komunikacyjnych, spoecznych;- prowadzenie bada;- wystawianie opinii;Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog kliniczny - konieczne- pozostae: 3 m-e dowiadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV z aktualn klazul informacyjn dotyczc przetwarzania danych osobowych. - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: - diagnozowanie moiwoci rozwojowych dzieci i rodziców- prowadzenie zaj socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych dla dzieci- praca z rodzinami i w rodzinachWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv na adres e-mail " target="_blank" rel="nofollow">- jzyki aplikowania: polski...

 • Company SĄD OKRĘGOWY in Stronie
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Wykonywanie zada w oparciu o obowizujce zasady specjalisty, zgodnie ze standardami metodologii opiniowania w opiniodawczych zespoach sdowych specjalistów oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej, przeprowadzanie bada  i wydawanie opinii na zlecenie sdu lub prokuratury zgodnie z tez sdu (prokuratury), analiza akt spraw, realizacja procesu diagnostycznego w obszarze posiadanej specjalnoci, adekwatnie do problemu diagnostycznego w terminie  wczeniej ustalonym, przez kierownika OZSS, sporzdzanie opinii wraz z wnioskami w zakresie posiadanych kompetencji  zawodowych - zakres opinii ujmuje  wynik bada, które specjalista uzna za niezbdne, omawianie z pozostaymi czonkami zespou opiniujcego caoksztatu opinii- wnioski z bada specjalnoci opracowuj wspólnie.Godz. pracy 7.30-15.30.Prac...

 • Company Środowiskowy Dom Samopomocy in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: -  wsparcie psychologiczne uczestników,- prowadzenie treningów umiejtnoci spoecznych,- prowadzenie treningu komunikacyjnego,- prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej,- sporzdzanie diagnoz psychologicznych,- opracowywanie indywidualnych planów postpowania wspierajco-aktywizujcego- sporzdzanie analiz, opinii,Zatrudnienie na 2/5 etatu, na pozosta cz etatu (3/5) zatrudnienie w Warsztatach Terapii Zajciowej w Gorzycach.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci:  obsuga programu Microsoft - konieczne; prowadzenie treningów umiejtnoci spoecznych w DS - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne- pozostae: Znajomo rozporzdzenia w sprawie rodowiskowych domów samopomocyWymagane:- co najmniej trzymiesiczne dowiadczenie zawodowe w pracy z...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach Warsztat Terapii Zajęciowej in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: Praca z dorosymi osobami niepenosprawnymi,Wspópraca z rodzinami uczestników,Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,Koordynowanie zespou terapeutycznego,Prowadzenie, nadzorowanie i analiza dokumentacji psychologicznej uczestnika oraz dokumentacji dotyczcej rehabilitacji spoecznej i zawodowej,Sporzdzanie opinii psychologicznych uczestników,Sporzdzanie innej niezbdnej dokumentacji zwizanej z zadaniami warsztatu.Zatrudnienie na 3/5 etatu, na pozosta cze etatu zatrudnienie w rodowidkowym Domu Samopomocy w Gorzycach.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: umiejtno pracy w zespole - konieczne; odpowiedzialno - konieczne; umiejtno pracy z osobami niepenosprawnymi - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne- pozostae: [Inne] : Mile widz...

 • Company Zespół Szkół Technicznych w Mielcu in Other
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: PsychologWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze kierunkowe, kwalifikacje do pracy w zawodzie psychologa w szkoleSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Osoby zainteresowane ofert pracy proszone s o kontakt telefoniczny z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Przedszkole Miejskie Bajkowy Ogród w Wiązowie in Other
  12.10.2020 Updated on: 16.10.2020

  Zakres obowizków: Obserwacja dzieci w grupach przedszkolnych.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Mile widziane dowiadczenie w zawodzie.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kutnie in Other
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie bada diagnostycznych oraz pracy terapeutycznej w grupach, prowadzenie doradztwa i udzielanie pomocy psychologicznej uczestnikom, przygotowanie pomocy i materiaów do zaj.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: dowiadczenie zawodowe-mile widzianeSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV-kontakt telefoniczny poprzedzajcy osobisty.(AZ)- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie in Iława
  12.10.2020 Updated on: 15.10.2020

  Zakres obowizków: badania i diagnozowanie  dzieci w pieczy zastpczejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Psycholog - konieczne- pozostae: Mile widziana specjalizacja: Psycholog dziecicy. Dowiadczenie - mile widziane.   Kontakt osobisty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iawie, ul. Generaa Wadysawa Andersa 3A, 14-202 IawaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Centrum Integracji Społecznej in Dobra
  12.10.2020 Updated on: 13.10.2020

  Zakres obowizków: - diagnoza potrzeb i oczekiwa uczestników CIS,- opracowywanie programu reintegracji spoecznej zgodnie z potrzebami uczestników,- sporzdzanie opinii psychologicznych okrelajcych sprawnoci psychofizyczne niezbdne do podjcia pracy,- nadzór nad realizacj zada zawartych w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego uczestników,- prowadzenie zgodnie z programem zaj z zakresu reintegracji spoecznej (warsztatów motywacyjnych, indywidualnego poradnictwa psychologicznego, zaj z psychoedukacji  rodzinnej),- wspópraca ze specjalistami zatrudnionymi w CIS w zakresie ewaluacji,- wspópraca z MOPR i innymi instytucjamiWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera  - podane- inne zawody: Psycholog, sta: 7 miesicy - konieczne- pozostae: Wym...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Psychologists Edit filters