Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

43 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-43 of 43 results.
 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków:1)praca socjalna;2)dokonywanie  analizy  i oceny zjawisk, które powoduj zapotrzebowanie na wiadczenia  zpomocy  spoecznej  oraz  kwalifikowanie  do  uzyskania  tych wiadcze;3)udzielanie informacji, wskazówek i pomocy wzakresie rozwizywania spraw yciowych  osobom,  które  dziki  tej  pomocy  bd  zdolne  samodzielnie rozwizywa  problemy  bdce  przyczyn  trudnej  sytuacji  yciowej; skuteczneposugiwanie si przepisami prawa wrealizacji tych zada;4) pomoc   w uzyskaniu  dla  osób  bdcych  wtrudnej  sytuacji  yciowej poradnictwa dotyczcego moliwoci rozwizywania problemów i udzielania pomocy przez waciwe instytucje pastwowe, samorzdowe iorganizacje pozarzdowe oraz wspieranie wuzyskiwaniu pomocy;5) udzielanie pomocy zgodnie zzasadami etyki zawodowej;6) pobudzanie ...

 • Company Katolickie Stowarzyszenie "Służba Człowiekowi" in Other
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Pracownik w Domu Pomocy SpoecznejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV/Skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie in Cieszyn
  14.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: - praca socjalna oraz przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych w miejscu zamieszkania klienta,- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powoduj zapotrzebowanie na wiadczenia z pomocy spoecznej oraz kwalifikowanie tych wiadcze,- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwizywania spraw yciowych osobom, które dziki tej pomocy bd samodzielnie rozwizywa problemy dotyczce trudnej sytuacji yciowej,- skuteczne posugiwanie si przepisami prawa w realizacji zada,- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,- pobudzanie spoecznej aktywnoci i inspirowanie dziaa samopomocowych w zaspokajaniu niezbdnych potrzeb yciowych osób, rodzin, grup i rodowisk spoecznych,- wspópraca i wspódziaanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziaania i ograniczenia patologii i sk...

 • Company PUP in Legionowo
  14.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres obowizków dla pracownika socjalnego; przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych; przygotowywanie projektów decyzji; planowanie pomocy. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Uprawnienia pracownika socjalnego; mile widziane dowiadczenie. Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w LegionowieGen.Wadysawa Sikorskiego 11Legionowo 05119- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie in Lipowa
  12.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Znajomo i umiejtne stosowanie przepisów prawnych,-prowadzenie wszelkiej dokumentacji zgodnie z instrukcj kancelaryjn i rzeczowym wykazem akt oraz zarzdzeniami Kierownika MGOPS-opracowanie i realizacja planów pracy z rodzin we wspópracy z czonkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,-opracowanie z czonkami rodziny i koordynatorem pieczy zastpczej , planu pracy z rodzin, który jest skoordynowany z  planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastpczej,-prowadzenie pracy z rodzicami przeywajcymi trudnoci w wypenianiu funkcji opiekuczo-wychowawczej w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzin .Wicej informacji na stronie BIP M-GOPS Borne Sulinowo Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Asystent rodziny - kon...

 • Company Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach in Gorlice
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zatrudnienie w Projekcie dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Maopolskiego na lata 2014-2020. O Priorytetowa Region Spójny Spoecznie, Dziaanie 9.2, poddziaanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Spoecznego, pn. Wsparcie w kryzysie  Gorlicki Orodek Interwencji KryzysowejPrzyjmowanie osób zgaszajcych si do GOIK oraz udzielanie wsparcia w ramach prowadzonej interwencji kryzysowej.  Szczegóowy zakres zada dostpny jest na stronie internetowej w treci ogoszenia o naborze na w/w stanowisko Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: obsuga komputera - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze psychologiczne / pedagogiczne o specjalnoci interwencja kryzysowa lub wyksztacenie w...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: praca w terenie- przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych u klientów pomocy spoecznejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- umiejtnoci: komunikatywno - konieczne; atwo nawizywania kontaktów - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: bez wymaga- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Brody in Other
  12.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: wykonywanie zada pracownik socjalnego zgodnie z ustaw o pomocy spoecznej Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Pracownik socjalny - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze, spenienie wymaga  zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z  o pomocy spoecznej Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: praca z rodzinami zastepczymi, praca w terenieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: prawo jazdy kat. B. - konieczne- pozostae: wyksztacenie wysze pedagogiczne lub o kierunku praca socjalna, sta pracy mile widzianySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, wiadectwa pracy, dyplomy ukoczenia szkoy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie in Wysoka
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji klientów osrodka, prowadzenie pracy socjalnej z nimi, w przypadku niezaspokojonych potrzeb socjalno – bytowych podejmowanie dziaa majcych na celu udzielenie odpowiedniej pomocy, wsparcie w adaptacji w  nowym rodowisku, towarzyszenie w drodze do samodzielnoci, wsparcie w  zaatwianiu spraw urzdowych, wspópraca z sdami, kuratorami i opiekunami.Praca dwuzmianowa na terenie gminy Andrychów, w godzinach: 07:00-15:00, 12:00-20:00, na cay etat, na czas okrelony 6 m-cy. Kontakt osobisty lub telefoniczny 338708981Wymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne; wysze (w tym licencjat) - podane- umiejtnoci: biega obsuga komputera i urzdze biurowych - konieczne- inne zawody: Pracow...

 • Company Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin we wspópracy z czonkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji yciowej, w tym zdobywaniu umiejtnoci prawidowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziemi. Wspieranie aktywnoci spoecznej rodzin. Motywowanie czonków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. Motywowanie do udziau w zajciach grupowych dla rodziców, majcych na celu ksztatowanie prawidowych wzorców rodzicielskich i umiejtnoci psychospoecznych. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególnoci poprzez udzia w zajciach psychoedukacy...

 • Company PUP in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc spoecznaWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: komunikatywno, punktualno, dobra organizacjaSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Nowym Dworze MazowieckimJuliusza Sowackiego 6Nowy Dwór Maz. 05100- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Gościnie in Other
  11.07.2020 Updated on: 16.07.2020

  Zakres obowizków: stay kontakt z mieszkacami w celu lepszego zaklimatyzowania, prowadzenie dokumentacji mieszkaców, aktualizowanie wywiadów rodowiskowych. Praca w Gocinie na 1/4 etatu w przedziale godz. 7-15.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem in Other
  11.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: praca z rodzin w terenieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: wymagane wyksztacenie wysze o kierunku pedagogicznym, praca socjalna, psychologia, socjologia,nauki o rodzinie lub wysze  o innym kierunku z uzupenieniem szkolenia w zakresie pracy z dziemi lub rodzin , udokumentowany co najmiej 1 rok pracy z dziemi lub rodzin  lub studia podyplomowe obejmujce zakres programowySposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Realizowanie  zada  zwizanych  z  udzielaniem wiadcze osobom opuszczajcym piecz zastpcz oraz dokumentacji z tym zwizanej.Sporzdzanie opinii i analiz dotyczcych sytuacji kandydatów na rodziny zastpcze. Udzielanie poradnictwa pedagogicznego, przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych. Sporadycznie praca w terenie.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz zawodu pedagoga. Mile widziane dowiadczenie na wskazanym stanowisku.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny - jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach in Dobra
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie wywiadów rodowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy dla osób potrzebujcych, wprowadzanie danych do systemu informacyjnego; prowadzenie postpowania administracyjnego w sprawach dotyczcych wiadcze z pomocy spoecznej; prowadzenie pracy socjalnej jako dziaalnoci zawodowej majcej na celu pomóc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoci do funkcjonowania w rodowisku; udzielanie szeroko rozumianej informacji i wskazówek w zakresie rozwizywania problemów yciowych osób potrzebujcych tego rodzaju pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej; organizowanie spoecznoci lokalnej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- umiejtnoci: znajomo programów komputerowych WORD i EXCEL - ...

 • Company ZESPÓŁ PLACÓWEK CARITAS W PROSZOWICACH in Other
  11.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb yciowych, opiek higieniczn, pielgnacj zalecan przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, praca na terenie Krakowa. Praca okoo 200 h miesicznie, praca na terenie Krakowa.Wymagania:- wyksztacenie: zasadnicze zawodowe - konieczne- inne zawody: Pozostali pracownicy wsparcia rodziny, pomocy spoecznej i pracy socjalnej - konieczne- pozostae: Osoby posiadajce kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun rodowiskowy, AON, pielgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w dps, a take ukoczone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej. Osoby posiadajce dowiadczenie w realizacji usug opiekuczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikajce z penienia roli...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej in Dobra
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: -Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujcych zapotrzebowanie klientów na wiadczenia z pomocy spoecznej oraz kwalifikowanie ich do uzyskania tych wiadcze.- Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy osobom bdcym w trudnej sytuacji yciowej i ich najbliszemu otoczeniu zgodnie z zasadami etyki zawodowej.- Wywoywanie korzystnych zmian poprzez optymalne wykorzystanie zasobów klienta.- Podejmowanie interwencji w razie zaistnienia zdarze losowych, sytuacji kryzysowych, klsk ywioowych i ekologicznych oraz w sytuacji zagroenia ycia lub zdrowia osób zalenych.- Wspódziaanie z organizacjami, instytucjami i specjalistami w zakresie rozwizywania istniejcych problemów jednostek, grup i rodowiska lokalnego.- Prowadzenie dokumentacji pracy socjalnejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym li...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej in Ciężkowice
  10.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: - Prowadzenie i zarzdzanie dokumentacj dotyczc pracy z rodzin;- Udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemów socjalnych i psychologicznych;- Wspieranie  rodziców  i  udzielanie  im  pomocy  w  rozwizywaniu problemów wychowawczych z dziemi;- Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakoczeniu pracy z rodzin;- Wspópracowanie z rónymi podmiotami sektora rzdowego i pozarzdowego zaangaowanymi w dziaalno na rzecz rodziny.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagania: wyksztacenie wysze na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, prawo jazdy kat. B. Praca na terenie Gminy Cikowice na jedn zmian od pon. do pt. w godz.: 7.00-15.00; praca na umow zlecenie - ok. 80 godzin miesicznie; wynagrodzenie: ...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej in Orzesze
  10.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Wsparcie i aktywizacja rodzin zagroonych wykluczeniem spoecznym oraz kierowanie procesem zmian postaw yciowych czonków rodziny. Systematyczna indywidualna praca z rodzin, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie wypeniania funkcji opiekuczo  wychowawczej. Wspópraca ze szko, przedszkolem, sdem, urzdem pracy. Pomoc w rozwizywaniu problemów rodziny. Pomoc i uczenie  oszczdnego zarzdzania budetem domowym, merytoryczna pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych czonków rodziny.OKRES ZATRUDNIENIA W PRZYPADKU PRACY NA PODSTAWIE UMOWY:Umowa na okres próbny 3 m-ce, docelowo umowa na czas nieokrelonyMIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:OrzeszePRACA W DNIACH I GODZINACH:pn-pt (7.30-15.30), system pracy zadaniowyWymagania:- ...

 • Company OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KROSNO ODRZ. in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: 1. Opracowanie i realizaja planu pracy z rodzin we wspópracy z czonkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym 2. Opracowanie we wspópracy z czonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastpczej, planu pracy z rodzin , który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastpczej3. Prowadzenie pracy z rodzin za jej zgod z jej aktywnym udziaem , motywujc rodzin do aktywnego wspódziaania w realizacji planu pracy4. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i dziaania o charakterze edukacyjnym 5. Prowadzenie dokumentacji dotyczcej pracy z rodzin6. Staa wspópraca z pracownikami socjalnymi OPS7. Sporzdzanie sprawozdawczoci z zakresu powierzonych dziala8. Sporzdzanie, na wniosek sdu, opinii o rodzinie i jje czonkach9. Wspopraca z jednostakmi admi...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzin we wspópracy z czonkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,b) opracowanie, we wspópracy z czonkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastpczej, planu pracy z rodzin, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastpczej,c) udzielaniu pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji yciowej, w tym w zdobywaniu umiejtnoci prawidowego prowadzenia gospodarstwa domowego,d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemów socjalnych,e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemów psychologicznych,f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwizywaniu problemów wychowawczych z dziemi,g) wspieranie aktywnoci spoecznej rodzin,h) motywowanie czonków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim in Dobra
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: a) diagnozowanie rodowiska, b) przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielania pomocy,c) opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach yciowych, d) organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej                 i usugowej,e) prowadzenie pracy socjalnej,f) opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych,g) wspópraca z organizacjami nioscymi pomoc osobom potrzebujcym,h) wspieranie rodzin, w których wystpuj rónego rodzaju dysfunkcje  inspirowanie dziaa samopomocowych w rodowisku,i) pisanie programów majcych na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych róde, w tym zerodków unijnych,j) wspóuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu wdraaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy spoecznej ukierunko...

 • Company Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: praca z rodzin, pomoc w poprawieniu sytuacji yciowej, wspópraca z zespoem interdyscyplinarnym, sporzdzanie sprawozdaWymagania:- wyksztacenie: rednie zawodowe - konieczne- uprawnienia: Prawo jazdy kat. B - konieczne- pozostae: WYKSZTACENIE REDNIE LUB WYSZE ZGODNIE Z ART. 12 USTAWY  Z DNIA 09 CZERWCA 2011 O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTPCZEJ, praca w jednostkach pomocy spoecznejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu in Other
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: Opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we wspópracy z czonkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym. Udzielenie pomocy rodzinom  poprawie ich sytuacji yciowej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziany sta pracy z dziemi lub z rodzinSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE in Szczecin
  09.07.2020 Updated on: 12.07.2020

  Zakres obowizków: WYKONYWANIE PRACY SOCJALNEJ, PRACA W RODOWISKU.DO WYKONYWANIA ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO UPRAWNIONA JEST OSOBA, KTÓRA POSIADA WYKSZTACENIE ZGODNIE Z USTAW O POMOCY SPOECZNEJ TJ.: 1) DYPLOM UZYSKANIA TYTUU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY LUB, 2) DYPLOM UKOCZENIA KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SUB SPOECZNYCH, LUB 3) DYPLOM WYSZEJ SZKOY O KIERUNKU PRACA SOCJALNE , ALBO 4) UKOCZONE PRZED DNIEM 01.05.2014 STUDIA WYSZE NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PSYCHOLOGIA, POLITOLOGIA, POLITOLOGIA I NAUKI SPOECZNE, SOCJOLOGIA, ALBO 5) UKOCZONE STUDIA WYSZE O SPECJALNOCI PRACA SOCJALNA NA KIERUNKACH : PEDAGOGIKA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOECZNA, PSYCHOLOGIA , SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE (STUDIA UKOCZONE PRZED 01.01.2008 LUB KONTYNUOWANE 01.01.2008 R.), ALBO 6) UKOCZONE DO DNIA 31.10.2007 STUD...

 • Company PUP in Krasnystaw
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Prowadzenie wywiadów rodowiskowych . Rozpoznanie i diagnozowanie potrzeb mieszkaców. wiadczenie pomocy w formie pracy socjalnej. Prowadzenie i uczestnictwo w terapii.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie zgodne z art. 116 ustawy o pomocy spoecznej, umiejtno pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi, umiejtnoc pracy w zespole.Sposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w KrasnymstawieMostowa 4Krasnystaw 22300- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Zgierz
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Placówka opiekuczo-wychowawcza; wspódziaanie z rodzin, praca wg. grafiku. Praca w nowej Placówce Opiekuczo-Wychowawczej, ul. Cegielniana 3, Dbrówka-StrumianyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: mile widziane dowiadczenie w pracy z dziemi i rodzinSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w ZgierzuBarona 10/10Zgierz 95100- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Jawor
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: opieka nad osobami starszymiSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w JaworzeStrzegomska 7Jawor 59400- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnociach z zakresu samoobsugi i higieny osobistej (mycie, kpanie, ubieranie czesanie, golenie, pomoc w saniu óka, zmianie bielizny pocielowej, udzia w wiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujcych zaleconych przez lekarza bd terapeut); inne zadania pokrewneWymagania:- wyksztacenie: rednie ogólnoksztacce - konieczne- pozostae: [Umiejtno 1] : wyksztacenie rednie medyczne[Inne] : mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowiskuSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w WoominieWarszawska 5aWoomin 05200- wymagane dokumenty: cv- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Drawsko
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Opracowanie i realizacja planu z rodzin, podejmowanie dziaa interwencyjnych i doradczych w sytuacji zagroenia bezpieczestwa dzieci i rodzinWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: ch do pracySposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w Drawsku PomorskimStarogrodzka 9Drawsko Pomorskie 78500- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company PUP in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zadania asystenta rodziny wynikajce z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej. Wykonywanie zada zleconych przez dyrektora MGOPS w Dobczycach.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- umiejtnoci:  prawo jazdy kat B - konieczne- pozostae: dowiadczenie mile widzianeSposób aplikowania:- kontakt przez Powiatowy Urzd PracyPowiatowy Urzd Pracy w MylenicachDrogowców 2Mylenice 32400- wymagane dokumenty: skierowanie do pracy- jzyki aplikowania: polski...

 • Company GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOROWIE in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Praca w rodowisku. Teren Gminy Borów.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wymagane uprawnienia zgodne z ustaw.Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv, skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie in Other
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: przyjmowanie nowo przybyych mieszkaców,prowadzenie pracy socjalnej z mieszkacem oraz ich rodzinami, przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych u mieszkaców, prowadzenie kompleksowej dokumentacji mieszkaców itp.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Pracownik socjalny - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej in Leśna
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Praca socjalna, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych, sporzdzanie kontraktów socjalnych, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powoduj zapotrzebowanie na wiadczenia z pomocy spoecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych wiadczeWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze - praca socjalna, zgodnie z art. 116 i art 156 ustawy o pomocy spoecznejSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: cv -- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku in Toszek
  09.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: Szczegóy na Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; jedna zmiana; umowa na czas okrelony; miejsce pracy: Toszek; moliwo pracy na czas nieokrelonyWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- inne zawody: Pracownik socjalny - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: Kontakt telefoniczny z pracodawc- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Gmina Stegna in Other
  09.07.2020 Updated on: 13.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres wykonywanych zada na stanowisku:Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu reagowania kryzysowego, obronnoci, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpoarowej.Planowanie i koordynowanie dziaa Gminnego /zespou Zarzadzania Kryzysowego w zakresie:Monitorowania zagroe, prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowej w gminie oraz prowadzenia akcji informacyjnej dla ludnoci;    Koordynowanie zada zarzadzania kryzysowego i zada obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporzdkowane                              i nadzorowane przez Urzd, przewidziane do realizacji zada obronnych i OC a take przewidziane do udziau w akcjach ratowniczych;    Prowadzenia i aktualizowania bila...

 • Company POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: wiadczenie pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin dotknitych przemoc w rodzinie i innymi kryzysami yciowymi oraz osób przebywajcych w mieszkaniach chronionych, przeprowadzanie i aktualizacja wywiadów rodowiskowych oraz ich dokumentowanie zgodnie z obowizujcym  rozporzdzeniem celem  rozpoznania i oceny sytuacji  rodziny bdcej w kryzysieWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat), typ: pedagogiczne - konieczne- pozostae: Udokumentowany co najmniej 3-letni sta pracy w instytucjach lub placówkach realizujcych zadania na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie lub posiadanie zawiadczenia o ukoczeniu szkole w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin .Sposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: -- jzyki apliko...

 • Company Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta in Other
  08.07.2020 Updated on: 10.07.2020

  Zakres obowizków: prowadzenie akt osobowychmieszkaców, spraw finansowych, przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych, zaatwianie spraw urzdowychWYMAGANIA:wyksztacenie wysze lub rednie + dyplom w zawodzie pracownik socjalny, kierunek - praca socjalnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

 • Company Dom Pomocy Społecznej w Blachowni in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Praca socjalna z mieszkacami domu pomocy spoecznejWymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczne- pozostae: Wyksztacenie wysze - praca socjalnaSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: skierowanie- jzyki aplikowania: polski...

 • Company MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KRUSZWICA in Other
  08.07.2020 Updated on: 15.07.2020

  Zakres obowizków: Do zakresu wykonywanych zada na stanowisku pracownika socjalnego naley midzy  innymi: 1. Przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych dla celów Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Kruszwicy i na wniosek uprawnionych instytucji, 2. Rozpoznanie i diagnoza potrzeb mieszkaców regionu, 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powoduj zapotrzebowanie na wiadczenia pomocy spoecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych wiadcze, 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 5. wiadczenie pomocy w formie pracy socjalnej. Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - podane- pozostae:  Pracownikiem socjalnym moe by osoba, która posiada: 1. poziom wyksztacenia zgodny z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej,  z uwzgldnieniem zmian wprow...

 • Company Fundacja Pax in Other
  08.07.2020 Updated on: 14.07.2020

  Zakres obowizków: Zakres powinnoci wynikajcy z art. 100 i 211 k.p.: 1. Obowizkiem  pracownika  jest sumienne  i staranne  wykonywanie  pracy i stosowanie  si do polece przeoonych, które dotycz pracy, jeeli nie s sprzeczne z przepisami prawa lub umow o prac. Pracownik jest obowizany w szczególnoci przestrzega: a)obowizujcego u pracodawcy czasu pracy, b)regulaminu pracy i ustalonego porzdku, c)przepisów   oraz   zasad   bezpieczestwa   i   higieny   pracy,   a   take   przepisów przeciwpoarowych, d)tajemnicy subowej okrelonej w odrbnych przepisach, e)przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,f)zasad wspóycia spoecznego oraz dba o dobro pracodawcy, chroni jego mienie oraz zachowa w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogoby narazi pracodawc na szkod. 2. Ponadto podstawowym obo...

 • Company Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej in Other
  08.07.2020 Updated on: 11.07.2020

  Zakres obowizków: Przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych, realizacja pracy socjalnej, wykonywanie innych zada o których mowa w ustawie o pomocy spoecznej.Wymagania:- wyksztacenie: wysze (w tym licencjat) - konieczneSposób aplikowania:- bezporednio do pracodawcy- wymagane dokumenty: CV- jzyki aplikowania: polski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters